Activitats

Incoterms

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne pugui identificar els Incoterms utilitzats.

Catexpo és una central de compres catalana que fa una comanda d’un contenidor de material d’hostaleria al seu proveïdor coreà Corex. Catexpo revendrà aquest material al seu client de l’India Palace, i per aquest motiu demana a Corex que deixi la mercaderia al port de Busan amb el despatx d’exportació fet. Catexpo s’encarregarà d’organitzar el transport des de Busan fins al port de Mumbai, a l’Índia. Posteriorment deixarà la càrrega als magatzems de Palace sense descarregar però assumint aquest els tràmits d’entrada de la mercaderia.

Preguntes:

 1. Quin Incoterm ha utilitzat Catexpo en la seva compra?
 2. Quin Incoterm ha utilitzat amb la revenda a Palace?
 3. Quins Incoterm serien els més adients, els marítims o els multimodals?
 4. Quins documents de transport es poden haver utilitzat?

Respostes:

 1. Corex té l’obligació de deixar la mercaderia al port d’origen. Per tant, es tracta d’un Incoterm del grup F. Com que la càrrega és un contenidor, l’Incoterm a utilitzar serà multimodal. L’únic Incoterm multimodal del grup F és el Free Carrier (FCA).
 2. Catexpo s’ha compromès a deixar la venda al magatzem de l’importador; per tant, l’entrega es fa al país de destí. En aquest cas es tracta d’un Incoterm del grup D. Com que s’entrega al punt convingut sense assumir el despatx d’importació, es tractarà d’un DAP (Delivered at Place).
 3. Encara que el transport principal es fa amb vaixell, l’entrega de la mercaderia es fa amb contenidor i no directament al vaixell. En aquests casos no s’hauria d’utilitzar un Incoterm marítim.
 4. En el primer cas, segurament es tracta de transport terrestre fins al port de Busan. Es pot haver utilitat el camió, llavors el document de transport seria el CMR, o el ferrocarril, i llavors el document utilitzat seria el CIM. És molt improbable que haguessin utilitzat el transport aeri pels costos a assumir. En el segon cas, el transport del port de Busan fins al port de Mumbai, en fer-se en vaixell, el document utilitzat seria un Bill of Lading.

Cas pràctic d'una ordre de pagament documentària

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar quina és la seqüència d’una ordre de pagament documentària i quins riscos incorpora.

El dia 1 d’abril, Bionatura compra a l’empresa francesa Baticep 10.000 caixes de llet de soja per un import de 7.000 € FCA magatzems de Baticep. Acorden pagar mitjançant transferència bancària. Com que darrerament entre Baticep i Bionatura s’han produït alguns malentesos, acorden que no es tramitarà la transferència fins que es tingui confirmació que s’ha enviat la mercaderia en les condicions pactades.

El 2 d’abril, Bionatura sol·licita al seu banc Creditbank l’emissió d’una ordre de pagament documentària per un import de 7.000 € amb data valor 10 d’abril, i li fa arribar les instruccions de pagament. El banc reté al compte de Bionatura l’import de la transferència.

Creditbank transmet l’ordre de pagament i les instruccions al seu corresponsal de Perpinyà, Caisse d’Epargne du Sud, el dia 3 d’abril, mitjançant un SWIFT. La informació arriba el mateix dia al banc corresponsal i la trasllada a Baticep sol·licitant els documents que apareixen a la carta d’instruccions.

El 4 d’abril, un cop Baticep s’assabenta que l’ordre de pagament ha estat cursada, procedeix a enviar la mercaderia amb destí el CIM de Lleida. Al mateix temps, presenta la factura comercial i el document de transport sol·licitat a la Caisse d’Epargne du Sud. L’endemà, el banc corresponsal dóna la conformitat a la documentació presentada per Baticep i procedeix a fer efectiva la transferència amb la data valor establerta en les condicions. Al mateix temps, comunica a Creditbank aquest fet i envia al banc emissor la documentació rebuda per missatgeria urgent. Aquesta arriba l’endemà a Lleida i Creditbank l’envia a Bionatura.

El dia 8 d’abril, amb la documentació en poder de Bionatura, es procedeix a recollir la mercaderia del CIM de Lleida, donant per tancada l’operació. Treball a realitzar:

 1. Feu l’esquema de l’operació anterior incloent-hi els noms i les dates dels fets.
 2. Té garantit Baticep el cobrament de l’exportació?

1. L’esquema orientatiu de l’operació seria semblant al següent:

 1. (1/4) Compravenda de 10.000 caixes per un valor de 7.000 euros FCA (magatzems Baticep). S’acorda utilitzar una ordre de pagament documentària amb data valor 10/4.
 2. (2/4) Bionatura sol·licita al seu banc (Creditbank) l’emissió d’una ordre de pagament documentària a favor de Baticep i hi adjunta un llistat de condicions.
 3. (3/4) El banc ordenant comunica al banc pagador mitjançant missatge SWIFT l’ordre de pagament i els documents que ha de presentar el beneficiari. El banc pagador ho comunica a Baticep.
 4. (4/4) Baticep, assabentada de l’ordre de pagament, envia la mercaderia a un punt convingut al CIM de Lleida.
 5. (4/4) Baticep presenta la documentació sol·licitada al banc pagador (Caisse d’Epargne du Sud).
 6. (5/4) La Caisse d’Epargne du Sud valida els documents i executa l’ordre de pagament amb data valor 10/04.
 7. (6/4) La Caisse d’Epargne du Sud envia la documentació presentada a Creditbank.
 8. (7/4) Creditbank reemborsa al banc pagador l’import de la transferència i dóna la documentació a Bionatura.
 9. (8/4) Bionatura recull la mercaderia del punt convingut al CIM de Lleida.

2. El cobrament no està garantit. Bionatura pot aconseguir la propietat de la mercaderia el dia 8 i la transferència té data valor el dia 10. Com que la transferència es pot revocar mentre no es faci efectiva, Bionatura tindria dos dies per revocar l’ordre de pagament quan ja té la propietat de la mercaderia.

Cas pràctic d'una remesa documentària

L’objectiu d’aquesta activitat és comprovar com es desenvolupa una operació d’exportació i com es gestiona el seu pagament.

Bionatura rep una comanda de 25.000 euros del seu client islandès Blóm. L’importador considera que el costos d’emetre un crèdit documentari són massa elevats i proposa substituir el crèdit per una ordre de pagament. Bionatura no ho veu del tot clar i proposa una alternativa intermèdia, una remesa documentària.

Blóm accepta i la venda es materialitza en condicions CIF al port de Reykjavík. Bionatura haurà de presentar dos exemplars de factura comercial, el document de transport i una pòlissa d’assegurança per valor del 110% CIF.

Bionatura envia la mercaderia cap a Islàndia i porta la documentació requerida al seu banc Caixaguissona, conjuntament amb una lletra de canvi a la vista amb un import de 25.000 euros perquè la faci arribar al banc corresponsal Landsbakinn Hf.

La carta d’instruccions detalla que els documents només es podran lliurar a Blóm si aquesta paga la lletra i que es protesti en cas d’impagament. L’import de la lletra s’haurà d’abonar al compte que Caixaguissona manté a Landsbakinn Hf.

Els documents i la lletra arriben al banc islandès que els valida. Blóm fa efectiva la lletra i rep a canvi la documentació que li permetrà retirar la mercaderia.

A partir de la informació facilitada, responeu a les preguntes següents:

 1. Quins conceptes inclourà la factura de 25.000 euros?
 2. Pot Blóm examina la mercaderia abans de pagar?
 3. Quin document de transport ha enviat Bionatura a Landsbakinn Hf?
 4. On hauria d’enviar Bionatura la mercaderia?
 5. Quins riscos han assumit exportador i importador utilitzant aquest mitjà de pagament?
 6. Per què es demana que s’ingressi l’import de la lletra a un compte de Caixaguissona?

Respostes:

 1. Com que la venda es fa en condicions CIF, l’exportador inclourà a la factura, a més del valor de la mercaderia, les despeses de transport fins al port de Reykjavík i el cost de la pòlissa d’assegurança.
 2. No podrà examinar la mercaderia. La lletra és a la vista; per tant, només pot disposar de la documentació que li doni accés a la mercaderia un cop hagi pagat l’import de la lletra. L’Incoterm CIF no inclou el despatx d’importació. Si volgués examinar la mercaderia abans de pagar es podria haver utilitzat un document de fideïcomís.
 3. Com que l’Incoterm CIF és marítim, Bionatura presentarà un Bill of Lading.
 4. La mercaderia s’hauria d’enviar a un punt convingut del port de Reykjavík, que podria ser un dipòsit duaner o un lloc de la zona franca. No pot passar la duana islandesa perquè el CIF no inclou el despatx d’importació.
 5. Bionatura s’assegura no perdre la possessió de la mercaderia si Blóm no paga, però no assegura el cobrament. Si Blóm no paga la lletra hauria de repatriar la mercaderia o buscar un altre comprador islandès oferint condicions molt avantatjoses. En última instància, podria abandonar la mercaderia. Blóm no pot examinar la mercaderia; per tant, està pagant per un producte que no ha vist i no sap si és el que s’havia acordat.
 6. Landsbakinn Hf és el banc corresponsal de Caixaguissona a Islàndia, i per tant hi té un compte obert. Quan s’ingressa l’import de la lletra en el compte de Caixaguissona, aquesta ja disposa dels diners i pot transferir automàticament aquest import al compte de Bionatura.

Càlcul del preu de venda segons l'incoterm utilitzat

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar el càlcul del preu de venda d’una exportació segons diferents Incoterms.

Un fabricant de motos gironí ha aconseguit vendre a un distribuïdor noruec 48 motos d’un mateix model. Està molt interessat a quedar bé amb aquest client, perquè seria una manera de penetrar en aquest país.

Atès que les 48 motos aniran dins un contenidor estàndard de 40 peus, vol oferir diferents formes de facturació en funció dels Incoterms multimodals disponibles segons les regles de 2020, sense incloure la descarrega al magatzem final. Entre la informació que ja coneix i la que ha aconseguit preguntant a especialistes, ha fet el llistat de costos següent:

 • Preu de la moto sense IVA: 3.250 €.
 • Cost de l’embalatge: 60 € per moto
 • Transport de la fàbrica fins al port de Bilbao: 1.250 €.
 • Despatx d’exportació: 120 €.
 • Tarifa portuària del port de Bilbao: 90 €.
 • Emissió del Bill of Lading: 50 €.
 • Despeses de manipulació al port de Bilbao: 150 €.
 • Noli Bilbao-Bergen: 1.530 €.
 • Assegurança de transport: 200 €.
 • Despeses de manipulació al port de Bergen: 217 €
 • Despatx d’importació: 92 €.
 • Aranzels noruecs: 0%.
 • IVA de les motos a Noruega: 25%.
 • Transport interior fins a Lillehammer: 531 €.

A partir de la taula de la figura, calculeu quin hauria de ser l’import total de la factura utilitzant els Incoterms multimodals.

Figura Taula del càlcul de la factura d’Incoterms multimodals

}}

Anar a la pàgina anterior:
Els mitjans de pagament documentaris
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació