Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu l’opció correcta.

Huizinga destaca com a trets essencials del joc…

NúmPregunta
1

el plaer, l’aïllament i la reglamentació.

2

la reglamentació, l’activitat i la incertesa.

3

la llibertat, l’aïllament i la reglamentació.

4

l’activitat, el plaer i la llibertat.

Exercici 2

Marqueu l’opció correcta.

Navarro considera el joc…

NúmPregunta
1

una activitat motriu natural d’incertesa sotmesa a la fantasia i al plaer.

2

una activitat recreativa natural d’incertesa sotmesa a un context sociocultural.

3

una activitat recreativa que implica plaer i està sotmesa a un context sociocultural.

4

una activitat que implica tensió, concentració, però també alegria i que se situa en un context sociocultural.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

El joc infantil es caracteritza…

NúmPreguntaVF
1

per ser lliure.

2

per produir plaer.

3

perquè en el joc l’important són els mitjans, no els fins.

4

per ser una manera d’interactuar amb la realitat que està determinada fonamentalment per les condicions i circumstàncies de la realitat exterior.

5

perquè si hi ha esforç, no hi ha joc.

6

per tenir finalitat en si mateix.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El joc per a l’infant és , on s’implica totalment.

2

El joc és relació, és també .

3

El joc és en el sentit que permet adquirir noves experiències.

4

El joc és cognitiva de l’entorn.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta. Relacioneu els diversos autors amb la seva aportació al concepte de joc.

NúmPregunta
1

El joc permet la satisfacció dels desitjos insatisfets.

2

El joc és un reflex de les estructures cognitives de l’infant i permet establir noves estructures.

3

El joc és un descans després de la feina.

4

El joc expressa els valors culturals d’una determinada societat.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta. Relacioneu els diversos autors amb la seva aportació al concepte de joc.

NúmPregunta
1

El joc és conseqüència de les pròpies característiques de la infància.

2

El joc és el resultat d’un excés d’energia acumulada.

3

El joc és una manera d’exercitar els instints abans que s’hagin desenvolupat.

4

El joc expressa els valors culturals d’una determinada societat.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta. Relacioneu els diversos autors amb les aportacions o temes que han destacat en el desenvolupament humà.

NúmPreguntaResposta
1

Importància dels aspectes psicosexuals i afectius.

2

Desenvolupament com a maduració.

3

Importància del context social.

4

Importància de l’establiment de vincles afectius entre la mare i el nadó.

Exercici 8

Molts pedagogs han donat al joc infantil un valor pedagògic fonamental com a eina d’aprenentatge. Indiqueu quina aportació al joc ha fet cada autor.

NúmPregunta
1

Ambient atractiu per als infants en el qual puguin passar fàcilment del joc al treball (per exemple: racons i tallers).

2

Descoberta de les propietats dels objectes i de les seves possibilitats (per exemple: la panera dels tresors i el joc heurístic.

3

Material organitzat i ordenat que se centra en els sentis amb la finalitat de desenvolupar la intel·ligència.

4

El joc exercita la força i l’agilitat del cos i també les capacitats mentals. Els obsequis i els regals són un material ideal per jugar.

5

Ús de materials de recuperació per jugar. Cal respectar la llibertat i espontaneïtat per jugar.

6

L’activitat de l’infant s’ha d’organitzar entorn dels centres d’interès.

Exercici 9

Marqueu l’opció correcta. Indiqueu els tipus de joc que solen aparèixer al llarg del procés de desenvolupament infantil.

NúmPregunta
1

Joc funcional, joc simbòlic, joc de construcció i joc de regles.

2

Joc d’exercici, joc simbòlic, joc d’encaix i joc cooperatiu.

3

Joc sensoriomotor, joc preoperacional, joc concret i joc formal.

4

Joc funcional, joc simbòlic i joc de regles.

Exercici 10

Completeu les afirmacions amb l’autor que correspongui en cada cas.

NúmPregunta
1

Per a el desenvolupament condiciona el joc.

2

Per a el joc condiciona el desenvolupament.

3

Per a el joc simbòlic és individual i després passa a ser socialitzat.

4

Per a el joc simbòlic és socialitzat des del seu inici.

Exercici 11

Marqueu l’opció correcta. En quin dels casos de joc següents no us hauríeu de preocupar?

NúmPregunta
1

Quan un nen no juga mai, o ha deixat de jugar.

2

Quan juga a un joc que veiem que l’angoixa, que el posa neguitós.

3

Quan repeteix molt un joc en què representa una situació familiar angoixant.

4

Quan té més de 4 anys i encara no veiem signes de joc simbòlic.

5

Quan el seu joc consisteix a “trencar” o desmuntar les joguines.

Exercici 12

Completeu les afirmacions amb l’edat que correspongui en cada cas.

NúmPregunta
1

Dels l’infant combina dues o més joguines en un tema simple de joc.

2

Del l’infant adquireix la capacitat de representació que li permetrà sortir de l’aquí i ara.

3

Dels el joc de l’infant consisteix a explorar el seu propi cos i el de la mare.

4

Dels intenta utilitzar els objectes segons les seves propietats i funcions més evidents.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

El joc funcional s’inicia en l’estadi sensoriomotor i es conservarà, en part, durant els anys següents.

2

El joc simbòlic és el joc propi dels infants a partir dels 2 anys, moment en què apareix la capacitat de representació.

3

En el joc simbòlic, com més estructurada i sofisticada sigui la joguina, més possibilitats de joc oferirà.

4

Al principi, els infants consideren les regles de joc com un acord entre els jugadors.

5

Inicialment, els jocs de construcció estan supeditats als jocs motors.

6

Els jocs de construcció permeten que l’infant exerciti les seves noves possibilitats sensorials i motrius.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos