Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

Les ICC-A són una com una assegurança de tot risc amb exclusions.

2

Si es contracta un transport terrestre per portar una mercaderia a Liverpool i el camió embarca en un ferri de Bilbao a Portsmouth, el document de transport serà un CMR.

3

Els Incoterms multimodals també es poden utilitzar en transports marítims.

4

Quan en una exportació DAT a l’aeroport de Doha, a Qatar, l’importador es retarda a l’hora de retirar la mercaderia de la terminal, la despesa extra l’ha d’assumir l’importador.

5

Amb l’Incoterm FOB, l’exportador assumeix el cost del transport principal, però no el de l’assegurança.

6

L’Incoterm Ex Works no és adient per a mitjans de pagament documentaris.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els Incoterms marítims s’utilitzen amb granels marítims (combustibles, productes agroalimentaris, etc.). Per a les mercaderies en contenidors, l’Incoterm CFR se substitueix pel CPT. Quines són les conseqüències d’aquest canvi per a l’importador?

NúmPregunta
1

Cap, el preu de venda i el lloc de transferència del risc és el mateix.

2

Amb CPT serà més car.

3

El preu de venda serà el mateix, però canvia el punt de transferència de risc.

4

El punt de transferència de risc és el mateix, però el preu de venda augmentarà.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Un exportador beneficiari d’un mitjà de pagament documentari farà arribar els documents:

NúmPregunta
1

Al domicili de l’importador.

2

Al seu banc, perquè els remeti al banc emissor.

3

Al punt convingut.

4

A la Cambra de Comerç Internacional.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quin dels documents de transport següents és transferible?

NúmPregunta
1

El Bill of Lading.

2

El CMR.

3

El CIM.

4

L’AWB.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

Una factura proforma acceptada esdevé un contracte de compravenda.

2

El CMR s’utilitza en transport multimodal si hi intervé el camió.

3

En una assegurança de transport, el beneficiari sempre és qui la contracta.

4

El banc no és responsable de comprovar que la factura presentada es correspon amb la mercaderia enviada per l’exportador.

5

La factura comercial demostra que l’importador ha rebut la mercaderia.

6

Els mitjans de pagament documentaris sempre han d’incloure documents financers i comercials.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents.

NúmPreguntaResposta
1

Les normes emeses per la Cambra de Comerç Internacional es consideren

2

La norma de la CCI dedicada a regular les remeses a nivell internacional són les

3

La queda en suspens fins que no es demostra el compliment de les condicions pactades.

4

L’exportador ha d’assumir el a l’Incoterm DDP.

5

La s’utilitza en el transport multimodal.

6

El consisteix en la gestió de documentació per a la sortida o entrada de mercaderies a un país.

Exercici 7

Completeu les frases següents.

NúmPregunta
1

Les ordres de pagament documentàries les inicia ; en canvi, les remeses són iniciades per . En ambdós mitjans de pagament s’ha de remetre la documentació al , que farà una . En cap cas farà una .

2

Les no estan regulades per la CCI; en canvi, sí que ho estan.

Exercici 8

Completeu les frases següents.

NúmPregunta
1

Els Incoterms regulen on es transfereix la mercaderia i qui assumeix el risc. S’agrupen en quatre categories. La primera correspon al grup E, on no assumeix cap risc. Al grup F, l’entrega es fa al país , i el transport i l’assegurança són a càrrec de . Al grup C, l’exportador es fa càrrec , però no en tots els casos . Finalment, amb els Incoterms del grup D, l’exportador és responsable fins que es descarrega al país .

Exercici 9

Trieu les opcions correctes.

A qui dóna garanties el mitjà de pagament documentari?

NúmPregunta
1

A l’exportador.

2

A l’importador.

3

Al banc emissor.

4

Al banc confirmador.

Exercici 10

Trieu les opcions correctes.

És una funció del quadern ATA:

NúmPregunta
1

Identificar com a temporal una importació.

2

Evitar que una importació pagui aranzels i IVA.

3

Indicar que el producte importat tornarà a sortir del país.

4

Substituir el document de transport.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos