Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La reproducció en temps real és un concepte que en l’àrea de la telemàtica s’associa a l’àudio i al vídeo. En anglès, què significa streaming?

NúmPregunta
1

Tremolor

2

Corrent o flux

3

Mostreig

4

Multidifusió

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els protocols utilitzats per la majoria de les tecnologies de reproducció en temps real són l’RTSP i l’UDP.

2

La tecnologia streaming es basa en una memòria intermèdia que emmagatzema tot el que es va descarregant per, a continuació, mostrar-ho a l’usuari.

3

Abans que la tecnologia de reproducció en temps real aparegués no es podien reproduir continguts multimèdia mitjançant la xarxa d’internet.

4

La tecnologia de reproducció en temps real permet que el temps d’espera per a la descàrrega i la reproducció sigui mínim.

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents amb les paraules corresponents:

NúmPregunta
1

La conversió d’un senyal analògic a digital d’un senyal d’àudio es fa mitjançant un procediment anomenat .

2

La conversió d’un senyal analògic a digital es fa a través d’un conversor .

3

Les etapes principals de la conversió d’un senyal analògic a digital són mostreig, i codificació.

4

El mostreig és l’etapa que consisteix a agafar depenent d’una freqüència prefixada.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’àudio digital és la representació de senyals sonors mitjançant un conjunt de dades analògiques.

2

El senyal digital s’obté per un procés de mostratge, quantificació i codificació.

3

La codificació assigna una seqüència de bits a cada valor analògic discret.

4

El teorema de Nyquist ens diu que per obtenir un senyal digital que contingui components fins a una certa freqüència cal mostrejar com a mínim a aquesta freqüència.

Exercici 5

Completeu els enunciats següents amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

En la no es fa una de l’arxiu a l’ordinador, sinó que l’arxiu es en mode de flux.

2

En el , la descàrrega de l’arxiu d’àudio es fa automàticament quan el contingut està disponible, i es pot escoltar en qualsevol moment.

3

En la , l’usuari ha d’obrir un enllaç en un lloc web per reproduir l’arxiu associat.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un dels avantatges de la reproducció en temps real és que utilitza el màxim ample de banda disponible pel client per descarregar i visualitzar la informació.

2

En la reproducció en temps real hi ha una etapa inicial d’emmagatzematge de dades (buffering) per evitar interrupcions en la reproducció en el cas que es produeixi un retard en la descàrrega.

3

La reproducció en temps real es pot dividir en dues categories en funció de com s’obtingui la informació a difondre: reproducció en temps real en directe o a la carta.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La reproducció en temps real és la distribució de multimèdia a través d’una xarxa d’ordinadors en què…

NúmPregunta
1

es transmeten esdeveniments que estan succeint justament en el moment de la difusió.

2

els continguts han d’haver estat enregistrats en format AVI.

3

els continguts no es reprodueixen fins que no s’ha rebut un 75% del contingut total.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Què passa en la reproducció en temps real a la carta?

NúmPregunta
1

La transmissió dels continguts des de l’inici de l’esdeveniment que serà reproduït per cadascun dels clients on els continguts a transmetre podran estar residents en un servidor.

2

Es transmeten els esdeveniments que estan succeint justament en el moment de la difusió.

3

Els continguts no poden tenir una durada major de 10 minuts.

4

Els continguts han d’haver estat enregistrats en format AVI.

Exercici 9

Completeu les afirmacions següents amb les paraules corresponents:

NúmPregunta
1

En multicast un únic flux es comparteix entre , de manera que el servidor envia la informació un sol cop i aquesta arriba alhora a tots els clients que han sol·licitat el servei.

2

El és la tècnica pròpia de la difusió de continguts en directe com la ràdio per internet.

3

En la unidifusió, inicia el seu propi flux independentment del fet que altres clients estiguin interessats en el mateix contingut.

4

En , el servidor requereix un major ample de banda per part dels clients i genera un augment del trànsit en la xarxa.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

El programari VLC és un programari de reproducció multimèdia lliure i multiplataforma que permet emetre ràdio per internet.

NúmPregunta
1

Per reproduir en temps real s’ha d’escollir l’opció “reproducció on fire”.

2

Per reproduir una ràdio en línia (online) s’ha de buscar una adreça que comenci per “mms://”, “http://” o “rtp://”.

3

Per iniciar una reproducció en temps real cal clicar el botó Stop.

4

Cal buscar una adreça que comenci per ftp://.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats