Introducció

A l’actual món globalitzat, amb l’obertura de fronteres, el comerç i la negociació internacional adquireixen cada cop més importància. L’objectiu és que totes les parts implicades quedin satisfetes. Això requereix estratègies amb el fi d’establir compromisos acceptables i duradors. Davant la progressiva complexitat i l’increment dels litigis en l’àmbit dels negocis, es fa imprescindible conèixer i aprofundir en el coneixement de la contractació internacional

Dins de la pràctica del comerç internacional, el contracte, com a instrument insubstituïble en el tràfic mercantil, té una trascendència cada dia més gran. S’ha de considerar com una eina de gestió comercial, de garantia, de factor de prova, i en definitiva de seguretat jurídica.

En el primer apartat, “La contractació internacional; aspectes legals”, analitzarem les diverses fonts jurídiques que regulen la contractació internacional, així com identificarem els convenis que els diferents organismes internacionals han adoptat. Un cop estudiades aquestes fonts jurídiques identificarem la terminologia jurídica i les parts d’un contracte, posant esment en la utilització dels incoterms. També descobrirem vies de resolució de conflictes establerts en el dret internacional, com és el cas de l’arbitratge i la mediació.

A l’apartat “Elaboració de contractes internacionals”, identificarem els models documentals utilitzats en la negociació d’operacions comercials exteriors. Redactarem clàusules de precontracte, així com identificarem els drets i obligacions de les parts segons l’incoterm pactat.

A l’apartat “Planificació i control dels acords contractuals”, analitzarem el procés de control de les forces de vendes, identificarem problemes, oportunitats i tendències del mercat. També farem menció de les tècniques de motivació de la xarxa comercials, els informes i a les incidències més comuns que es puguin originar en els processos de compravenda internacional. Finalment, definirem el procés de control que segueixen les comandes realitzades per proveïdors i clients, emprant sistemes i programes informàtics, i sempre posant enfàsi en l’ús de la llengua anglesa en l’àmbit del comerç internacional i en les versions originals dels contractes i normatives.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum