Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Contextualitza la intervenció educativa i la relaciona amb el marc legislatiu i els fins de la institució.

 • Identifica la informació sobre l’entorn social, econòmic i cultural que és útil per a la intervenció.
 • Analitza la legislació vigent, en relació als serveis educatius d’atenció a la infància a nivell autonòmic, estatal i europeu.
 • Compara els diferents tipus de centres i programes d’educació formal i no formal que existeixen actualment.
 • Defineix les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament d’una escola infantil.
 • Descriu les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament d’una institució d’educació no formal.
 • Valora l’activitat professional del Tècnic/a d’Educació Infantil en el context de la intervenció educativa.
 • Utilitza i valora l’ús de les noves tecnologies com a font d’informació.
 • Mostra iniciativa i disposició envers noves situacions de la professió.
 • Valora la participació dels infants i de les famílies en el marc de la intervenció.
 • Valora la transcendència de l’atenció primerenca en el desenvolupament de les capacitats infantils.
 • Reconeix els diversos sistemes d’atenció als infants d’ Europa, Espanya i Catalunya.
 • Detecta i identifica la informació sobre les diferències i els factors que dificulten o faciliten la participació dels homes i de les dones en relació al marc normatiu i les característiques dels serveis d’atenció als infants d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.

2. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb els nivells de planificació, els elements que la composen i els criteris de formulació, en els àmbits formals i no formals.

 • Identifica els elements d’un currículum.
 • Identifica els elements d’un projecte d’intervenció educativa no formal.

3. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els models psicopedagògics.

 • Identifica els trets fonamentals dels diferents models pedagògics i de les teories que avalen els diferents models didàctics d’intervenció amb infants de 0 a 6 anys.
 • Identifica els models didàctics específics d’educació infantil.
 • Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’atenció a la infància.
 • Analitza els principis psicopedagògics que sustenten els models més recents en relació amb l’educació formal d’educació infantil.
 • Compara experiències educatives rellevants per definir la pròpia intervenció educativa.
 • Compara les propostes metodològiques globalitzades utilitzades en l’educació infantil.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual