Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

El model curricular actual és flexible perquè permet als centres i als educadors concretar-lo.

2

El model curricular ha estat introduït per la LOE.

3

En el segon cicle d’educació infantil els continguts de les àrees curriculars es presenten agrupats en blocs.

4

Les àrees curriculars de l’etapa d’educació infantil es corresponen amb els àmbits d’experiència dels infants.

5

El nou currículum d’educació infantil incorpora la perspectiva de gènere.

6

Cal que les famílies s’integrin de manera col·lectiva en l’àmbit més pedagògic per mitjà de les AMPA, els consells escolars i els consells de participació, però en l’escola bressol no els correspon participar en la gestió de l’escola.

7

La seqüència didàctica fa referència a l’ordenació del conjunt de les activitats d’ensenyament aprenentatge en la programació d’aula.

8

La metodologia de projectes implica la improvisació: no cal planificar i organitzar els projectes perquè dependran de què interessi als infants en cada moment.

9

En la proposta de treball de tallers se solen fer produccions materials o activitats que no deixen rastres materials, com cançons, danses, etc.

10

Se solen trobar racons tant en els espais aula com en els espais interiors i exteriors comuns de l’escola infantil.

11

Els tallers solen estar més estructurats en l’espai i el temps que els racons de joc.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els projectes són…

NúmPregunta
1

una manera d’organitzar l’espai de l’aula en diverses zones d’activitat.

2

processos o plans d’acció i recerca que utilitzen la cerca de dades, l’observació, la descoberta o l’experimentació.

3

són activitats de joc amb materials inespecífics molt adequades per als dos primers anys de vida de l’infant.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Anomenem rutines

NúmPregunta
1

el conjunt d’activitats individuals entorn d’uns continguts específics.

2

les activitats entorn de les necessitats bàsiques afectives, físiques, de descans, alimentació, higiene, etc.

3

el conjunt d’activitats d’aprenentatge entorn d’un tema o problema.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Un dels nivells de planificació educativa són els plans que…

NúmPregunta
1

concreten les línies establertes en els programes.

2

representen el nivell més concret per dur a terme la intervenció i són formats pels objectius específics i les activitats.

3

marquen les grans línies d’actuació a llarg termini.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La panera dels tresors és una activitat i un material de joc que s’adreça als infants…

NúmPregunta
1

de sis a deu-dotze mesos.

2

de dotze a vint-i-dos mesos.

3

des dels sis mesos fins als tres anys.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

El creador de la metodologia de projectes va ser…

NúmPregunta
1

Decroly.

2

Kilpatric.

3

Malaguzzi.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta. Relacioneu cada element del currículum amb la seva definició.

NúmPreguntaResposta
1

Expressen el que es vol que aprengui l’infant i concreten les habilitats necessàries per desenvolupar les capacitats.

2

Fan referència a com s’ha d’ensenyar aprendre.

3

Són el referent per observar el desenvolupament de l’infant i els aprenentatges assolits.

4

Són els àmbits d’experiència dels infants entorn dels quals s’organitzen els continguts curriculars.

5

Fa referència a com se seqüencien els continguts i objectius i a la seqüència didàctica de les activitats d’ensenyament aprenentatge.

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta. Relacioneu cada exemple concret de capacitat amb l’eix principal que la defineix.

NúmPreguntaResposta
1

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i en la resolució pacífica de conflictes.

2

Progressar en la comunicació i l’expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

3

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

4

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, adonant-se de les seves possibilitats.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Quan diem que els infants han d’aprendre a saber fer coses ens estem referint als continguts curriculars…

NúmPregunta
1

de fets, conceptes i sistemes conceptuals.

2

de procediments.

3

d’actituds, valors i normes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos