Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions segons la Llei orgànica d’educació (LOE), en els articles referits a l’etapa d’educació infantil.

NúmPreguntaVF
1

Els continguts educatius s’han d’abordar per mitjà d’activitats globalitzades que tinguin interès i significat per als infants.

2

Cal iniciar els infants en una primera aproximació a la llengua estrangera a partir del darrer curs del primer cicle.

3

Les administracions educatives han de garantir una oferta suficient de places en el segon cicle d’educació infantil.

4

Els mètodes de treball en l’etapa d’educació infantil s’han d’aplicar en un ambient d’afecte i confiança.

5

L’etapa d’educació infantil té caràcter voluntari i gratuït.

6

L’educació infantil s’ordena en tres cicles de dos anys cadascuns.

7

Els centres d’educació infantil han d’elaborar una proposta pedagògica.

8

Els centres d’educació infantil han d’oferir els dos cicles sencers.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La Convenció dels drets dels infants…

NúmPregunta
1

va ser aprovada l’any 1959 per l’Assemblea General de l’ONU.

2

té força de llei per als estats que l’han ratificat.

3

va ser redactada per Eglantyne Jebb.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La Constitució espanyola de 1978 tracta del dret a l’educació en l’article…

NúmPregunta
1

27.

2

39.

3

14.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Segons ek que recull el Codi civil espanyol, sempre que els progenitors no acompleixin les seves obligacions respecte dels fills…

NúmPregunta
1

el jutge els podrà retirar la pàtria potestat.

2

el jutge desempararà el menor i atorgarà la pàtria potestat a l’Administració corresponent.

3

el jutge els retirarà la pàtria potestat i no es podran relacionar amb els seus fills menors.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Catalunya, com a autonomia amb competències exclusives en matèria educativa i d’infància…

NúmPregunta
1

no es veu afectada per cap llei educativa estatal.

2

elabora les seves pròpies lleis sobre infància i educació.

3

Cap de les dues respostes anteriors no és certa.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

L’Estatut de Catalunya de 2006…

NúmPregunta
1

recull el dret dels membres de la comunitat educativa a participar en els assumptes escolars i universitaris.

2

recull el dret dels menors a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de la seva personalitat i el seu benestar en el context familiar i social.

3

recull el dret de totes les persones a disposar d’ajuts públics per accedir als nivells educatius superiors.

4

Totes les respostes anteriors són certes.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta. Relacioneu cada enunciat amb el text legal amb el qual es correspon.

NúmPreguntaResposta
1

S’inclou la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre els nens i les nenes en qualsevol intervenció en infància.

2

Regula els serveis socials d’atenció especialitzada, que es mantenen i n’amplien les prestacions.

3

Va ser la primera llei educativa de la democràcia que va considerar que l’educació comença als zero anys i s’estén fins als sis en l’etapa d’educació infantil.

4

Estableix que han de ser les administracions educatives autonòmiques les qui determinin els continguts educatius i els requisits que han d’acomplir els centres que imparteixin educació infantil de primer cicle.

5

Estableix els tipus de centres docents (públics, privats i privats concertats sostinguts amb fons públics) que hi ha a Espanya.

6

Desenvolupa la xarxa pública de llars d’infants, en coordinació amb els ajuntaments.

7

Desplega un model educatiu propi basat en l’equitat i la cohesió social i atorga gran importància a l’autonomia de centres i a la cooperació amb les famílies.

8

Estableix els principis generals de l’etapa d’educació infantil i recull en l’annex el currículum de parvulari.

9

Estableix que cada escola bressol o llar d’infants ha de fixar a principi de curs un calendari de reunions i entrevistes amb les famílies i que s’ha de garantir com a mínim una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat, una altra al llarg del curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels cicles del curs.

10

Regula que els centres d’educació infantil de primer cicle han de tenir l’autorització de l’Administració educativa i només els centres autoritzats es poden denominar escoles bressol o llars d’infants.

Exercici 8

Completeu el text sobre la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i adolescència.

NúmPregunta
1

Aquesta llei, aprovada , té previst el seu fins al i ha comptat amb d’experts i professionals relacionats amb ; algunes de les principals novetats tenen a veure amb el fet que no caldrà el menor per atendre’l en la pròpia família; introdueix l’acolliment i referma l’acolliment i la figura de les persones acollidores . Un altre dels seus avantatges és que comprèn tota la sobre , independentment del fet que l’infant o adolescent es trobi o en . En comptes de parlar de , parla d’infants, fins als , i d’adolescents,

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos