Exercicis d'autoavaluació

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Es necessita permanentment un que actuï com a instrument de cooperació entre les parts, i com a mètode de previsió i cobertura de riscos.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

La incertesa o manca de seguretat jurídica genera als empresaris derivats de la necessitat de comptar amb assessorament legal específic i, si escau, representació processal per defensar els interessos propis.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Tots aquests organismes són conscients que l’adopció de normes aplicables als contractes de compravenda internacional de mercaderies contribuiria a la supressió dels obstacles jurídics amb què ensopega el comerç internacional i promouria el desenvolupament del comerç internacional.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

La CISG, la convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies, regula la immensa majoria de les operacions de compravenda que tenen lloc diàriament al mercat transfronterer (pràcticament ), havent-se convertit en l’instrument jurídic per excel·lència del comerç internacional.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Malgrat l’avenç obtingut en el procés d’unificació de les legislacions nacionals, no pot afirmar-se encara que els contractes internacionals disposin d’una regulació única, mundialment acceptada. Per això, la regulació del contracte s’ha de completar amb un conjunt normatiu denominat .

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

L’arbitratge internacional és un mitjà de solució de conflictes basat en la voluntat de les parts, on aquestes escullen, directament o a través de mecanismes de designació, a particulars, que actuen supra partes, als quals es confia l’adopció d’una decisió obligatòria anomenada laude arbitral.

Exercici

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El recurs als tribunals és normalment l’opció més per resoldre els conflictes derivats de la contractació internacional, i posa de manifest un alt grau d’enfrontaments entre els licitadors.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En quins capítols estan agrupats els principis UNIDROIT?

NúmPreguntaVF
1

Disposicions generals

2

Divises

3

Formació

4

Validesa

5

Interpretació

6

Contingut

7

Facturació empresarial

8

Compliment

9

Incompliment

10

País

11

Modalitat de transport

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Quins són els principals avantatges de què gaudeix l’arbitratge internacional?

NúmPreguntaVF
1

Neutralitat

2

Públic

3

Confidencialitat

4

Economia i rapidesa

5

Idioma

6

Perícia de l’arbitratge

7

Gratuït

8

Execució

9

Parcial

10

País

11

Modalitat de transport

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Com s’anomena el procediment que consisteix en el fet que l’ordenament jurídic d’un Estat reconegui com a vàlida una sentència emanada d’un tribunal estranger i, per tant, permeti la seva execució en un Estat diferent d’aquell en què es va dictar la sentència?

NúmPreguntaVF
1

Exequàtur

2

Lex mercatoria

3

Pacta sunt servanda

4

Free carrier

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Elaboració de contractes internacionals