Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

NúmPreguntaVF
1

En alguns països europeus s’està imposant la tendència d’avançar l’escolaritat obligatòria.

2

Un dels objectius del Consell Europeu és mantenir i enfortir la presència de dones professionals de l’educació infantil.

3

Cal invertir en serveis d’atenció als infants més petits com a garantia d’èxit escolar en nivells educatius posteriors.

4

Al Regne Unit i a Irlanda hi ha una xarxa molt extensa de serveis públics d’atenció a la infància.

5

En la majoria dels països europeus el primer nivell del sistema educatiu s’inicia a l’edat de dos anys.

6

El Pla Educa3 pretén augmentar el nombre de places escolars de zero a tres anys en tot l’Estat espanyol en el període 2008-2012.

7

Els serveis d’atenció als infants d’Europa mostren una gran varietat en funció de les seves característiques, les edats que atenen, la seva consideració o no de centres educatius o la seva dependència administrativa.

8

A Espanya, la xarxa de centres públics és formada exclusivament pels centres públics estatals, autonòmics i locals.

9

A Catalunya, l´educació infantil s’adreça als infants de zero a sis anys.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Als Països Baixos…

NúmPregunta
1

hi ha polítiques familiars vinculades a la natalitat, però que han afavorit la incorporació de les dones al treball.

2

les dones no s’incorporen gaire al mercat de treball i les polítiques de família estimulen que romanguin a casa amb els fills.

3

tenen una xarxa molt extensa de serveis, públics o subvencionats, accessibles i dependents dels poders locals.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La LOCE…

NúmPregunta
1

va excloure el primer nivell de l’etapa d’educació infantil, de zero a tres anys, del sistema educatiu.

2

és la llei educativa estatal que està en vigor actualment a Espanya.

3

Les dues respostes anteriors són falses.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

A Catalunya…

NúmPregunta
1

s’ha produït un augment molt important en l’escolarització dels infants de zero a tres anys en els darrers anys, sobretot a partir de 2004.

2

gairebé la totalitat dels infants de tres a sis anys estan escolaritzats a parvulari.

3

Les dues respostes anteriors són vertaderes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El finançament del primer cicle d’educació infantil en els centres privats a Espanya és…

NúmPregunta
1

a càrrec de la família en els centres privats.

2

a càrrec de les administracions i les famílies en el cas dels centres privats concertats.

3

Les dues respostes anteriors són vertaderes.

4

Cap de les dues primeres respostes no és vertadera.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quina de les següents no és una funció pròpia de l’educador infantil?

NúmPregunta
1

Ser flexible i espontani.

2

La informació periòdica a les famílies.

3

Cap de les dues respostes anteriors no és vertadera.

Exercici 7

Completeu les afirmacions, sobre el treball en equip, amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El treball en equip és per assolir els objectius en la professió i implica saber acceptar i valorar ; disposar de , però també tenir de les reunions; a la seva eficàcia hi contribueix i tenir clares quines són les funcions de cadascú i els .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos