Activitats

Normativa internacional sobre infància

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els aspectes bàsics de la legislació vigent sobre infància, d’àmbit internacional i europeu.

Completeu el quadre adjunt, referit a alguns dels textos més importants de la normativa internacional sobre infància:

Heu d’emplenar la taula amb les dades que corresponen a cada columna:

 • Anys: 1924/1959/1989/1992
 • Autors: ONU/ONU/ONU/Parlament Europeu
 • Característiques: la resposta és oberta però heu d’incloure, per a la Declaració de Ginebra, els seus cinc principis generals; per a la Declaració dels Drets dels Infants, els nou a deu principis generals, i amb relació a la Convenció, almenys heu d’esmentar les quatre categories de drets que reconeix, amb exemples dins de cada categoria (per exemple, els drets a l’alimentació o a la salut com a drets de supervivència). En el cas de la Carta Europea, heu de cercar a Internet algun dels seus continguts.

Normativa educativa estatal i autonòmica sobre educació

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar la legislació educativa vigent, estatal i autonòmica i mostrar interès envers noves situacions de la professió.

 1. Establiu una comparació entre l’article 27 de la Constitució espanyola de 1978 i l’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006. Els podeu consultar en els annexos 1 i 2.
 2. Després de llegir els continguts de la LOE (Llei orgànica d’educació) i la LEC (Llei d’educació de Catalunya) referits a l’educació infantil (que s’expliquen en els apartats 2.2.1. i 2.2.2), heu d’elaborar un esquema comparatiu en el qual constin les característiques de l’etapa i els cicles en els quals s’estructura, els seus objectius generals, la tipologia de centres, etc. Podeu consultar també els textos legals en els annexos d’aquest apartat.
 3. Quina distinció fa la LEC entre comunitat educativa i comunitat educativa escolar? Quin paper els atorga?

1. La resposta és oberta però heu de destacar alguns dels elements comuns a ambdós textos (com el fet que les mares i els pares tinguin garantit el dret per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions, o el reconeixement de l’obligatorietat i la gratuïtat de l’ensenyament bàsic o les etapes obligatòries, o el reconeixement del dret a l’educació) i, a més, identificar alguns dels elements més nous que inclou l’Estatut de 2006, com són:

 • el fet de reconèixer el dret a una educació de qualitat i a l’accés en condicions d’igualtat;
 • els drets de les persones amb necessitats educatives especials a rebre els suports necessaris;
 • el fet d’esmentar que a les escoles públiques l’ensenyament és laic, o
 • el reconeixement del dret de totes les persones a la formació professional i a la formació permanent.

2. Heu d’incloure tots els apartats que es demanen en l’enunciat i completar l’esquema establint comparacions i d’una manera correcta i completa (és a dir, tenint en compte el que contenen els articles 12-15 de la LOE i l’article 56 de la LEC).

3. Per comunitat educativa en sentit ampli s’entén aquella integrada pels alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’administració educativa, en els locals i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.

La comunitat educativa escolar és integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament al centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, als centres privats, els representants de la seva titularitat.

La Llei d’educació de Catalunya atorga un paper molt important a les dues en l’educació dels ciutadans. Per exemple, en aquest sentit d’entendre l’educació molt més enllà de l’àmbit escolar, aquesta llei incorpora com a novetat en una llei d’educació el reconeixement i la incorporació del caràcter educatiu de les activitats de lleure.

Importància de la cooperació amb la família

Els objectius d’aquesta activitat són: identificar la informació sobre l’entorn que és útil per a la intervenció, analitzar la normativa vigent sobre infància i educació i saber-la aplicar en la intervenció en casos concrets, mostrar disposició envers noves situacions de la professió, incorporar la dimensió ètica a l’acció professional i reflexionar sobre les responsabilitats pròpies de la professió d’educador amb les famílies i amb la resta de la societat.

 1. Què estableix el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil amb relació a la cooperació entre el centre educatiu i la família?
 2. Treballeu a la llar d’infants pública El Mar, dependent del Departament d’Educació i necessiteu saber per a la propera reunió d’equip de preparació del proper curs 2010-2011, en quines dates es faran les vacances de Nadal i també què cal fer en el cas dels pares de la Marina: s’han separat a finals d’aquest curs i estan pendents de resolució judicial amb relació a la guarda i custòdia de la nena.

Necessiteu tenir ben clars els vostres criteris d’actuació amb relació a les sortides, autoritzacions i comunicació amb cadascun dels progenitors. Per exemple, si la seva mare no té la guarda i custòdia i em demana una entrevista, l’he de citar? Qui es pot endur la nena a la tarda?

Podeu cercar en la “Resolució, de 15 de juny de 2010, per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les llars d’infants públiques dependents del Departament d’Educació per al curs 2010-2011” que trobareu en l’annex “Normativa general i específica d’educació d’àmbit estatal i autonòmic” la resposta als vostres dubtes.

1. La resposta és oberta i pot ser més sintètica o detallada però ha de fer referència als aspectes següents:

 • Que els pares, mares o persones tutores i els centres han de cooperar estretament en l’educació dels infants, per tal de garantir la coherència educativa entre el centre i la família, que són el primer referent afectiu dels infants.
 • Que el centre educatiu estableixi mecanismes de participació i col·laboració per poder compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat educativa, per afavorir la participació en el procés educatiu dels seus fills i filles.
 • Que s’ha de facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució educativa de l’alumnat. Per això, cada escola bressol o llar d’infants establirà al principi del curs el calendari de reunions i entrevistes.

S’han de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat, una altra al llarg del curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels cursos del cicle, i també altres mecanismes de comunicació periòdica que permetin informar sobre les activitats, les rutines i els hàbits quotidians dels infants tant al centre com a casa (la llibreta viatgera, taulers d’anuncis, diari o registre d’observació, els minuts d’acollida i comiat a l’aula, etc.).

Les famílies han de contribuir a l’educació dels seus fills i filles i assistir a les reunions o entrevistes que faci el centre, i també es faran responsables del seguiment de les orientacions educatives del centre en aspectes com hàbits d’higiene i salut, assistència al centre i horaris, i de conèixer les normes de funcionament del centre i col·laborar en la seva aplicació.

2. Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Pel que fa al cas de la Marina, el primer que haurem de saber i documentar a l’escola quan es disposi de la sentència judicial, és quin dels progenitors té atorgada la guarda i custòdia o si aquesta és compartida, i també si es dóna el cas que algun d’ells hagi vist suspesa la pàtria potestat. El que assenyala la normativa amb relació a aquests casos és el següent:

“En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes menors d’edat dels centres educatius dependents del Departament d’Educació, cal tenir en compte els criteris següents:

Com a regla general:

 • No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests.
 • Complir sempre les resolucions i els requeriments judicials relatius a aquestes relacions.

Com a qüestions específiques:

 • Cap treballador de la llar no està obligat a proporcionar informes dels alumnes a petició d’un advocat. Cal exigir el requeriment judicial oportú.
 • Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, tenen dret a rebre informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills.
 • Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al règim de relacions amb el fill que hagi estat establert mitjançant sentència judicial.
 • Els infants han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als pares que tinguin atribuïda la guarda i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec.
 • Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans expressats, cal demanar el requeriment judicial corresponent.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació