Exercicis d'autoavaluació

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El contracte de compravenda és un document escrit que té per finalitat deixar constància de la de les parts, i que duen a terme -en un futur pròxim predeterminat- tots els actes necessaris per a realitzar un contracte que doni pas a una transacció o negoci internacional. Suposa una declaració de voluntats recíproques, sense efecte jurídic vinculant de caràcter coercitiu, però amb alt valor ètic per a les parts que el subscriuen.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

La declaració de voluntat unilateralment realitzada per l’oferent, que s’obliga a donar, complir, o executar una determinada prestació o negoci davant altra part, es tracta d’una proposta per a , que requereix certes condicions per a la seva validesa i eficàcia en la pràctica mercantil.

Exercici

Completeu les frases següents (cal distingir entre “termini”, “forma” i “mitjà de pagament”):

NúmPregunta
1

El termini és el temps que concedeix l’exportador a l’importador perquè efectuï el pagament dels béns adquirits. Influeix necessàriament la naturalesa dels béns, segons siguin béns de consum o béns d’equip, es poden distingir en curt termini, , mig termini i el llarg termini ).

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Quins dels següents punts cal negociar amb possibles distribuïdors?

NúmPreguntaVF
1

Exclusivitat

2

Duració

3

Forma de pagament de les mercaderies

4

Anàlisi de la competència en altres països

5

Extinció anticipada del contracte

6

Despeses relatives al màrqueting

7

Fabricació de components

8

Contractació d’agents comercials

9

Objectius de vendes anuals

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

L’agent comercial a l’estranger pot desenvolupar dues funcions diferents: (és l’habitual), és a dir, buscar possibles compradors, o la conclusió de contractes de venda en nom i per compte del fabricant.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Els són els agents que tenen com a funció la recerca de proveïdors estrangers, que subministrin productes a preus inferiors als que els seus clients paguen als seus proveïdors habituals; a més, treballen amb cadenes d’hipermercats, grans magatzems, centrals de compra i fabricants que consumeixen una gran quantitat de matèries primeres.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

En quins casos l’ús d’una xarxa comercial de distribuïdors pot ser, molt recomanable pel fabricant exportador en els següents casos?

NúmPreguntaVF
1

L’empresa pertany a sectors industrials que exigeixin un servei de manteniment, reparació o atenció als clients.

2

Si els terminis d’entrega de la mercaderia són complexos.

3

Si hi ha molta freqüència d’entregues i s’exigeix rapidesa.

4

La dificultat de l’exportador per organitzar i finançar a l’exterior un volum significatiu de vendes.

5

El producte és difícil de col·locar.

6

En productes del sector metal·lúrgic

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Quines són les diferències entre agents comercials i distribuïdors?

NúmPreguntaVF
1

L’agent no assumeix riscos i el distribuïdor sí.

2

Per ser agent comercial a l’exterior has de tenir més experiència en el comerç internacional.

3

L’agent és remunerat mitjançant comissió i el distribuïdor per la diferència entre els preus de compra i de venda.

4

El distribuïdor té servei de postvenda i l’agent no.

5

La informació dels clients és més directa amb l’agent.

6

En les decisions sobre màrqueting, les empreses distribuïdores aporten la seva experiència mentre que l’agent no.

7

L’agent guanya molts més diners que el distribuïdor.

8

El distribuïdor ven més.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Els mitjans de pagament són aquells instruments que cancel·len el pagament. Quins d’aquests mitjans s’utilitzen en el comerç internacional?

NúmPreguntaVF
1

Transferència

2

Xec bancari

3

Xec personal

4

Ordre de pagament simple

5

Efectiu

6

Remesa simple

7

Remesa documentaria

8

Ordre de pagament documentari

9

Crèdit documentari

10

Pòlissa de crèdit

11

Leasing

12

Renting

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El franquiciador és el propietari d’una marca comercial acreditada, proveïdor de productes o posseïdor d’unes tècniques i serveis que concedeix al franquiciat, a canvi d’unes , la possibilitat d’explotar aquestes marques, productes o tècniques.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos