Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

NúmPreguntaVF
1

El crèdit documentari pot ser revocable si així s’indica expressament.

2

Si un crèdit documentari no inclou la petició de confirmació no es podrà confirmar.

3

Un banc no emissor ni confirmador podria assumir el pagament del crèdit si ho fa amb recurs.

4

Amb un crèdit intransferible, el beneficiari pot cedir el producte del crèdit a un tercer.

5

Les condicions per aconseguir un avançament d’un crèdit documentari amb clàusula vermella són més estrictes que les aplicades amb clàusula verda.

6

Els crèdits documentaris no previstos en les UCP 600 no són permesos.

Exercici 2

Indiqueu la resposta correcta.

En què es diferencia el crèdit revolving del divisible?

NúmPregunta
1

Els primers permeten utilitzacions parcials i els segons, finançar més d’una operació comercial.

2

Els segons permeten utilitzacions parcials i els primers, finançar més d’una operació comercial.

3

Són el mateix tipus de crèdit, només es diferencien en el seu origen (europeu el primer i americà el segon).

4

Els primers són crèdits documentaris i els segons, garanties a primer requeriment.

Exercici 3

Indiqueu les respostes correctes.

Per quines raons es pot demanar la conformitat d’un crèdit documentari?

NúmPregunta
1

Per desconfiança en el banc emissor.

2

Per comoditat del beneficiari.

3

Per una situació de risc elevat al país del banc emissor.

4

Per disposar d’un aval si no paga el banc emissor.

Exercici 4

Quin dels següents crèdits documentaris no requereix presentació de documents?

NúmPregunta
1

No confirmat.

2

Back to Back.

3

Net.

4

Rotatori.

Exercici 5

Un crèdit documentari rotatori acumulatiu permet una utilització de 10.000 euros cada més durant un semestre. De quina quantitat podria disposar com a màxim al quart mes si el primer mes no es va fer cap disposició?

NúmPregunta
1

10.000 euros.

2

20.000 euros.

3

40.000 euros.

4

Cap quantitat.

Exercici 6

Quina de les condicions següents es pot modificar quan es transfereix un crèdit documentari?

NúmPregunta
1

Una reducció de l’import.

2

Una reducció del preu.

3

Una reducció dels terminis de presentació dels documents.

4

Una reducció de la data d’embarcament.

Exercici 7

El dia 1 d’abril es confirma un crèdit documentari de 10.000 euros. El dia 10, el banc confirmador rep una notificació cancel·lant el crèdit i demana que es comuniqui al beneficiari. A dia 11, quin compromís quedarà entre beneficiari i els bancs emissor i confirmador?

NúmPregunta
1

Ni el banc emissor ni el confirmador deuran res al beneficiari.

2

Tant el banc emissor com el confirmador estan obligats a saldar el deute de 10.000 euros.

3

El banc emissor no té cap obligació, mentre que el confirmador ha de fer front als 10.000 euros.

4

El banc confirmador no té cap obligació, mentre que l’emissor ha de fer front als 10.000 euros.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Requereix una garantia real a canvi d’avançaments del crèdit documentari:

2

El mateix crèdit documentari es pot utilitzar diverses vegades:

3

Es tracta d’un crèdit documentari que dóna suport a un altre crèdit documentari:

4

Un crèdit documentari que no finança cap transacció comercial:

5

Quan un segon banc garanteix el pagament:

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

No es considera un mitjà de pagament en primera instància:

2

Tipus de crèdit en què un mateix banc concedeix crèdit a ordenant i beneficiari:

3

Tipus de crèdit en què el banc descompta lletres sense recurs:

4

Crèdit documentari que té menor cost per a l’ordenant:

5

Crèdit en què l’únic responsable del pagament és el banc emissor:

6

Per aconseguir un avançament cal presentar una garantia:

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és una variant anterior al . Admet només , a diferència del , que admet .

2

La carta de crèdit comercial s’envia directament al a diferència del crèdit documentari, que s’envia al .

Exercici 11

Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses.

NúmPreguntaVF
1

La carta comercial de crèdit només es pot honrar mitjançant lletres de canvi.

2

El banc emissor d’un crèdit documentari és responsable del seu pagament des del moment en què el banc avisador notifica el crèdit al beneficiari.

3

Oficines d’un mateix banc en països diferents es consideren bancs diferents.

4

Quan un crèdit documentari és utilitzable mitjançant acceptació, el banc acceptarà lletres de canvi quan validi la documentació presentada.

5

Per poder accedir al DOCDEX per resoldre una disputa en un crèdit documentari, les dues parts hi han d’estar d’acord i el crèdit s’ha de sotmetre a les UCP.

6

En cas de discrepància entre les UCP i les eUCP, les primeres prevalen sobre les eUCP.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos