Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En una obligació de pagament bancària, la decisió final d’acceptar o no la documentació presentada correspon a l’ordenant.

2

En una BPO, l’obligació de pagament és irrevocable i independent.

3

Les obligacions de pagament bancàries no estan regulades per la Cambra de Comerç Internacional.

4

Les BPO només poden treballar amb documents que segueixin la norma ISO 20022.

5

La conciliació vol dir que les dues parts és posen d’acord quan hi ha discrepàncies.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

En una BPO, l’obligació de pagar a l’exportador és:

NúmPregunta
1

Del banc receptor.

2

Del banc emissor.

3

De l’exportador.

4

De l’importador.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

En un pagament amb BPO, quan pot l’importador retirar la mercaderia?

NúmPregunta
1

Quan s’hagi produït la conciliació.

2

Quan rebi els documents electrònics pactats.

3

Quan rebi els documents originals amb suport físic.

4

Quan el seu banc li faciliti els documents.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Qui inicia el procés en una BPO és…

NúmPregunta
1

L’exportador.

2

L’importador.

3

El banc emissor.

4

El banc receptor.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Qui ha redactat les BPO?

NúmPregunta
1

La Cambra de Comerç Internacional

2

SWIFT

3

Conjuntament SWIFT i la Cambra de Comerç Internacional

4

Les Nacions Unides

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

En una BPO, qui té l’obligació de pagar a l’exportador és

2

La coincidència de la base de referència amb la base de referència establerta és

3

El missatge que genera l’aplicatiu de la BPO és

4

L’aplicatiu encarregat de conciliar missatges és

5

La normativa que regula les obligacions de pagament bancàries rep el nom de

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El condicionament per cobrar una BPO és que el del crèdit documentari, encara que la forma de demostrar el compliment de les condicions és .

2

En la BPO, la demostració es fa amb documents que segueixin la norma , mentre que en el crèdit documentari han de ser documents , tot i que poden tenir suport .

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El forfetatge pot ser amb recurs o sense.

2

El factor corresponsal es una figura exclusiva de la confirmació de pagaments.

3

El forfetatge està pensat per a operacions a llarg termini, i el facturatge per a operacions a curt termini.

4

La diferència entre el facturatge amb recurs i el descompte comercial és que el primer incorpora la gestió de cobrament.

5

La supply chain finance es genera quan un mateix banc finança exportador i importador.

6

Amb la supply chain finance, el banc assumeix més risc.

7

El forfetatge ha d’incloure expressament una promesa irrevocable de pagament.

8

Els documents forfetitzables han de poder ser endossables.

9

Un avantatge del facturatge és que el proveïdor pot decidir les factures que vol facturitzar d’un client.

10

Si un facturatge d’exportació inclou la condició d’estar sotmès a les URF 800, en cas de disputa, les parts estan obligades ha acceptar el resultat de l’arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional.

Exercici 9

Trieu les opcions correctes:

Quin dels riscos següents cobreix el forfetatge?

NúmPregunta
1

Risc polític

2

Risc de canvi

3

Risc de tipus d’interès

4

Risc d’insolvència

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Quins costos són imputables al facturatge d’exportació?

NúmPregunta
1

Despeses d’estudi de l’importador, tipus d’interès aplicable al descompte i la comissió als bancs que intervenen

2

Despeses d’estudi, tipus d’interès aplicable al descompte i les despeses d’estudi de l’exportador

3

Despeses d’estudi, tipus d’interès aplicable al descompte i la comissió de gestió de cobrament

4

Despeses d’estudi, tipus d’interès aplicable al descompte i la comissió de divisa

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

Si una empresa descompta crèdits a l’exportació amb un venciment de fins a cinc anys sense recurs, està utilitzant…

NúmPregunta
1

El forfetatge

2

El facturatge d’exportació

3

El facturatge nacional

4

La confirmació de pagaments

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

Quins dels següents descomptes ha de ser obligatòriament sense recurs?

NúmPregunta
1

El forfetatge

2

El facturatge

3

La confirmació de pagaments

4

Tots poden ser amb recurs o sense.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

Quines factures no es poden facturitzar?

NúmPregunta
1

Les d’importadors recurrents.

2

Les que es cobren al comptat.

3

Les que són endossables.

4

No hi ha cap tipus de restricció.

Exercici 14

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El facturatge és un mitjà

2

El forfetatge és un mitjà

3

La confirmació de pagaments és un mitjà

4

A les URF cal

5

La utilització de la característica sense recurs es produeix associada amb

Exercici 15

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els mitjans de pagament especialitzats són el forfetatge, el facturatge i la confirmació de pagaments. De tots ells, la és l’únic que està orientat a l’importador. Aquest mitjà , cosa que no passa amb els altres dos si es fan .

2

Dels altres dos mitjans, el facturatge, si es fa , és semblant a un descompte que incorpora .

3

Les URF 800 són les regles uniformes aplicables al . Perquè siguin aplicables han d’incorporar l’.

4

El amb cobertura no cobreix el 100% de la factura. El risc de la part no coberta l’assumeix .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos