Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris analitzant els procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.

 • Identifica la normativa nacional i internacional vigent que regula els mitjans de pagament documentaris internacionals.
 • Analitza els efectes jurídics i econòmics dels convenis internacionals que regulen els mitjans de pagament documentaris.
 • Interpreta la normativa reguladora dels mitjans de pagament documentaris internacionals a través d’Internet.
 • Identifica el crèdit documentari com a mitjà de cobrament i de pagament, i descriu la seva operativa.
 • Classifica els diferents mitjans de pagament documentaris internacionals.
 • Identifica les modalitats de crèdits documentaris, descrivint els seus procediments d’emissió.
 • Reconeix les remeses documentàries com a mitjans de pagament internacionals i descriu la seva operativa.
 • Identifica les ordres de pagament documentària com a mitjans de pagament internacionals i descriu la seva operativa.
 • Analitza els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans de pagament documentaris internacionals, calculant els costos derivats de la seva gestió.
 • Identifica les principals obligacions legals de les entitats financeres, d’assegurances i de transport associades a l’operació internacional, assegurant el cobrament o pagament.

2. Gestiona la documentació per fer el cobrament o pagament internacional amb mitjans documentaris, analitzant els terminis i les condicions estipulats, considerant els sistemes digitals a través d’Internet i garantint la confidencialitat i seguretat de les transaccions.

 • Determina la solvència del client i del país, el risc d’impagament i altres circumstàncies financeres en les operacions de comerç internacional.
 • Identifica els documents financers i comercials necessaris per dur a terme el cobrament o pagament d’una operació de comerç internacional.
 • Determina la documentació que s’exigeix en cada mitjà de pagament per procedir al cobrament/pagament de l’operació de comerç internacional.
 • Identifica i confecciona, per a cada mitjà de pagament internacional, el document base que ho representa.
 • Reconeix les causes dels retards o impagaments associades als diferents mitjans de pagament en operacions de comerç internacional.
 • Calcula els costos financers i no financers deguts a un retard o impagament d’una operació de comerç internacional.
 • Utilitza tècniques telemàtiques o convencionals d’investigació per a l’obtenció de la informació.
 • Identifica les possibles formes d’operar dels mitjans de pagament internacionals a través d’Internet.
 • Utilitza sistemes de certificació digital que garanteixin la confidencialitat i assegurin les operacions de cobrament o pagament internacionals realitzades a través d’Internet.
 • Efectua els tràmits administratius relacionats amb el protest d’efectes impagats associats a operacions comercials internacionals.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències