Referències

Bibliografia bàsica

Serantes Sánchez, P. (2007). Factoring, forfaiting y leasing. Madrid: ICEX.

Serantes Sánchez, P. (2006). Avales y garantías en las operaciones de comercio internacional. Madrid: ICEX.

Serantes Sánchez, P. (2010). Análisis práctico de los diferentes medios de pago. Madrid: ICEX.

Aquests tres primers llibres formen part d’una col·lecció de 12 quaderns bàsics sobre finançament i mitjans de pagament internacionals publicats per l’Instituto Español de Comercio exterior. Es tracta d’una sèrie de manuals molt petits d’entre 40 i 60 pàgines que són un resum molt concís dels aspectes més importants dels mitjans de pagament tractats en cada manual.

Serantes Sánchez, P. (2010). El cobro seguro de la exportación. Los medios de pago internacionales. Madrid: ICEX.

Llibre que recull un estudi sobre els diferents mitjans de pagament utilitzats en el comerç internacional. El capítol 8 està dedicat als crèdits standby, i el capítol 10 tracta de garanties. El factoring, el forfaiting i el confirming estan estudiats al capítol 11, i finalment al capítol 13 es fa una relació de mitjans de pagament per prefinançament i postfinançament. També conté una sèrie d’annexos amb casos pràctics sobre els diferents mitjans de pagament tractats al llibre.

Serantes Sánchez, P. (2012). Exportaciones a corto plazo. Su financiación, aseguramiento y otros aspectos prácticos. Madrid: ICEX.

Llibre interessant que tracta els mitjans de pagament que es poden utilitzar en operacions comercials amb pagaments a curt termini. Un aspecte que el diferencia d’altres manuals és que conté un apartat amb preguntes d’autoavaluació que ajuden a la comprensió dels continguts.

Bibliografia complementària

Gómez Morera, A. i Bonet Juan, A. (2012). Aplicaciones prácticas de medios de cobro y pago en el comercio internacional. València: Universitat Politècnica de Valencia.

Llibre sobre casos pràctics de mitjans de pagament internacionals. Inclou els mitjans de pagament clàssics (no inclou les garanties). Al capítol 6 es fa una ressenya breu sobre factoring, forfaiting i confirming.

Serantes Sánchez, P. (2000). Medios de pago internacionales. Casos prácticos. Madrid: ICEX.

El capítol 8 planteja un cas pràctic de crèdit standby.

Cambra de Comerç Internacional (1998). Usos internacionales relativos a los créditos contingentes ISP 98. CCI.

Cambra de Comerç Internacional (2010). Reglas uniformes de la CCI para garantías a primer requerimiento. CCI.

Cambra de Comerç Internacional (2013). Reglas uniformes para las obligaciones de pago bancarias BPO. CCI.

Cambra de Comerç Internacional (2013). Reglas uniformes relativas al forfaiting. URF 800. CCI.

Són les regles uniformes publicades per la Cambra de Comerç Internacional que regulen el forfaiting, les garanties bancàries, les BPO i els crèdits standby. Només inclouen les regles.

Cambra de Comerç Internacional (1997). Guía y formularios de la ICC para fianzas contractuales. CCI.

Publicació 536 de la CCI. A diferència de les altres publicacions de la Cambra de Comerç Internacional, aquesta publicació conté els vuit articles de les URCB 524 amb comentaris sobre cada article.

Adreces d'interès

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional

Les cambres de comerç espanyoles han posat a disposició de tothom un servei anomenat Plan Cameral de las Exportaciones. S’hi pot trobar informació molt interessant per a aquelles empreses que estiguin interessades a exportar. Tenen tota una secció dedicada als mitjans de pagament.

http://www.icex.es/icex/es/index.html

Enllaç al web de l’Instituto Español de Comercio Exterior. És un institut que depèn del Ministeri d’Economia i que es dedica a fomentar les exportacions. Proporciona molta informació de tot tipus, també sobre mitjans de pagament. És especialment interessant la revista El exportador.

http://www.iccspain.org

Web en espanyol de la Cambra de Comerç Internacional. La part més interessant és la dedicada a consultes. S’hi poden veure preguntes fetes per empreses i bancs sobre situacions reals i les respostes que dóna la CCI. Aquestes respostes són una guia de com interpreta la CCI les seves pròpies normes en cas de conflicte. Les respostes que es donen en aquesta secció no són vinculants.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Negocio-internacional/6000007617826/es/

La pàgina web del Banc de Sabadell conté un apartat molt interessant, “Kit de l’exportador”, on s’hi poden trobar una sèrie de vídeos i documents en format PDF molt interessants.

https://empresa.lacaixa.es/comercioexterior/comercioexterior_es.html

Caixabank també té a la web una secció dins l’apartat d’empreses dedicada al comerç exterior. No és tan extensa com la del Banc de Sabadell. Conté informació sobre els mitjans de pagament que ofereix l’entitat.

http://www.bbvacontuempresa.es/herramientas-recursos

El BBVA ofereix una pàgina web dedicada a l’empresa on hi ha una secció que tracta de comerç exterior.

http://www.mediosdepagointernacional.es

Pàgina web que conté molta informació actualitzada especialment adreçada al mòdul “Mitjans de pagament internacionals” del cicle de Comerç internacional.

http://es.slideshare.net/nachoechevarria/que-es-una-obligacion-de-pago-bancaria-bpo

A la web Slideside es pot trobar una presentació de José Ignacio Echevarría, assessor financer i membre de l’ICC BPO Education Group Madrid. És un dels pocs documents existents en espanyol amb informació completa sobre les BPO.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Garanties accessòries i independents