Referències

Bibliografia bàsica

Albitz, P.; Liu, C. (2001). DNS and BIND (4a ed.). O’Reilly Media.

Llibre clàssic de referència del funcionament del servei DNS basat en el programa BIND. Inclou tots els temes de DNS tractats en aquest curs i amplia la informació amb la configuració a fons de BIND, gestió de servidors de seguretat (o backup) i configuració dinàmica de DNS (DDNS).

Bauts, T.; Dawson, T.; Purdy, G. N. (2005). Administración de redes. Anaya/O’Reilly.

Manual clàssic d’administració de xarxes Linux. Disponible en PDF i HTML en el web de TLDP (The Linux Documentation Project). Manual per a l’administrador de xarxes Linux que cobreix la majoria de les seves necessitats. Disponible en anglès i castellà, entre d’altres idiomes. O’Reilly també en publica una versió en llibre.

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras (7a ed.) Madrid: Pearson.

Llibre que fa una descripció completa de totes les capes del model OSI de xarxes. Inclou apartats referents al correu (SMTP, MIME, POP i IMAP) i al trànsit web HTTP. Disposa de capítols sobre temes de seguretat, i també de xarxes sense fil.

Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4a ed.) Mèxic: Pearson.

Llibre que fa una descripció completa de les xarxes, començant pel model OSI, i analitza cada una de les capes del model TCP/IP. En la secció dedicada a la capa d’aplicació es tracten els temes relacionats amb els protocols DNS, HTTP, SMTP, POP i IMAP. Inclou una secció final dedicada a temes de monitoratge i seguretat.

Bibliografia complementària

Barceló, J. M.; Íñigo, J.; Martí, R.; Peig, E.; Perramón, X. (2005). Xarxes de computadors. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Brito, C.; Castelló, A.; Ferrer, J.; Giralt, M. (2006). Instal·lació i manteniment de xarxes locals. Barcelona: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Adreces d'interès

http://tldp.org

Lloc web del The Linux Documentation Project (TLDP). Conté un conjunt molt complet de manuals i how-to de Linux.

http://www.ibm.com/developerworks/linux

Materials de Linux de l’empresa IBM. Disposa d’una secció de materials per als exàmens LPIC (certificació oficial de Linux). També disposa d’abundant material de programes d’aprenentatge en general.

http://www.ietf.org

Lloc web de l’Internet Engineering Task Force i, en particular de la seva eina per cercar RFC. És una manera excel·lent de trobar les especificacions inicials de cada protocol i llegir l’opinió dels seus autors.

http://tools.ietf.org/html

Web de l’IETF, entitat que gestiona els estàndards d’internet. En aquesta adreça es poden consultar les especificacions dels estàndards FTP (RFC 959), TFTP (RFC 783 i 1350), HTTP (RFC 1945 i 2616), SMTP (RFC 821, 822, 2821 i 2822), IMAP (RFC 1065 i 3501), XMPP (RFC 6120, 6121 i 6122) i NTTP (RFC 977, 1036 i 3977).

http://www.gnu.org/software/mailman/index.html

Lloc web de GNU Mailman. En aquesta pàgina es pot obtenir l’aplicació i tota la documentació necessària per a la instal·lació i configuració.

http://www.ejabberd.im

Lloc web de la comunitat Ejabberd. En aquesta pàgina es pot obtenir l’aplicació i tota la documentació necessària per fer-ne la instal·lació i configuració.