Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És l’ordre real que es dona al proveïdor finalment triat:

2

S’utilitza per impulsar la competència entre diversos proveïdors per obtenir la millor oferta d’una llista de productes:

3

S’utilitza quan una empresa planeja comprar alguns productes i en vol rebre un pressupost:

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb la fase de preparació de la sol·licitud de cotització:

NúmPreguntaVF
1

La fase de preparació és la primera fase del procés de sol·licitud de cotització i s’ha de fer en el menor temps possible.

2

En el document d’invitació i descripció es descriu l’empresa, el projecte i qualsevol altra informació de fons necessària.

3

En preparar una plantilla de preus, s’ha de proporcionar als participants les pautes que han de seguir per enviar una oferta.

4

En el document de condicions generals (GTC, General Terms and Conditions en anglès) s’ha de donar un marc obert de treball, ja que totes les condicions han de ser negociables.

Exercici 3

Completeu la frase següent en relació amb la fase de tancament de la sol·licitud de cotització:

NúmPregunta
1

Després de seleccionar un guanyador, s’estableix una reunió per tancar l’acord i . Si s’han posat les i altres termes del contracte a la documentació d’, no hauria de ser complicat . Si no s’han posat, és possible que es tingui una per endavant i ni tan sols que el nivell de preus oferts es mantingui.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents pel que fa a diferents mètodes de selecció de proveïdors:

NúmPreguntaResposta
1

Eliminem els proveïdors la puntuació dels quals, respecte als criteris, és inferior a la puntuació mínima. D’aquesta manera, triem un dels proveïdors que satisfà el nivell mínim de tots els criteris:

2

Associem satisfactori (+), neutral (0) o insatisfactori (-) a cada proveïdor respecte de cada criteri. A partir d’aquesta comparació es calcula una puntuació total per a cada proveïdor:

3

En primer lloc, seleccionem el criteri més significatiu i després comparem els proveïdors respecte a aquest criteri. Si un proveïdor compleix aquest criteri molt millor que els altres proveïdors, es triarà. Si no, comparem els proveïdors respecte al segon criteri, i així successivament:

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb diferents mètodes de selecció de proveïdors:

NúmPreguntaVF
1

En la situació amb un únic criteri, generalment es conserva el cost com el criteri menys important.

2

Molt poques empreses trien el mètode d’optimització sense restriccions orientat al cost.

3

Encara que els directius declaren la qualitat com el criteri més significatiu, de fet, sovint decideixen (quin proveïdor triar) a partir del cost directe i la qualitat de lliurament subministrada per cada proveïdor.

4

En una situació de diversos criteris, valorem cada criteri per un pes.

5

En un enfocament AHP hi ha 3 tipus de nivells: objectius, criteris i conseqüències.

Exercici 6

Completeu les frases següents en relació amb els criteris de selecció de proveïdors:

NúmPregunta
1

En general, els 23 criteris presentats per segueixen cobrint la majoria dels criteris presentats a la literatura fins ara.

2

L’evolució de l’entorn va modificar els graus de la importància relativa d’aquests criteris.

3

Segons hi hauria alguns canvis com la gran importància de la posició geogràfica del proveïdor en l’entorn .

4

La situació real actual requereix una coordinació perfecta i una cooperació duradora entre diversos actors de la .

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents segons els criteris de l’enfocament AHP de la selecció de proveïdors:

NúmPreguntaResposta
1

Anomenem criteris essencials per a la selecció dels proveïdors els:

2

Els criteris subjectius com pot ser el desig de negoci són:

3

Els criteris monetaris com el cost dels productes són:

Exercici 8

Trieu l’opció o les opcions correctes en relació amb el mètode probabilístic de selecció de proveïdors:

NúmPregunta
1

El proveïdor considerat és similar en totes les circumstàncies previsibles: només es poden esperar diferències menors en el rendiment. Aquesta decisió hauria de ser complexa.

2

Els possibles proveïdors difereixen significativament: un proveïdor és superior en totes les condicions previsibles. La decisió s’ha de fer de manera consensuada amb un grup d’experts.

3

Els proveïdors difereixen significativament almenys en algunes condicions futures que es podrien esperar: els millors proveïdors en unes circumstàncies no seran els millors en altres circumstàncies. Aquesta situació de selecció del proveïdor requereix un gran esforç i cura.

Exercici 9

Relacioneu les afirmacions següents amb les diferents característiques del problema de selecció de proveïdors:

NúmPreguntaResposta
1

La decisió de selecció del proveïdor requereix la intervenció dels diferents serveis de l’empresa. De fet, aquesta decisió es reflectirà en diversos serveis de l’empresa, com el transport de producció, l’emmagatzematge, la compra…:

2

Normalment, la decisió sobre la selecció dels proveïdors requereix considerar diversos criteris. Sovint, aquests criteris són contradictoris:

3

Avenços com l’augment del valor dels components adquirits com a percentatge dels ingressos totals per a les empreses fabricants, l’expansió del subministrament internacional i l’augment de la taxa de canvi tecnològic, acompanyat dels cicles curts de vida dels productes, provoquen que les decisions relacionades amb el problema de selecció dels proveïdors determinin la viabilitat a llarg termini de l’empresa:

Exercici 10

Completeu les frases següents en relació amb el concepte de proveïdor estratègic:

NúmPregunta
1

Una empresa que té una estratègia de pel seu termini de lliurament i que es troba en un mercat amb una demanda personalitzada i no gaire previsible ha de triar, òbviament, un proveïdor que pugui lliurar els components en un . Per aquest motiu, el proveïdor ha de tenir, per exemple, un sistema adaptat al sistema de l’empresa. En conseqüència, poden intercanviar informació i comandes al més aviat possible amb sistemes de (tant de proveïdors com de sistemes de producció comuns).

2

D’altra banda, si l’estratègia de l’empresa és el , ha de buscar els seus proveïdors estratègics en una altra categoria de proveïdors que ofereixen productes i no inevitablement amb una qualitat excel·lent o un temps de lliurament de curt.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general