Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La fiança està totalment desvinculada del contracte que la genera.

2

És possible que una fiança garanteixi una altra fiança.

3

La fiança és una garantia abstracta.

4

Un aval bancari no necessita estar signat pel beneficiari.

5

Els avals no permeten utilitzacions parcials.

6

La comissió de risc en un aval s’acostuma a pagar periòdicament mentre l’aval és viu.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La garantia de bona execució assegura una indemnització a l’importador en cas que l’exportador no compleixi a temps les seves obligacions contractuals.

2

Les garanties de contrapartida s’utilitzen en operacions Barter.

3

La clàusula Evergreen s’aplica a les garanties independents.

4

Les garanties independents són irrevocables.

5

Les comfort letters també poden incloure la clàusula Evergreen.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En una garantia independent, el garant només cobreix la part de l’obligació no satisfeta per l’ordenant.

2

En una garantia bancària, el banc confirmador també és responsable del seu pagament.

3

El crèdit standby és un crèdit documentari.

4

Les garanties independents poden cobrir l’importador.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quina diferència hi ha entre una garantia bancària i un crèdit standby?

NúmPregunta
1

La finalitat.

2

L’origen.

3

Les condicions per a la seva execució.

4

Són dos mitjans no comparables.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

De què cobreix una garantia de licitació?

NúmPregunta
1

De l’execució d’accions il·legals per part de l’importador.

2

Del manteniment de l’oferta presentada en un concurs públic.

3

Del pagament dels aranzels corresponents en una retirada temporal de la mercaderia del dipòsit de l’Agència Tributària.

4

Del risc d’impagament d’una importació.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Les comfort letters

NúmPregunta
1

Són un compromís moral d’una empresa matriu a favor de les seves filials.

2

Són un aval genèric que el banc dóna als seus millors clients.

3

Són una modalitat de garantia independent sense recurs.

4

Totes les respostes anteriors són certes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La garantia independent…

NúmPregunta
1

Permet a l’exportador fer avançaments a compte.

2

És una eina de finançament per a l’importador.

3

Va lligada a un contracte de compravenda.

4

Ni l’exportador ni l’importador la poden utilitzar com a eina de finançament.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

En un crèdit documentari amb clàusula vermella, quin tipus de garantia podríem esperar que sol·licités el banc?

NúmPregunta
1

Garantia de bona execució.

2

Garantia de licitació.

3

Garantia de devolució d’avançaments.

4

Garantia de manteniment.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Quan es pagarà una garantia a primera demanda?

NúmPregunta
1

Quan el banc en comprovi l’incompliment.

2

Quan es demostri l’incompliment de la part obligada.

3

Quan el beneficiari certifiqui l’incompliment.

4

Quan l’avalador no respongui.

Exercici 10

Trieu les opcions correctes.

Quan es pot utilitzar la garantia de licitació?

NúmPregunta
1

Quan no es pugui executar el concurs adjudicat per causes alienes a l’empresa.

2

Quan un cop adjudicat el concurs no es pugui presentar una garantia de bona execució.

3

Quan es retiri l’empresa guanyadora del concurs de licitació.

4

Quan un cop adjudicat el projecte l’empresa no el pugui assumir.

Exercici 11

Completeu amb el concepte relacionat:

NúmPreguntaResposta
1

És independent del contracte que la genera:

2

Representa l’obligació de respondre d’un incompliment quan no ho ha fet qui hi estava obligat en primera instància:

3

Es tracta d’una garantia moral:

4

Garantia per la qual el fiador assumeix les mateixes obligacions que el deutor:

5

Assegura l’execució d’una licitació:

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents amb la seva definició:

NúmPreguntaResposta
1

L’import que es rep per l’execució d’una garantia és:

2

L’acció per la qual el fiador reclama al fiançat l’import pagat en l’execució de la garantia és:

3

Quan es converteix un fiador subsidiari en un fiador solidari és:

4

La garantia que dóna un banc amb l’objectiu que el client pugui obtenir finançament és:

Exercici 13

Indiqueu quina norma de la Cambra de Comerç Internacional regula cada mitjà de pagament :

NúmPregunta
1

El crèdit standby per .

2

La garantia accessòria per .

3

La garantia bancària per .

4

L’aval bancari per .

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les garanties són una evolució de les garanties previ pas per les garanties . Poden ser , quan garanteixen el compliment d’un contracte, o , quan garanteixen un pagament.

2

La normativa que les regula internacionalment depèn de la i només és aplicable si s’ha expressat una a aquestes normes.

3

no és una promesa ferma d’aval, és . En canvi, és un compromís del banc a concedir un aval definitiu, és i .

Exercici 15

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

És una pràctica habitual que quan una empresa es vol presentar a un concurs públic hagi de presentar una garantia . Si és escollida se li demanarà una segona garantia, la garantia . Un cop acabada l’obra, encara haurà de presentar una última garantia que garanteixi el bon funcionament de l’obra. Totes aquestes garanties les incloem dins del concepte de garantia .

2

Per una altra part, l’empresa constructora també estarà interessada a rebre de manera avançada part de l’import que cobrarà. A canvi, s’espera que presenti una garantia de , de manera que l’Estat pugui recuperar els diners pagats a l’empresa si aquesta no conclou l’obra. Aquesta és una garantia .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos