Activitats

Mètode d'eliminació conjuntiva de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode d’eliminació conjuntiva de selecció de proveïdors.

Una empresa dedicada a la fabricació de rajoles busca dos proveïdors d’esmalts. La necessitat d’esmalts és de 10.000 kg. Els criteris que ha definit per fer la tria són: qualitat, lliurament i preu. Segons aquests criteris i després de fer la preselecció de quatre proveïdors potencials obté la següent taula amb la puntuació de cada un dels proveïdors:

Taula: Puntuacions dels proveïdors segons cada criteri
Proveïdor Lliurament Qualitat Preu
Proveïdor 1 4 8 7
Proveïdor 2 6 5 6
Proveïdor 3 7 9 4
Proveïdor 4 5 7 6

L’empresa defineix com a puntuació mínima, per seleccionar un proveïdor, un 5 per a cada un dels criteris.

Les capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor venen donades a la taula següent:

Taula: Capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor en kg
Proveïdor Capacitat mínima Capacitat màxima
Proveïdor 1 200 8.000
Proveïdor 2 625 5.500
Proveïdor 3 310 8.400
Proveïdor 4 500 7.000

Elegiu els dos proveïdors que triaria l’empresa segons el mètode d’eliminació conjuntiva i indiqueu les quantitats demandades a cada un d’ells.

El proveïdor 1 té una puntuació de 3 en el criteri lliurament, i el proveïdor 3 també té una puntuació igual a 4, però en el criteri preu. Això fa que tant el proveïdor 1 com el 3 quedin completament descartats de l’elecció.

Els proveïdors triats seran el 2 i el 4. El proveïdor 4 obté la màxima puntuació i per tant la demanda serà igual a la seva capacitat màxima, 8.400 kg. Al proveïdor 2 se li farà una comanda dins de la seva capacitat mitjana que completi la necessitat de demanda de l’empresa (10.000-8.400), és a dir 1.600 kg.

Mètode d'eliminació lexicogràfica de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode d’eliminació lexicogràfica de selecció de proveïdors.

Una empresa dedicada a la fabricació de kits de construcció de monuments històrics busca tres proveïdors de fusta. Les necessitats de fusta són de 25.000 kg. Els criteris que ha definit per fer la tria són, en ordre d’importància per a l’empresa: durabilitat, resistència, lliurament i preu. Segons aquests criteris i després de fer la preselecció de sis proveïdors potencials obté la següent taula amb la puntuació de cada un dels proveïdors:

Taula: Puntuacions dels proveïdors segons cada criteri
Proveïdor Durabilitat Resistència Lliurament Preu
Proveïdor 1 4 8 7 8
Proveïdor 2 6 5 6 6
Proveïdor 3 7 9 4 4
Proveïdor 4 6 7 6 6
Proveïdor 5 8 9 4 5
Proveïdor 6 5 7 6 3

Les capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor venen donades a la taula següent:

Taula: Capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor en kg
Proveïdor Capacitat mínima Capacitat màxima
Proveïdor 1 80 8.000
Proveïdor 2 610 50.000
Proveïdor 3 250 12.000
Proveïdor 4 425 18.000
Proveïdor 5 100 10.000
Proveïdor 6 525 7.000

Elegiu els tres proveïdors que triaria l’empresa segons el mètode d’eliminació lexicogràfica i indiqueu les quantitats demanades a cada un d’ells.

Com que el criteri més important per a l’empresa és la durabilitat, aquest és el primer criteri que hem d’utilitzar per fer la selecció. Respecte a la durabilitat, el proveïdor 5 (amb un 8) és el de puntuació més alta i se li demanarà la seva capacitat màxima (10.000 kg), el proveïdor 3 (amb un 7) és el següent i també se li demanarà la capacitat màxima (12.000 kg), els proveïdors 2 i 4 (amb un 6) estan igualats.

Per tant, per trobar el tercer proveïdor haurem d’observar el segon criteri per ordre d’importància, és a dir, la resistència. Segons el criteri de resistència el proveïdor 4 serà el seleccionat sobre el proveïdor 2 (amb un 7 i un 5 de puntuació cada un d’ells). La quantitat demanada a aquest últim proveïdor serà la que manca per completar les necessitats de l’empresa, és a dir, 3.000 kg.

Mètode d'optimització sense restriccions amb orientació al cost de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode d’optimització sense restriccions amb orientació al cost.

Una empresa es dedica a la fabricació de pastissos. Tradicionalment ha utilitzat l’oli de palma en les seves receptes, però atesos els estudis recents sobre els seus efectes perjudicials en la salut i la propensió dels consumidors a no comprar productes amb oli de palma, ha decidit canviar la fórmula dels seus productes i substituir aquest oli per un altre oli vegetal. Davant aquest canvi ha de seleccionar nous proveïdors d’oli vegetal. En concret, ha decidit seleccionar quatre proveïdors donat que és un component molt important dels seus productes i vol garantir que mai es quedarà sense subministrament.

Les capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor venen donades a la taula següent:

Taula: Capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor en kg
Proveïdor Capacitat mínima Capacitat màxima
Proveïdor 1 8.500 21.000
Proveïdor 2 1.200 50.000
Proveïdor 3 2.500 22.000
Proveïdor 4 10.000 30.000
Proveïdor 5 1.000 32.000
Proveïdor 6 5.250 28.000
Proveïdor 7 7.500 18.000
Proveïdor 8 10.000 15.000
Proveïdor 9 5.000 32.000
Proveïdor 10 4.000 18.000
Proveïdor 11 10.000 16.000
Proveïdor 12 3.000 22.000

Els paràmetres α (%) (la mitjana percentual de productes lliurats massa tard del proveïdor j), β (%) (la mitjana percentual de productes lliurats pel proveïdor j que no respecten la conformitat del comprador) i γj (cost unitari del proveïdor j en el període j, aquest cost inclou: preu, transport, assegurances…) es donen a la taula següent:

Taula: α (%), β (%) i γ (euros) associats a cada proveïdor
Proveïdor α (%) β (%) γj (euros)
Proveïdor 1 35 40 2,1
Proveïdor 2 20 20 2,3
Proveïdor 3 17 15 2,7
Proveïdor 4 15 18 2
Proveïdor 5 19 30 2,1
Proveïdor 6 21 30 2
Proveïdor 7 16 9 2,5
Proveïdor 8 65 75 1,9
Proveïdor 9 11 8 2,2
Proveïdor 10 68 56 1,9
Proveïdor 11 50 70 1,9
Proveïdor 12 5 3 2,1

Els costos d’una unitat diferida i una unitat que no respecta la conformitat de l’empresa són, respectivament, 0,65 euros i 0,8 euros.

Elegiu els quatre proveïdors que triaria l’empresa segons el mètode d’optimització sense restriccions amb orientació al cost i indiqueu les quantitats demanades a cada un d’ells, tenint en compte que la demanda total de l’empresa és de 108.000 l.

En aquest mètode l’únic criteri que s’ha de tenir en compte és l’econòmic. Per tant, el primer pas és fer la taula amb els costos unitaris totals per a cada proveïdor.

Taula: Costos unitaris totals de cada proveïdor
Proveïdor Cost unitari total (euros)
Proveïdor 1 0,35 x 0,65 + 0,40 x 0,8 + 2,1 = 2,65
Proveïdor 2 0,20 x 0,65 + 0,20 x 0,8 + 2,3 = 2,59
Proveïdor 3 0,17 x 0,65 + 0,15 x 0,8 + 2,7 = 2,93
Proveïdor 4 0,15 x 0,65 + 0,18 x 0,8 + 2 = 2,24
Proveïdor 5 0,19 x 0,65 + 0,30 x 0,8 + 2,1 = 2,46
Proveïdor 6 0,21 x 0,65 + 0,20 x 0,8 + 2 = 2,30
Proveïdor 7 0,16 x 0,65 + 0,09 x 0,8 + 2,5 = 2,68
Proveïdor 8 0,65 x 0,65 + 0,75 x 0,8 + 1,9 = 2,92
Proveïdor 9 0,11 x 0,65 + 0,08 x 0,8 + 2,2 = 2,34
Proveïdor 10 0,68 x 0,65 + 0,56 x 0,8 + 1,9 = 2,79
Proveïdor 11 0,50 x 0,65 + 0,70 x 0,8 + 1,9 = 2,79
Proveïdor 12 0,05 x 0,65 + 0,03 x 0,8 + 2,1 = 2,16

S’observa en aquest cas que el cost de lliurament tardà i de producte no conforme afecta considerablement la decisió, perquè el proveïdor 12 amb un cost unitari total de 2,16 euros té el cost unitari més baix. En canvi, sense tenir en compte els dos conceptes esmentats el seu cost és de 2,1 euros i queda en sisena posició.

El resultat de la selecció queda reflectit a la següent taula, on es triarà el màxim de cada proveïdor amb costos més baixos fins a completar la quantitat requerida:

Taula: Resultat de la selecció
Posició Proveïdor Cost unitari total (euros) Quantitat demanada a cada proveïdor
1 Proveïdor 12 2,16 22.000
2 Proveïdor 4 2,24 30.000
3 Proveïdor 6 2,30 28.000
4 Proveïdor 9 2,34 28.000

Mètode d'optimització sense restriccions amb pesos idèntics de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode d’optimització sense restriccions amb pesos idèntics.

Una empresa que es dedica a la fabricació de sabates ha decidit utilitzar per al producte estrella de la nova temporada un nou teixit sintètic. El nombre de proveïdors que ha decidit seleccionar són dos, dins d’un grup de proveïdors preseleccionats de sis.

Les capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor venen donades a la taula següent:

Taula: Capacitats mínimes i màximes de cada proveïdor en m2
Proveïdor Capacitat mínima Capacitat màxima
Proveïdor 1 1.200 40.000
Proveïdor 2 800 35.000
Proveïdor 3 500 22.000
Proveïdor 4 1.000 30.000
Proveïdor 5 1.600 32.000
Proveïdor 6 2.250 28.000

En la següent taula es troben les puntuacions dels proveïdors segons els diferents criteris.

Taula: Puntuacions dels proveïdors segons cada criteri: bo (+), neutre (0) i insatisfactori (-)
Proveïdor Lliurament Qualitat Preu Servei postvenda
Proveïdor 1 + + - 0
Proveïdor 2 0 + + +
Proveïdor 3 0 + 0 -
Proveïdor 4 + + 0 0
Proveïdor 5 0 0 0 -
Proveïdor 6 0 + 0 0

Elegiu els dos proveïdors que triaria l’empresa segons el mètode d’optimització sense restriccions amb pesos idèntics i indiqueu les quantitats demandades a cada un d’ells, tenint en compte que la demanda total de l’empresa és de 80.000 m².

El resultat de la selecció queda reflectit a la següent taula:

Taula: Resultat de la selecció
Posició Proveïdor Puntuació Quantitat demanada a cada proveïdor
1 Proveïdor 2 tres + i un 0 35.000
2 Proveïdor 4 dos + i dos 0 30.000
3 Proveïdor 1 dos +, un 0 i un - 15.000

En aquest cas l’empresa havia pres la decisió de triar dos proveïdors, però s’ha donat la circumstància que fent les comandes màximes a cada un dels dos millors proveïdors no arribava a la quantitat que necessita i per tant ha hagut de fer una comanda per la quantitat pendent al proveïdor en tercera posició.

Mètode d'optimització sense restriccions amb enfocament AHP de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode d’optimització sense restriccions amb enfocament AHP.

Una empresa que es dedica a la fabricació de mòbils, dins de la seva estratègia de desenvolupament del producte, ha creat un prototip de tauleta que vol començar a produir en breu. Abans de començar la producció en massa ha de seleccionar tres nous proveïdors de bateries compatibles amb el disseny de la nova tauleta. Després de fer una cerca de fabricants de bateries n’ha preseleccionat 6 als quals ha fet una sol·licitud de cotització basada en les seves especificacions.

De les respostes que ha obtingut n’ha extret informació sobre els criteris de selecció, que ha definit com: capacitat de la bateria, durabilitat, servei postvenda i preu, amb uns pesos del 40%, 25%, 20% i 15% respectivament. A la taula següent teniu un resum d’aquesta informació.

Taula: Puntuacions dels proveïdors
Proveïdor Capacitat Durabilitat Servei postvenda Preu
Proveïdor 1 6,2 6,5 7,2 6,2
Proveïdor 2 6,5 6,3 6,3 7,2
Proveïdor 3 5,3 5,3 5,7 4,7
Proveïdor 4 6,3 8,2 5,7 6,7
Proveïdor 5 7,3 8,2 4,8 7,3
Proveïdor 6 9,0 7,2 6,7 4,8

Elegiu els dos proveïdors que triaria l’empresa segons el mètode d’optimització sense restriccions amb enfocament AHP i indiqueu les quantitats demanades a cada un d’ells, tenint en compte que la demanda total de l’empresa és de 125.000 unitats.

Sota un enfocament AHP el primer càlcul que cal fer és la puntuació total tenint en compte el pes que l’empresa dona a cada criteri. A la següent taula tenim calculada la puntuació total.

Taula: Puntuacions dels proveïdors
Proveïdor Capacitat Durabilitat Servei postvenda Preu Puntuació total
Proveïdor 1 6,2 6,5 7,2 6,2 6,5 (6,2·0,40 + 6,5·0,25+7,2·0,20 + 6,2·0,15)
Proveïdor 2 6,5 6,3 6,3 7,2 6,5
Proveïdor 3 5,3 5,3 5,7 4,7 5,3
Proveïdor 4 6,3 8,2 5,7 6,7 6,7
Proveïdor 5 7,3 8,2 4,8 7,3 7
Proveïdor 6 9,0 7,2 6,7 4,8 7,5

Els dos proveïdors triats per l’empresa seran el 6 i el 5, amb unes puntuacions de 7,5 i 7 respectivament.

El segon problema per resoldre és la quantitat demanada a cada proveïdor. A continuació trobem els càlculs realitzats amb la ponderació de les puntuacions:

  • Quantitat del proveïdor 6:
  • Quantitat del proveïdor 5:

Mètode probabilístic de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode probabilístic de selecció de proveïdors.

Una empresa que es dedica a la fabricació de fil conductor d’electricitat vol trobar els tres millors proveïdors de coure. El coure és un material de qualitat molt estàndard i amb un preu fixat pel mercat. Com que els diferents proveïdors de coure es troben en països amb un alt índex de catàstrofes naturals i amb sistemes polítics poc estables i amb risc de revoltes civils, ha optat per donar la mateixa puntuació general a tots els proveïdors, però ha establert tres escenaris amb diferents situacions, la situació optimista, la situació pessimista i la situació més probable (amb diferents percentatges d’ocurrència per a cada proveïdor) i ha puntuat com seria capaç cada proveïdor de mantenir els seus compromisos comercials (0 significa que no els podria mantenir i 10 que els podria mantenir sense cap dificultat). A continuació es presenten dues taules resumint aquesta informació.

Taula: Percentatges d’ocurrència de cada situació per a cada proveïdor (en %).
Proveïdor Optimista Pessimista Més probable
Proveïdor 1 5 20 75
Proveïdor 2 20 20 60
Proveïdor 3 15 30 65
Proveïdor 4 5 15 80
Proveïdor 5 25 20 55
Taula: Puntuació de cada proveïdor per a cada situació.
Proveïdor Optimista Pessimista Més probable
Proveïdor 1 10 4 8
Proveïdor 2 9 3 7
Proveïdor 3 10 4 9
Proveïdor 4 8 2 7
Proveïdor 5 8 4 7

Elegiu els dos proveïdors que triaria l’empresa segons el mètode probabilístic.

Per tal de donar solució a l’empresa, s’ha d’elaborar la següent taula:

Taula: Puntuació final de cada proveïdor ponderada
Proveïdor Càlcul Puntuació final
Proveïdor 1 10·0,05 + 4·0,20 + 8·0,75 7,3
Proveïdor 2 9·0,20 + 3·0,20 + 7·0,60 6,6
Proveïdor 3 10·0,15 + 4·0,30 + 9·0,65 8,55
Proveïdor 4 8·0,05 + 2·0,15 + 7·0,80 6,3
Proveïdor 5 8·0,25 + 4·0,20 + 7·0,55 6,7

Amb els resultats de la taula anterior, l’empresa triaria els proveïdors 3 i 1, que són els que obtenen una puntuació més elevada.

Mètode d'optimització sense restriccions amb orientació al cost combinat amb el mètode probabilístic de selecció de proveïdors

L’objectiu de l’activitat és aplicar el mètode d’optimització sense restriccions amb orientació al cost combinat amb el mètode probabilístic.

ABEX, S.A., empresa dedicada a la fabricació de portes de fusta per a interiors, busca cada cinc anys nous proveïdors i els valora conjuntament amb els actuals. Els tipus de fusta que utilitza són d’una qualitat estàndard i tots els proveïdors han de complir amb les especificacions establertes per poder entrar en el procés de selecció, per tant, el criteri més important és el cost, però no només el cost basat en el preu unitari, més transport, assegurances…

Com que la fusta és un component imprescindible de la seva cadena de producció, el cost de lliurament tardà és altament important. A més, la confiança en els seus proveïdors és fonamental i, per tant, establir una relació comercial a llarg termini és una de les estratègies d’ABEX, S.A. És per això que sigui quina sigui la puntuació final de tots els proveïdors, els tres proveïdors antics amb més puntuació seran elegits sense tenir en compte la puntuació dels proveïdors nous. En la preselecció té un grup de 12 proveïdors (sis actuals i sis de nous). Sobre els proveïdors antics sap amb raonable certesa quin és el percentatge de producte lliurat amb retard i el cost de lliurament tardà és de 80 euros.

Taula: α (%) i γ (euros) associats a cada proveïdor actual
Proveïdor α (%) γj (euros)
Proveïdor 1 5 230
Proveïdor 2 45 215
Proveïdor 3 25 190
Proveïdor 4 7 204
Proveïdor 5 65 197
Proveïdor 6 18 212

Per als nous proveïdors, l’empresa estima la probabilitat de retard de cada situació en 5% per a optimista, 20% per a pessimista i 12% per a més probable, i el cost estimat per a cada proveïdor nou en cada situació probabilística es dona a la taula següent.

Taula: Cost estimat per a cada proveïdor nou en cada situació probabilística
Proveïdor Cost en situació optimista Cost en situació pessimista Cost en situació més probable γj (euros)
Proveïdor 7 70 98 83 225
Proveïdor 8 65 95 78 230
Proveïdor 9 75 92 80 235
Proveïdor 10 80 100 87 198
Proveïdor 11 72 89 79 191
Proveïdor 12 68 89 76 190

Amb les circumstàncies especials d’aquesta empresa el mètode de selecció de proveïdors més adient és el d’optimització sense restriccions, combinat amb el mètode probabilístic. En funció d’aquest mètode, resoleu el problema d’ABEX, S.A. i trieu quins serien els sis proveïdors per als propers cinc anys.

El primer pas és obtenir les puntuacions finals de cada proveïdor. Hem de tenir en compte que per als proveïdors antics s’utilitzarà el mètode d’optimització basat en el cost i que per als proveïdors nous s’utilitzarà també el mètode d’optimització basat en el cost combinat amb el mètode probabilístic.

A la següent taula tenim els càlculs i les puntuacions finals:

Taula: Puntuació final de cada proveïdor ponderada.
Proveïdor Càlcul Puntuació final
Proveïdor 1 0,05·80 + 230 234
Proveïdor 2 0,45·80 + 215 251
Proveïdor 3 0,25·80 + 190 210
Proveïdor 4 0,07·80 + 208 214
Proveïdor 5 0,65·80 + 197 249
Proveïdor 6 0,18·80 + 212 226
Proveïdor 7 0,05·70 + 0,20·98 + 0,12·83 + 225 258,06
Proveïdor 8 0,05·65 + 0,20·95 + 0,12·78 + 207 238,61
Proveïdor 9 0,05·75 + 0,20·92 + 0,12·80 + 235 266,75
Proveïdor 10 0,05·80 + 0,20·100 + 0,12·87 + 198 287,50
Proveïdor 11 0,05·72 + 0,20·89 + 0,12·79 + 191 232,44
Proveïdor 12 0,05·68 + 0,20·89 + 0,12·76 + 190 220,32

Per tal de mostrar amb més claredat els resultats, es presenten ordenats a la següent taula:

Taula: Proveïdors ordenats per puntuació
Ordre Proveïdor Puntuació
1 Proveïdor 3 210
2 Proveïdor 4 214
3 Proveïdor 12 220,32
4 Proveïdor 6 226
5 Proveïdor 11 232,44
6 Proveïdor 1 234
7 Proveïdor 8 238,61
8 Proveïdor 5 249
9 Proveïdor 2 251
10 Proveïdor 7 258,06
11 Proveïdor 9 266,75
12 Proveïdor 10 287,50

Els tres proveïdors antics que cal mantenir per decisió estratègica seran el 3, el 4 i el 6. Els altres tres proveïdors seleccionats purament per puntuació final seran el 12, l’11 i l’1.

Anar a la pàgina anterior:
Selecció de proveïdors internacionals
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació