Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin és el protocol que proporciona el transport dels missatges de correu entre MTA?

NúmPregunta
1

IMAP

2

SMTP

3

POP

4

NNTP

Exercici 2

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’SMTP és un protocol orientat a la connexió.

2

El POP permet la gestió de les bústies de correu en el servidor.

3

L’SMTP pot transportar qualsevol tipus de format de missatge.

4

Els SMTP, POP i IMAP són protocols segurs.

5

L’IMAP permet la gestió de les bústies de correu en el servidor.

6

L’NNTP no permet filtrar els missatges a publicar ni a propagar.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

El o envelope és la part d’un missatge de correu que permet l’encaminament del missatge i que es compon dels camps FROM i RCPT.

2

La capçalera descriu el tipus de contingut MIME d’un missatge.

3

La part de contingut dels missatges de correu consta de , una línia en blanc i el cos del missatge.

4

Les extensions van sorgir per permetre l’enviament de missatges amb contingut que no compleixen l’estàndard (que permetia només text pla).

5

La capçalera Content-Transfer-Encoding descriu el mecanisme de utilitzat en el missatge per poder fer-ne la transmissió.

Exercici 4

Seleccioneu els termes que defineix cada enunciat:

NúmPreguntaResposta
1

Port utilitzat pel protocol per al transport de missatges de correu:

2

Port utilitzat pel protocol d’accés remot a la bústia de correu de l’usuari per fer la descàrrega i la gestió en la màquina local:

3

Port utilitzat pel protocol de transport d’articles del sistema de notícies d’internet:

4

Port utilitzat pel protocol d’accés remot a la bústia de correu de l’usuari que permet la gestió de les bústies en el servidor:

5

Mecanisme de codificació MIME més utilitzat en el transport de correu:

Exercici 5

Quin és el mecanisme utilitzat per permetre al sistema de transport SMTP enviar qualsevol tipus de contingut tot i que el protocol especifica que només es permet contingut de text ASCII de 7 bits?

S’usa l’esquema de codificació MIME basat en capçaleres MIME per descriure contingut, definicions de formats de contingut MIME i esquemes de codificació del contingut.

Exercici 6

Trieu les opcions correctes.

Quin són els protocols que proporcionen accés remot a les bústies de correu?

NúmPregunta
1

IMAP

2

SMTP

3

POP

4

NNTP

Exercici 7

Indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

L’IMAP és un protocol orientat a la connexió.

2

El sobre o envelope d’un missatge de correu el formen un nombre variable de camps.

3

Usualment, els camps que descriuen el sobre s’extreuen dels camps del contingut del missatge.

4

Les capçaleres MIME no són necessàries en missatges binaris com, per exemple, imatges.

5

El nombre de camps del cos d’un missatge és variable.

6

Un missatge que es compon de diverses parts (altres missatges, fitxers adjunts) no és un missatge MIME.

Exercici 8

Completeu els enunciats amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

En el protocol POP els missatges no s’eliminen definitivament del servidor fins que es passa a l’estat d’.

2

En el protocol POP cal estar en l’estat de per poder realitzar la descàrrega i llistat de correus electrònics.

3

En l’estat d’ del protocol POP l’usuari s’autentica al servidor indicant el seu nom d’usuari i contrasenya.

4

En el protocol IMAP no es pot manipular el contingut s’una carpeta fins que no s’entra en l’estat de .

5

En el protocol IMAP l’estat d’ permet manipular carpetes, però no els missatges que contenen.

Exercici 9

Seleccioneu els termes que completen o responen als enunciats següents:

NúmPreguntaResposta
1

Tipus MIME que descriu un contingut múltiple que s’ha de mostrar en el mateix ordre en què es troba:

2

Tipus MIME que descriu que una part és un missatge complet (de qualsevol tipus):

3

Tipus MIME corresponent a un executable binari:

4

S’ha enviat un PDF adjunt en un correu electrònic. Text a la capçalera Content-Type:

5

Un correu electrònic de text en català conté molts pocs caràcters no imprimibles (fora del rang ASCII 7 bits). Valor possible de la capçalera Content-Transfer-Encoding:

Exercici 10

Quines són les principals diferències funcionals entre els protocols POP i IMAP?

Tots dos són protocols per accés remot de correu a les bústies dels usuaris. El POP es basa en la idea que el correu es gestiona localment en l’equip de l’usuari. Per tant, tot el correu es descarrega de cop i permet molt poca gestió en el servidor. L’IMAP es basa en la idea que el correu s’emmagatzema en el servidor i es gestiona en el servidor. Permet una gestió complerta de missatges i carpetes en el mateix servidor.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos