Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Estableix processos de comunicació amb clients i proveïdors internacionals segons els protocols empresarials i costums del país, emprant els mitjans i sistemes adequats.

 • Reconeix les tècniques més emprades en les relacions de comunicació internacional.
 • Identifica les principals normes de comunicació verbal i no verbal de les diverses cultures.
 • Planifica les fases d’una entrevista personal amb finalitats comercials en el context internacional.
 • Elabora documents escrits basats en propostes d’informació per part d’un client, agent o proveïdor en el qual s’observi el tractament més adequat al país.
 • Utilitza tècniques adequades a cada situació i a l’interlocutor, per desenvolupar converses telefòniques, videoconferències, reunions i/o comunicacions escrites amb un client, agent o proveïdor.
 • Elabora documents amb els punts clau que cal tractar en una reunió amb un client, agent o proveïdor.
 • Utilitza suports informàtics o de noves tecnologies per a l’elaboració i transmissió de documents comercials derivats de comunicacions entre les parts.
 • Identifica les diferències culturals i efectua una aproximació a la cultura nacional de l’altra part.
 • Identifica les normes de protocol internacional com a eina per a l’aproximació entre les parts.
 • Utilitza les normes de protocol per al desenvolupament de les negociacions internacionals.
 • Empra les noves tecnologies de la informació i comunicació en els processos de comunicació amb operadors internacionals.
 • Empra la llengua anglesa en comunicacions escrites i orals.

2. Dissenya el procés de negociació amb clients i/o proveïdors, proposant els termes més avantatjosos per a l’organització.

 • Identifica els factors essencials que conformen l’oferta i demanda de productes i/o la prestació de serveis en operacions internacionals.
 • Programa les diferents etapes del procés de negociació en operacions internacionals.
 • Utilitza les principals tècniques de negociació internacional en les operacions internacionals.
 • Utilitza la terminologia comercial habitual en l’àmbit internacional en les operacions internacionals.
 • Coneix les característiques més rellevants de les negociacions de diferents cultures.
 • Elabora un pla per iniciar negociacions en el qual es tinguin en compte la idiosincràsia, les normes, els protocols i els costums del país del client i/o proveïdor.
 • Defineix els principals paràmetres i els límits màxims i mínims que configuren una oferta presentada a clients internacionals.
 • Elabora informes que recullen els acords de la negociació, emprant programes i mitjans informàtics.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències