Activitats

Definim el currículum

L’objectiu principal d’aquesta activitat és identificar els elements que formen part del currículum de l’etapa d’educació infantil i explicar-los d’una manera correcta i completa.

Responeu a les qüestions següents:

1. Quines són les funcions del currículum i quins elements l’integren?

2. Completeu la taula següent sobre els nivells de concreció curricular en el document adjunt:

1. Heu de posar de manifest les intencions del sistema educatiu (a partir de les aportacions de la sociologia, la psicologia i la pedagogia, principalment) i servir de guia d’actuació dels educadors i educadores.

Per a cadascuna de les etapes del sistema educatiu abraceu el conjunt d’objectius, competències bàsiques i capacitats, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

2. Podeu consultar la solució en la taula adjunta:

Nivells de concreció curricular Qui l’elabora Document on queda recollit Elements que formen part de cada nivell
Primer L’Administració educativa de l’Estat
El completen les administracions educatives autonòmiques amb competències plenes en educació (en el nostre cas, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya)
Disseny curricular base (DCB) Finalitats de l’etapa
Capacitats
Àrees curriculars
Continguts
Objectius de cicle
Orientacions metodològiques
Seqüenciació
Estratègies i procediments d’avaluació
Segon Claustre o equip educatiu del centre Proposta pedagògica de centre (PPC) Fan referència als diferents projectes que recull el Projecte Educatiu de Centre (PEC): projecte lingüístic, pla d’acollida, plans específics, projecte de convivència, etc.
Programacions anuals (PA) Planificació de la tasca educativa per a cada cicle o curs de l’etapa i de cada àrea curricular.
Tercer Educadors/res Programacions d’aula Unitats didàctiques o de programació:
• Capacitats
• Objectius de cicle/d’aprenentatge
• Continguts globalitzats
• Seqüència didàctica
• Metodologia
• Criteris d’avaluació

Criteris metodològics per a la intervenció educativa en les primeres edats

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els principis psicopedagògics que sustenten els models més recents amb relació a l’educació infantil.

Llegiu l’article de M. R. Terradelles,

(de la revista Escola Catalana, núm. 392, pàg. 10-12), i enumereu i expliqueu molt breument cadascun dels criteris que proposa.

En la resposta enumereu els setze criteris que esmenta l’article i sintetitzeu-los de manera clara i concreta.

Comparació de metodologies i estratègies didàctiques

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els models didàctics específics d’educació infantil i establir comparacions entre les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades en educació infantil.

Elaboreu un quadre comparatiu de les propostes metodològiques més emprades en educació infantil (projectes, centres d’interès, tallers, racons, joc heurístic, panera dels tresors…), ajudant-vos del document adjunt:

Heu d’incloure totes les propostes metodològiques de què es tracta en l’apartat “Models didàctics específics i propostes de treball globalitzades en educació infantil” i completeu els apartats de la taula, referits a les edats amb les quals es treballen, el paper de l’educador, la seva organització en l’espai i els materials que es fan servir, les seves característiques generals d’aplicació, l’agrupament dels infants, la seva temporització, etc.