Activitats

Les característiques del joc infantil

L’objectiu d’aquesta activitat és que identifiqueu els trets que caracteritzen l’activitat lúdica.

Comenteu els aspectes observables que s’haurien de tenir en compte per dir que un infant està jugant. Quin dels aspectes que heu assenyalat considereu més bàsic? Per què?

Conceptualització del joc infantil des de les diferents teories

L’objectiu d’aquesta activitat és sintetitzar les idees més importants de les diferents teories sobre el joc i fer-ne una valoració.

Empleneu un quadre comparatiu amb les aportacions al concepte de joc que han fet els diferents autors estudiats.

Autor Teoria Aportació al concepte de joc

Indiqueu amb quin dels autors anteriors us sentiu més identificats. Justifiqueu la vostra resposta.

Interpretació del joc infantil

L’objectiu d’aquesta activitat és establir semblances i diferències entre les teories sobre el joc proposades per aquests autors.

Què fa aquest infant?

Figura

Indiqueu quina resposta donaria Freud, Piaget i Vigotsky.

Aspectes que desenvolupa el joc

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar quines capacitats pot potenciar en l’infant un determinat joc.

Expliqueu aquesta frase: “El joc està determinat per factors interns”.

Poseu dos exemples de joc i indiqueu quines capacitats i habilitats desenvolupen en l’infant.

Contribució del joc al desenvolupament infantil

L’objectiu de l’activitat és reconèixer el paper del joc en el desenvolupament infantil.

Us han demanat que feu una xerrada en un espai per tal d’explicar la contribució del joc al desenvolupament infantil.

Prepareu un guió de la xerrada i un arxiu en PowerPoint per il·lustrar-la.

El joc simbòlic

L’objectiu de l’activitat és valorar el joc com a mitjà d’expressió dels infants.

Llegiu detingudament els casos següents:

Una nena de 2 anys està jugant sobre una taula petita amb un cotxet. El tira fent-lo rodar i es queda mirant si arriba a caure o es queda just al límit.

Una altra nena de 3 anys està jugant amb les seves nines fent que una nina pegui a una altra, després la renya i la castiga dient “No es pega!”.

Què ens “diuen” aquestes nenes amb els seus jocs? A què estan jugant?

Aquests casos representen situacions diferents de joc simbòlic.

En el primer exemple, si penseu en un nen de 2 anys, segurament us vingui al cap l’edat del “NO”. Aquesta nena, jugant, està intentant entendre els límits i quina implicació emocional tenen per a ella (acatar una ordre de manera passiva), a la vegada que intenta comprendre “fins on pot arribar”.

En el segon exemple, aquesta nena intenta entendre què és castigar i ser castigada.

El joc simbòlic és aquell joc que permet al nen representar la seva visió de la realitat mitjançant símbols i, al mateix temps, li permet gestionar internament les coses del món.

Els jocs, en general, són activitats amb què l’infant gaudeix, aprèn i creix… I això l’ajuda a desenvolupar-se d’una manera motora i emocional.

A partir dels 18 mesos, aproximadament, trobarem cada vegada més el joc simbòlic com una de les principals eines que té el nen per entendre el món i entendre el lloc que hi ocupa.

Aquest tipus de joc els permet posar en escena, en la seva fantasia, les coses noves que troba a la seva vida i també aquelles que l’angoixen o que no entén, com si es tractés d’un trencaclosques.

El joc simbòlic és, a més d’un joc, un “llenguatge”. Desxifrar aquest “llenguatge” ajudarà a entendre millor com el nen compren el món, quines coses l’angoixen, quines altres no acaba d’encaixar, en quin moment es troba i quines situacions està intentant comprendre.

Evolució del joc

L’objectiu de l’activitat és identificar l’evolució del joc infantil.

Feu una taula per a cada tipus de joc indicant en cada cas: definició del joc, edat d’aparició i evolució i també els jocs característics.

  • Joc funcional
  • Joc simbòlic
  • Joc de construcció
  • Joc de regles

Els jocs de regles

L’objectiu de l’activitat és identificar les característiques generals del joc infantil a partir d’un determinat tipus de joc.

Una de les característiques del joc infantil és que és lliure. Creieu que en els jocs de regles aquesta característica no es compleix? Justifiqueu la vostra resposta.

El joc permet la llibertat i la iniciativa dels participants. El joc de regles compleix aquest requisit ja que són els mateixos infants els qui voluntàriament s’imposen unes regles i les accepten com un requisit necessari per poder jugar i no com una limitació.

Anar a la pàgina anterior:
El joc infantil
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació