Annexos

Els principals models interculturals

Edward Hall va classificar grups com a context monocrònic o policrònic, alt o baix context i orientat al passat o al futur, que es detallen en el següent enllaç: goo.gl/JS3Lo5.

Kluckholn va veure cinc dimensions a l’hora d’analitzar les cultures: actitud davant problemes, la valoració del temps, naturalesa, naturalesa de l’home, forma d’activitat i reacció als compatriotes. Es recullen en el següent enllaç: goo.gl/MJVQsP.

El model 4-D de Hofstede va observar la distància al poder, el col·lectivisme versus l’individualisme, la feminitat versus la masculinitat i l’evitació de la incertesa. Posteriorment hi va afegir dues dimensions: orientació a llarg termini i a curt termini. Aquest model es pot veure en la següent web: goo.gl/DhWXi2.

Les dimensions de Trompenaars van fer la classificació entre universalistes versus individualistes, individualistes o col·lectivistes, específiques versus difuses, orientades a assoliments versus ascriptives i neutres versus emocionals o afectives. Es recullen en el següent enllaç: goo.gl/mq2NKi.

Tönnies va diferenciar les cultures en Gemeinschaft (‘comunitat’ en alemany) versus Gesellschaft (‘empresa en alemany). El seu model es desenvolupa a: goo.gl/K6NbFu.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Tècniques de negociació internacional