Activitats

Diagnòstic de l'estratègia de subministrament (matriu de Kraljic)

L’objectiu de l’activitat és diagnosticar l’estratègia de subministrament d’una empresa segons la importància estratègica de la compra i la complexitat del mercat de subministrament (matriu de Kraljic).

Una empresa dedicada a la fabricació de robots de cuina necessita components electrònics per als seus productes. Aquests components tenen un cost i un valor afegit baixos i un mercat de subministrament molt complex.

Diagnostiqueu quina és l’estratègia de subministrament més adient per a aquests components, identificant les fonts de subministrament, l’horitzó temporal i l’autoritat de decisió en la compra.

Al tractar-se d’un material de cost i valor afegit baixos, es pot concloure que és un producte amb baixa importància de compra. I com que el seu mercat de subministrament és complex, estem davant d’una estratègia de gestió d’abastament (grup III). Així, identifiquem:

 • Fonts de subministrament: proveïdors mundials, en què predominen nous proveïdors amb noves tecnologies.
 • Horitzó temporal: depenent de la disponibilitat i flexibilitat a curt termini.
 • Autoritat de decisió en la compra: descentralitzat però coordinat centralment.

Classificació de la compra de materials segons la matriu de la cartera de productes

L’objectiu de l’activitat és identificar les aplicacions de la classificació de la compra de materials.

L’empresa Silence, S.L. produeix aparells d’aire condicionat i ha identificat els motors com a producte estratègic.

Identifiqueu les tasques que cal desenvolupar, la informació que cal recollir necessària per a la gestió correcta del subministrament i en quin nivell es prenen les decisions.

 • Tasques principals: predicció exacta de la demanda de motors. Investigació detallada del mercat de proveïdors de motors. Desenvolupament de relacions a llarg termini amb els proveïdors. L’empresa ha de decidir si comprar els motors o fabricar-los ella mateixa. Ha d’analitzar els riscos derivats de la compra internacional de motors i desenvolupar plans de contingència per evitar que es produeixin. També és necessari un control logístic, d’estocs i del proveïdor dels motors.
 • Informació necessària: cal una recerca de les dades del mercat de motors altament detallades, oferta a llarg termini i tendència de la demanda de motors, així com una anàlisi del cost industrial dels motors.
 • Nivell de decisió: les decisions s’han de prendre al nivell més alt (càrrecs directius, consell d’administració, vicepresident…).

Anàlisi del mercat

L’objectiu de l’activitat és identificar els aspectes que cal tenir en compte per fer una anàlisi de mercat.

Una empresa productora de sofàs està elaborant el seu portafolis de compres per a la pell dels seus productes i es troba en la fase d’elaborar l’anàlisi del mercat.

Enumereu quins aspectes ha d’estudiar.

Els aspectes que cal estudiar per elaborar una anàlisi de mercat són els següents (vegeu la taula):

Taula: Criteris d’avaluació de la cartera de compra
Poder del proveïdor Poder del comprador
1 Mida del mercat de proveïdors de pell versus capacitat productiva del seu proveïdor de pell Volum de compra de pell de la nostra empresa versus volum de compra de pell dels principals compradors
2 Creixement del mercat de la pell versus creixement de la capacitat productiva del nostre proveïdor Creixement de la demanda global de pell versus creixement de la nostra demanda de pell
3 Utilització de la capacitat, és a dir, si el nostre proveïdor de pell utilitza tota la seva capacitat productiva, i per tant existeix risc de coll d’ampolla Si la nostra empresa pot augmentar la seva demanda de pell donat que la seva capacitat està infrautilitzada
4 Estructura competitiva del mercat de pell, si hi ha molts o pocs proveïdors, si són grans o petits… Quota de mercat de la nostra empresa en el sector de la pell
5 ROI, rendibilitat del nostre proveïdor de pell Rendibilitat dels nostres productes finals principals
6 Estructura del preu i el cost del mercat de la pell Estructura del preu i el cost de la nostra empresa
7 Nivell d’estabilitat del mercat de la pell Cost de no lliurament de la pell per a la nostra empresa
8 Unicitat de producte i estabilitat tecnològica en el mercat de la pell Capacitat de producció de pell pròpia
9 Barreres d’entrada al sector de la pell Cost d’entrada per a nous proveïdors de pell enfront del cost de producció pròpia
10 Situació logística del mercat de la pell Logística de la nostra empresa

Posicionament estratègic de productes estratègics

L’objectiu de l’activitat és identificar el posicionament estratègic dels productes estratègics.

Una empresa dedicada a la fabricació de rodaments ha identificat com a producte estratègic l’acer. Analitzant el mercat de l’acer trobem que com a comprador l’empresa té un poder baix i, en canvi, els proveïdors tenen un poder alt.

Expliqueu l’estratègia de posicionament de compra que ha de seguir aquesta empresa en relació amb el producte de l’acer.

Sobre els elements en què el paper de l’empresa en el mercat de subministrament és secundari i els proveïdors són forts, l’empresa ha d’anar a la defensiva i començar a buscar materials substituts o nous proveïdors (diversificar). És possible que hagi d’augmentar la despesa en recerca de mercat o relacions amb proveïdors, o fins i tot considerar la integració cap enrere mitjançant grans inversions en R + D. En resum, l’empresa necessita opcions de subministrament.

'Global sourcing'

L’objectiu de l’activitat és identificar les fases del global sourcing.

Una empresa dedicada a la fabricació d’aspiradors vol implementar una estratègia de global sourcing. Identifiqueu les etapes que ha de seguir.

 1. Investigació preliminar. En aquesta fase la nostra empresa ha de definir la seva estratègia en termes de màrqueting, és a dir, quin serà el seu mercat potencial (descrivint les seves necessitats), quin serà el seu posicionament i desenvolupar un pla d’empresa.
 2. Avaluació de mercat i proveïdors. Aquí l’empresa ha de fer una llista amb els criteris de selecció dels proveïdors. En aquest cas podríem trobar que els proveïdors han de complir amb determinades ISO de qualitat, el temps de lliurament, la durabilitat dels materials i components… En aquesta fase les RFI (request for information, demandes d’informació) s’enviaran als proveïdors seleccionats.
 3. Selecció del proveïdor. Amb la informació obtinguda en la fase anterior, la nostra empresa elabora la llista definitiva de proveïdors i comença les negociacions amb ells.
 4. Implementació. Haurem de fixar un calendari d’aprovisionament per a cada proveïdor seleccionat. Per a aquells que estiguin geogràficament més propers es poden fixar ordres de comanda de volum més petit i amb més freqüència; en canvi, per a proveïdors més llunyans les ordres de compra hauran de ser d’un volum més gran i amb menys freqüència. És el moment d’establir els criteris per tal d’avaluar l’acció dels proveïdors (poden coincidir amb els criteris de selecció) i establir els diversos moments del temps per fer les avaluacions.
 5. Seguiment del rendiment. Durant el seguiment la nostra empresa ha d’avaluar els proveïdors d’acord amb el que s’ha establert en la fase anterior. Aquesta avaluació serveix per a millorar l’eficiència del subministrament, trobant punts de millora, avaluant les possibles solucions amb el proveïdor i implantant nous procediments.

Anar a la pàgina anterior:
La funció de les compres
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació