Annexos

Organització de sortides a l'entorn a l'EI

En aquest article “Organització de sortides a l’entorn a l’EI” es destaca la gran importància que en l’educació infantil tenen les sortides a l’entorn. S’explica com organitzar-les i també hi ha exemples d’activitats a realitzar en cada moment.

Decret 137/2003

El Decret 137/2003, de 10 de juny, regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Aquest decret 140/2003 fa referència a la normativa actual existent per a la nostra comunitat autònoma de Catalunya, per la qual es crea la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils i es regulen les instruccions que han de complir els centres i institucions que es dediquen a activitats del lleure amb infants i joves, fent esment de la qualitat de les seves infraestructures i de les seves dinàmiques de funcionament.