Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris, analitzant els procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.

 • Identifica la normativa nacional i internacional vigent que regula els mitjans de pagament documentaris internacionals.
 • Analitza els efectes jurídics i econòmics dels convenis internacionals que regulen els mitjans de pagament documentaris.
 • Interpreta la normativa reguladora dels mitjans de pagament documentaris internacionals a través d’Internet.
 • Classifica els diferents mitjans de pagament documentaris internacionals.
 • Analitza els avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de pagament documentaris internacionals, calculant els costos derivats de la seva gestió.
 • Identifica les principals obligacions legals de les entitats financeres, d’assegurances i de transport associades a l’operació internacional, assegurant el cobrament o pagament.

2. Gestiona la documentació per fer el cobrament o pagament internacional amb mitjans documentaris, analitzant els terminis i les condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d’Internet i garantint la confidencialitat i seguretat de les transaccions.

 • Identifica els documents, financers i comercials, necessaris per dur a terme el cobrament o pagament d’una operació de comerç internacional.
 • Determina la documentació que s’exigeix en cada mitjà de pagament per procedir al cobrament/pagament de l’operació de comerç internacional.
 • Identifica i confecciona, per a cada mitjà de pagament internacional, el document base que ho representa.
 • Utilitza tècniques telemàtiques o convencionals d’investigació per a l’obtenció de la informació.
 • Identifica les possibles formes d’operar dels mitjans de pagament internacionals a través d’internet.
 • Utilitza sistemes de certificació digital que garanteixin la confidencialitat i assegurin les operacions de cobrament o pagament internacionals fetes a través d’Internet.

3. Analitza les garanties i els avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris, adequant-se a la normativa vigent.

 • Identifica els riscs inherents a les operacions contractuals internacionals.
 • Defineix els conceptes de garantia real i personal.
 • Diferencia les principals garanties reals utilitzades a la pràctica bancària.
 • Classifica les garanties en funció de la seva relació amb l’obligació.
 • Interpreta les regles i els usos relatius a les garanties bancàries.
 • Valora els avantatges i els inconvenients de cada modalitat de pagament en funció de les garanties exigides.
 • Confecciona la documentació relativa a l’emissió, modificació i cancel·lació de les garanties i dels avals.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències