Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):

Una afirmació per ser certa ho ha de ser en la seva totalitat, i si hi ha una part certa i una altra falsa es considerarà falsa.

NúmPreguntaVF
1

El banc emissor també pot assumir les funcions de banc confirmador.

2

Per defecte, un crèdit documentari és revocable. Si es vol que no es pugui revocar s’ha d’indicar expressament en el condicionant.

3

Perquè es puguin aplicar les UCP, en un crèdit documentari s’ha d’indicar expressament la seva adhesió a aquestes normes.

4

El crèdit documentari és una operació independent de la compravenda.

5

Si un crèdit documentari prohibeix fer transbords no es pot utilitzar el transport multimodal.

6

En el crèdit documentari, el banc avisador és responsable de comprovar la veracitat del crèdit que ha d’avisar.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quina de les funcions assumeix un banc confirmador?

NúmPregunta
1

Eliminar el risc de país.

2

Confirmar la solvència del beneficiari del crèdit.

3

Assegurar que la transacció es completarà amb èxit.

4

És una segona alternativa quan el banc emissor no valida documents presentats per l’exportador.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Qui assumeix l’obligació de pagament en primera instància d’un crèdit documentari?

NúmPregunta
1

L’importador.

2

L’exportador.

3

El banc emissor.

4

El banc confirmador.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

El banc emissor:

NúmPregunta
1

Ordena l’obertura d’un crèdit documentari.

2

Assumeix totes les obligacions de l’exportador originades en la compravenda.

3

Assumeix com a propi un deute aliè.

4

Obre una línia de crèdit.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El banc avisador…

NúmPregunta
1

No assumeix cap responsabilitat.

2

Ha de vetllar per la validesa aparent del crèdit que avisa.

3

Assumeix les funcions d’avalador del banc emissor.

4

S’encarrega de pagar l’import del crèdit documentari.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quines funcions pot assumir un banc intermediari?

NúmPregunta
1

Avisar.

2

Confirmar.

3

Pagar.

4

Totes les respostes anteriors són certes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

De quant temps disposa per defecte l’exportador per presentar el document de transport?

NúmPregunta
1

21 dies.

2

Fins al venciment del crèdit.

3

En el moment de la sol·licitud del crèdit.

4

Cap de les respostes anteriors és certa.

Exercici 8

Relacioneu les definicions següents amb les comissions del crèdit documentari:

NúmPreguntaResposta
1

Es paga trimestralment mentre el crèdit documentari és viu:

2

Qui la paga és el beneficiari:

3

La primera comissió que es paga en un crèdit documentari és la

4

Comissió que es paga quan es fan canvis en les condicions del crèdit documentari:

5

Comissió assumida per l’ordenant quan difereix el pagament .

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

És qui inicia el crèdit documentari, però és el qui està obligat al seu pagament. Si el crèdit documentari està confirmat, l’exportador pot demanar el pagament al .

2

El banc que notifica el crèdit al beneficiari és el , i té obligació de del crèdit però no de .

Exercici 10

Indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

En un crèdit documentari, el banc confirmador només és responsable del pagament del crèdit si no ho fa el banc emissor.

2

Les comunicacions via SWIFT sobre crèdits documentaris es fan amb missatges del grup 7.

3

El banc que notifica l’obertura d’un crèdit documentari també ha de comunicar les possibles modificacions.

4

El banc no ha de verificar documentació no requerida.

5

Un crèdit documentari no és vàlid si no inclou l’Incoterm utilitzat en la venda.

6

Si per causes de força major el banc no pot complir amb la seva obligació abans del venciment, no estarà obligat a fer-ho amb posterioritat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos