Activitats

Transferència d'un crèdit documentari

L’objectiu d’aquesta activitat és avaluar la possible transferibilitat d’un crèdit documentari.

Roig, un important fabricant de perfums català, contacta amb un intermediari alemany per a l’adquisició de 50.000 envasos d’un determinat model d’envàs de perfum. La transacció es tanca en les següents condicions:

 • Adquisició de 50.000 envasos.
 • Preu CIF Tarragona de cada unitat: 0,5 EUR.
 • Pagament mitjançant un crèdit documentari transferible de 25.000 euros amb venciment.
 • La mercaderia ha d’estar a disposició de Roig l’1 de juny per iniciar el procés d’envasat; per tant, acorden fixar com a data límit d’embarcament de la mercaderia el 20 de febrer de 2016.

Les condicions en les quals s’haurà d’emetre el crèdit són les següents:

 • El crèdit és irrevocable.
 • No es permetran expedicions parcials.
 • Al seu venciment, el 25 de maig de 20XX, es procedirà a l’acceptació de dues lletres de canvi de 15.000 euros i 10.000 euros amb venciments de 30 i 60 dies.
 • El crèdit s’haurà de confirmar.
 • La darrera data per presentar la documentació requerida serà 21 dies a partir de la data d’embarcament.
 • El crèdit documentari estarà sotmès a les UCP (darrera versió).

El Banc de Sabadell emet el crèdit el dia 1 de febrer de 20XX i el banc avisador alemany, Deutsche Bank, accepta confirma-lo el dia 5 del mateix mes.

L’intermediari alemany contacta amb un proveïdor xinès al qual adquireix els 50.000 envasos a un preu FOB de 0,3 USD, i acorda que el pagament es farà transferint part del crèdit documentari del qual és beneficiari. Per problemes de producció, la mercaderia no es podrà embarcar fins al dia 1 de març.

Preguntes:

 1. Es pot transferir el crèdit a l’exportador xinès en les condicions pactades? En cas que no es pugui, indica per quines raons.
 2. Quines alternatives tindrà l’intermediari per finançar aquesta operació comercial?
 3. Com afectaria a Roig una possible modificació de les condicions entre l’intermediari i l’exportador xinès?

 1. Segons l’article 38, apartat g), ni l’Incoterm ni la divisa utilitzada es poden modificar en un crèdit transferit. En aquest cas, es passaria d’un preu CIF a un preu FOB, i d’un pagament en euros a un altre en dòlars nord-americans.
  Tampoc es pot modificar la data d’embarcament si això suposa un allargament del termini. Per tant, l’intermediari no podria utilitzar el primer crèdit per finançar la segona transacció comercial.
 2. La millor alternativa per a l’intermediari seria sol·licitar al Deutsche Bank un crèdit back to back assegurat amb el primer crèdit. Com que el banc alemany també és confirmador del primer crèdit, podria tenir el control dels dos crèdits.
 3. Si s’opta per un crèdit back to back (adossat), aquest serà totalment independent del primer crèdit. Les modificacions del segon crèdit no afecten en res el primer. Per tant, no afectarien Roig.

Relació entre bancs davant el crèdit documentari

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar quines funcions tenen els diferents bancs participants en un crèdit documentari.

Ilerimport S.A. fa una compra al seu proveïdor australià Boreal per un import de $10.000,00 que es pagarà mitjançant un crèdit documentari. Envia una sol·licitud d’obertura al seu banc, Lleidabank, per aquest import.

El banc està d’acord a finançar aquesta operació però comunica a Ilerimport que les dades que li ha facilitat són imprecises i no permeten emetre el crèdit documentari.

Un cop aclarides les dates, s’emet el crèdit documentari. Lleidabank indica que el Llois Bank of America de Seattle serà l’encarregat de reemborsar el crèdit.

Al mateix temps, contacta amb el banc intermediari australià, Kopper, que serà l’encarregat del reemborsament, a través del banc nord-americà (el crèdit és en dòlars estatunidencs). També l’informa que rebrà la documentació de Boreal, i que si és correcta la faci arribar a Lleidabank mitjançant courier amb la major celeritat possible.

El banc emissor, un cop revisada la documentació, autoritza el reemborsament al banc americà perquè procedeixi a satisfer les disposicions que el banc australià farà a Boreal per la utilització de crèdit i les despeses ocasionades per la seva gestió, i que carregui els pagaments que vagi fent al compte que Lleidabank manté a Llois Bank of America.

Preguntes:

 • Indiqueu quin problema tenia Lleidabank amb l’import de la importació.
 • Identifiqueu quines relacions hi ha entre els bancs participants i les funcions que assumeix cada banc.
 • Amb la informació disponible, com es repartirien les despeses entre l’ordenant i el beneficiari?
 • Feu un esquema de l’operació.

1. El problema de Lleidabank era la indefinició de la moneda en la qual s’havia d’emetre el crèdit documentari. El símbol $, tot i que és identificat de manera generalitzada amb la moneda d’Estats Units, també és utilitzat en altres països i per altres monedes.

En aquest cas concret, la moneda australiana també s’anomena dòlar i utilitza el mateix símbol. La solució a aquest problema passa per utilitzar els codis ISO (USD per al dòlar d’Estats Units i AUD per al dòlar australià). 2. Lleidabank és el banc emissor del crèdit i l’obligat a honrar-lo.

Kopper tindrà una doble funció. Per un costat, actuarà com a banc avisador notificant en nom de Lleidabank l’emissió del crèdit a favor de Boreal i les condicions. Per una altra, actuarà com a banc designat, assumint el pagament efectiu del crèdit a Boreal després de rebre l’import de Llois Bank of America.

Llois Bank of America és el banc reemborsador. Com que el crèdit s’ha fet en una moneda que no és l’oficial ni al país d’origen ni al país de destí del crèdit, el banc reemborsador nord-americà proveirà dels dòlars nord-americans necessaris a Kopper perquè aquest pugui fer el pagament a Boreal.

3. Dependrà del que s’hagi pactat en el crèdit documentari. Per defecte, cada part assumeix les despeses que ha originat. Si Boreal no ha demanat cap condició, totes les despeses serien a càrrec d’Ilerimport.

4. Esquema de l’operació:

 1. Compravenda. Relació comercial entre Ilerimport i Boreal.
 2. Ilerimport sol·licita l’obertura del crèdit documentari a Lleidabank.
 3. Lleidabank notifica a Kopper l’emissió del crèdit.
 4. Kopper notifica a Boreal el crèdit i les condicions.
 5. Boreal envia la documentació requerida a Kopper.
 6. Kopper envia a Lleidabank la documentació que li ha facilitat Boreal perquè sigui validada.
 7. Lleidabank valida la documentació i ordena a Llois Bank que proveeixi Kopper de l’import suficient per pagar el beneficiari.
 8. Llois Bank transfereix els dòlars estatunidencs a Kopper.
 9. Kopper paga el crèdit a Boreal.
 10. Ilerimport rep la documentació de Lleidabank perquè pugui disposar de la mercaderia comprada a Boreal.

SWIFT MT707 de modificació de crèdit documentari

L’objectiu d’aquesta activitat és mostrar com s’hauria de llegir un SWIFT que modifica un crèdit documentari emès anteriorment.

A partir del

responeu a les preguntes plantejades:

 1. Quina funció assumeixen el Central Bank of Sudan i el British Arab Commercial Bank?
 2. Quins canvis s’han fet en el crèdit documentari?
 3. El banc encarregat de comunicar les modificacions a tots els afectats per la modificació també va ser l’encarregat de comunicar l’emissió?

 1. El Central Bank of Sudan és el banc emissor del crèdit documentari i el que executa les modificacions (emet el SWIFT).
  El British Arab Commercial Bank aquí actua com a banc avisador. Rep el SWIFT i és l’encarregat de comunicar les modificacions al beneficiari i, si fos el cas, a altres parts implicades.
 2. Els canvis que s’han fet al crèdit inicial han estat els següents:
  • Un augment de l’import del crèdit documentari de 5.300 euros. Ara queda per un màxim de 325.400,4 euros.
  • Canviar la darrera data d’embarcament. Ara és el 23 d’agost de 2014.
  • Demanar documentació addicional. En aquest cas, s’haurà d’afegir la factura proforma B43-14.
  • Modificar el contingut de la factura sol·licitada al camp 45A, que ara haurà de ser per un valor total de 325.400,4 euros CIF Port Sudan i estar sotmesa als Incoterms 2010.
 3. Sí, un cop escollit el banc avisador aquest es manté mentre el crèdit estigui actiu. Qualsevol notificació s’haurà de fer mitjançant aquest banc.

Anar a la pàgina anterior:
Crèdit documentari II
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació