Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Interpreta la normativa i els usos habituals que regulen la contractació internacional, analitzant la seva repercussió en les operacions de comerç internacional.

 • Identifica les fonts jurídiques que regulen la contractació internacional.
 • Reconeix el valor jurídic dels convenis internacionals, dels organismes internacionals i dels usos uniformes en la contractació internacional.
 • Valora la importància d’utilitzar la llengua anglesa en la contractació internacional i les versions originals de la normativa i els usos uniformes internacionals.
 • Identifica la terminologia jurídica emprada i la normativa mercantil que regula els contractes internacionals de compravenda.
 • Analitza les condicions i les obligacions derivades de la utilització dels Incoterms en les operacions de comerç internacional.
 • Identifica les parts i els elements d’un contracte de compravenda internacional, diferenciant les clàusules facultatives de les obligatòries.
 • Reconeix vies de resolució de conflictes derivats de les condicions dels contractes internacionals establertes en el dret internacional.
 • Valora els avantatges d’emprar les clàusules d’arbitratge o mediació internacional, entre d’altres, en la resolució de conflictes de comerç internacional.
 • Analitza les característiques generals que regulen els concursos i les licitacions internacionals.

2. Elabora contractes internacionals, incorporant els acords presos en els processos de negociació i aplicant la normativa, els usos i els costums internacionals.

 • Identifica els models documentals utilitzats en la negociació d’operacions comercials internacionals.
 • Redacta les clàusules d’un precontracte d’una operació comercial internacional, aplicant la normativa de contractació internacional.
 • Identifica els drets i les obligacions derivats de la inclusió de l’Incoterm acordat en el contracte de compravenda internacional.
 • Identifica els diferents tipus de contractes mercantils internacionals que s’utilitzen.
 • Caracteritza els models documentals que representen els contractes mercantils internacionals.
 • Confecciona el contracte adequat a l’operació comercial internacional.
 • Identifica les parts que componen els plecs de condicions i les ofertes comercials en els concursos i les licitacions internacionals.
 • Utilitza aplicacions informàtiques en la redacció de les clàusules tipus del contracte mercantil internacional.
 • Interpreta contractes internacionals d’importació i d’exportació en llengua anglesa.

3. Planifica el desenvolupament i el procés de control dels acords contractuals internacionals, obtenint informació dels agents que hi intervenen.

 • Organitza el procés de control de la força de vendes/distribuïdors/agents comercials, emprant sistemes de comunicació i informació.
 • Identifica problemes, oportunitats i tendències del mercat.
 • Caracteritza els informes de clients, proveïdors, prescriptors, agents comercials i/o distribuïdors mitjançant programes informàtics.
 • Elabora ràtios específiques d’evolució i rendibilitat de les vendes, emprant programes informàtics específics.
 • Elabora plans d’actuació que indueixen a la motivació, el perfeccionament i la metodologia de la força de vendes pròpia o de distribuïdors.
 • Estableix un programa de fidelització dels distribuïdors.
 • Defineix els mètodes rellevants de control en el desenvolupament i l’execució dels processos de comercialització internacional.
 • Defineix el procés de control que caldrà que segueixin les comandes realitzades per clients i proveïdors internacionals, emprant sistemes i programes informàtics.
 • Identifica les incidències més comuns que es puguin originar en els processos de compravenda internacional.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències