Referències

Valideu correccions i redactat. — Esther Saborido Vilardell 2016/09/26 11:27

Bibliografia bàsica

Pardo Lidón, F. J. (2003). Medios de cobro y pago en el comercio internacional. Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant.

Guia molt completa de mitjans de pagament internacionals on s’estudia en profunditat els mitjans de pagament clàssics, el xec, l’ordre de pagament, tant simple com documentària, les remeses simples i documentàries i el crèdit documentari. Incorpora molta normativa comentada. (En l’edició de l’any 2003 apareixen encara les UCP 500.)

Molina Martínez, L. (2001). El crédito documentario y sus documentos. Madrid: FC.

Recull informació sobre tots els aspectes del crèdit documentari. Conté una explicació detallada de totes les fases del crèdit, els elements personals, les responsabilitats i les relacions de tots els implicats en un crèdit. També dedica una part important a explicar els documents que s’utilitzen en el crèdit documentari.

Hernández Muñoz, L. (2000). El crédito documentario. Madrid: ICEX.

Manual dedicat al comerç internacional, una mica més breu que l’anterior. Forma part del catàleg de publicacions de l’ICEX. Presenta el contingut clàssic d’un manual de crèdit documentari, però té com a aspecte remarcable que conté tota una sèrie de consells pràctics repartits per tot el llibre i exemples que faciliten la comprensió dels conceptes explicats.

Bibliografia complementària

García Trius, A. (2009). Los 100 documentos del comercio exterior. Madrid: Global Marketing.

Manual sobre la documentació utilitzada en el comerç internacional. Presentat en format de fitxes, on s’expliquen 100 tipus de documents. Cada fitxa conté una explicació teòrica sobre quan s’ha d’utilitzar, un model de document amb el contingut explicat de tots els camps i finalment un exemple real del document. Llibre molt visual.

Casadejús, J. M. (2014). Gestión financiera del comercio internacional. Barcelona: Marge Books.

Llibre dedicat a la gestió financera internacional. El seu índex el podem dividir en dos apartats. En una primera part tracta tot el procés previ al pagament, com pot ser del control de canvis, els comptes en divises, el contracte de compravenda, els incoterms i, de manera resumida, els diferents documents utilitzats en el comerç internacional. La segona part tracta els mitjans de pagament. No ho fa de manera gaire extensa, però dóna una visió global de cadascun.

Bernal Turnes, P; Mercado Idoeta, C. (2006). Técnicas y prácticas de comercio exterior. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.

Aproximació al comerç internacional i a la política comercial des d’un punt de vista macroeconòmic. El capítol 5 és dedicat als mitjans de pagament: gairebé 80 pàgines l’aspecte més interessant de les quals són els exemples pràctics de crèdits documentaris, amb alguns exercicis en format swift.

Serantes Sánchez, P. (2000). Medios de pago internacionales. Casos prácticos. Madrid: ICEX (Serie Financera).

Un clàssic de la matèria. Conté casos pràctics de xec personal, xec bancari, ordres de pagament simples i documentàries, remeses simples i documentàries, i diverses variants de crèdit documentari. Per a cada mitjà de pagament segueix sempre el mateix esquema: definició, esquema de funcionament, riscos, avantatges i inconvenients i, finalment, el cas pràctic, que conté sinopsi, desenvolupament, qüestionari i conclusions (respostes).

Giménez Morera, A.; Bonet Juan, A. (2012). Aplicaciones prácticas de medios de cobro y pago en el comercio internacional. València: Universitat Politècnica de València.

Manual que presenta els mitjans de pagament internacional des d’una perspectiva pràctica, enfocada més a com utilitzar-los. No és tant un llibre d’exercicis o exemples com una guia d’ajut per completar un procés de pagament o cobrament. Els mitjans de pagament són analitzats des d’una perspectiva jurídica i econòmica.

Peña Andrés, C.; De Andrés Leal, A. (2015). Crédito documentario. Guía para el éxito en su gestión. Barcelona: Marge Books.

Els autors d’aquest llibre són professionals del comerç internacional i expliquen situacions reals en què s’han trobat en la utilització dels crèdits documentaris. Expliquen per què s’han donat aquestes situacions, com s’han resolt i donen consell per evitar-les. De manera amena desenvolupen consells sobre la bona gestió del crèdit documentari.

Adreces d'interès

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional

Les Cambres de Comerç espanyoles han posat a disposició de tothom un servei anomenat Pla cameral de les exportacions. S’hi pot trobar informació molt interessant per a aquelles empreses que estiguin interessades a exportar. Tenen tota una secció dedicada als mitjans de pagament.

http://www.icex.es/icex/es/index.html

Web de l’Instituto Español de Comercio Exterior, entitat que depèn del Ministeri d’Economia i que es dedica a fomentar les exportacions. Proporciona molta informació de tot tipus, també sobre mitjans de pagament. Especialment interessant és la revista El exportador.

http://www.iccspain.org/consultas/

Web en espanyol de la Cambra de Comerç Internacional. La part més interessant és la dedicada a consultes. S’hi poden veure preguntes fetes per empreses i bancs sobre situacions reals i les respostes que dóna la Cambra de Comerç Internacional. Aquestes respostes són una guia sobre com interpreta la CCI les seves pròpies normes en cas de conflicte. Les respostes que es donen en aquesta secció no són vinculants.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Negocio-internacional/6000007617826/es/

Pàgina web del Banc Sabadell. Conté un apartat molt interessant: Kit de l’exportador. S’hi poden trobar una sèrie de vídeos i documents en format PDF molt interessants, especialment els dedicats al crèdit documentari i a les garanties.

https://empresa.lacaixa.es/comercioexterior/comercioexterior_es.html

A la web de Caixabank hi ha una secció dins l’apartat “Empreses” dedicada al comerç exterior. No és tan extensa com la del Banc Sabadell. Conté informació sobre els mitjans de pagament que ofereix el banc.

http://www.bbvacontuempresa.es/herramientas-recursos

Web del BBVA dedicada a l’empresa on hi ha una secció que tracta de comerç exterior.

http://www.mediosdepagointernacional.es

Pàgina web que conté molta informació actualitzada especialment adreçada al modul de mitjans de pagament internacionals del cicle de Comerç Internacional. És una web col·laborativa en la que s’hi pot contribuir fent aportacions acadèmiques. A la introducció d’aquesta pàgina s’explica l’objectiu amb el que es va crea que és simplement recopilar en un mateix espai, continguts dispersos que poden ser d’utilitat per l’estudi dels mitjans de pagament internacional.

https://www.citibank.com/tts/sa/eSource_academy/docs/comm_letters_credit.pdf

És un document en format pdf que conté informació dels crèdits documentaris en forma de fitxes. El format de fitxa contribuiex a que l’explicació sigui molt vísual. També és interessant l’apartat dedicat a la relació entre bancs.

http://www.creditos-documentarios.es/

Web dedicada al crèdit documentari. És una web molt complerta on es tracten tant temes generals com casos concrets. Tot i que està dedica al crèdit documentari també toca, encara que marginalment, altres mitjans de pagament. És una pàgina de consulta molt bona.

http://www.citigroup.com/transactionservices/home/trade_svcs/trade_u/docs/latem_32207.pdf?lid=UCPP1engpdf

http://www.citigroup.com/transactionservices/home/trade_svcs/trade_u/docs/ucp600part2.pdf?lid=UCPP2engpdf

Aquestes dues pàgines contenen una explicació detallada de les UCP 600 article per article (en anglès).

Referències bibliogràfiques

Soler, D. (2008). Guía práctica de las reglas Incoterms 2010. Derechos y obligaciones sobre las mercancías en el comercio internacional. Barcelona: Marge Books.

Coll, P. (2015). Manual de gestión aduanera. Normativas del comercio internacional y modelos de integración económica. Barcelona: Marge Books.

Serantes Sánchez, P. (2013). El crédito documentario. Como medio de pago. Como instrumento de financiación. Madrid: ICEX.

Serantes Sánchez, P. (2007). La remesa documentaria. Una forma eficaz de cobro de exportaciones . Madrid: ICEX.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Els mitjans de pagament documentaris