Introducció

Com fonamentem la nostra intervenció educativa amb els infants petits també des del què fem i el com ho fem?

En la unitat “Principis bàsics d’intervenció en educació infantil” completem la contextualització de la nostra intervenció acostant la mirada cap a la realitat dels nostres serveis, ja siguin de l’àmbit català, espanyol o europeu, però també analitzant la normativa vigent sobre infància i educació, la qual emmarca també la nostra tasca i li dóna sentit, una tasca que cal planificar, independentment de l’àmbit d’intervenció on es dugui a terme i que ens remet a les competències, funcions i característiques dels educadors, una peça clau de la intervenció.

En l’apartat “Els sistemes d’atenció als infants d’Europa, Espanya i Catalunya“ farem una breu anàlisi de les característiques d’aquests serveis i dels models diversos d’atenció que es donen en diferents països o dins d’un mateix estat, i tractarem de les necessitats actuals i els reptes de futur. També ens interessa comprendre quina ha estat l’evolució de l’atenció als infants de 0 a 6 anys a Espanya i Catalunya per entendre el context i les característiques de la nostra intervenció, tot això posant un especial èmfasi en els serveis educatius formals d’aquesta etapa. També tractarem un agent educatiu de primer ordre: l’educador, un ofici apassionant, però ple de reptes. Eduquem per al futur, en el present, i som coresponsables, amb les famílies i amb tota la comunitat, de l’educació de les criatures des de ben petites, en un moment tan singular i important de les seves vides. Hem de poder conèixer quines són les nostres competències, de tota mena, les nostres funcions i tasques, on podem treballar i quines ocupacions podem desenvolupar, com podem fer per treballar de manera eficaç en equip i també reflexionar sobre nosaltres mateixos, aprendre a qüestionar allò que fem.

Com intervenir per afavorir el desenvolupament integral de l’infant, la seva curiositat i ganes d’aprendre, com fer per ajudar-lo a créixer com a persona, per acompanyar-lo en aquest procés? Des de l’escolta i el respecte, des del reconeixement però posant límits quan calgui, però… com relacionar-se de manera clara i positiva amb els infants i les famílies, com intervenir en els conflictes, com construir autèntiques relacions i vincles?

Des de la professionalitat, des del saber, des del saber fer i des del saber estar, des de la formació inicial i des de la formació permanent com un element més de la nostra tasca, des de la incorporació a través de l’aprenentatge de les tècniques i procediments que calgui, amb els ulls oberts per interaccionar amb el món que ens envolta, amb habilitats en el domini de les relacions personals (socials, comunicatives…) i un nivell de maduresa personal adequat. Amb alegria, amb bondat, amb curiositat, amb la suficient seguretat per acceptar els errors i aprofitar-los, per millorar cada dia, per construir-nos com a bons professionals de l’educació infantil.

En l’apartat “Marc normatiu d’infància i educació ” tractarem el marc normatiu d’infància i de l’àmbit educatiu i farem un recorregut pels textos més importants que regulen la infància i l’educació, tant internacionals com estatals i catalanes, fixant la vista en els aspectes relacionats amb l’educació infantil, que és del tot necessari conèixer per desenvolupar la nostra professió.

I finalment, en l’apartat ” La planificació educativa en els serveis d’atenció als infants “ veurem que la nostra intervenció mai pot ser improvisada, tot i que deixem marge a l’espontaneïtat, a la incertesa necessària per educar infants, a la sorpresa… Ens endinsarem en l’àmbit de la planificació. I per intervenir en l’àmbit escolar és del tot imprescindible conèixer els elements i les característiques que integren el currículum d’educació infantil. Tractarem els principis psicopedagògics que fonamenten aquesta intervenció, que es desprenen sobretot de la manera com expliquem els processos d’aprenentatge, i també de les metodologies i estratègies didàctiques que dibuixen la vida cada dia a l’escola. Però si intervenim des de l’àmbit no formal, la planificació s’ajusta a una altra manera de fer: abordarem els seus nivells de planificació i les fases de la metodologia de projectes.

Anar a la pàgina següent:
Resum