Introducció

Segurament els serveis més populars que estudiarem en el mòdul Serveis de xarxa i Internet són els serveis d’HTTP i FTP tractats en aquesta unitat. Aquests són els serveis que permeten la creació de llocs web i de servidors de descàrrega de fitxers.

El servei més popular avui en dia a Internet és el servei web, que utilitza HTTP. La seva popularitat, basada en el tractament d’hipertext que ha acabat incloent vídeo, àudio i multimèdia en general (hipermèdia), l’ha convertit en una eina a l’abast de tothom. L’ús dels navegadors web i HTTP ha eclipsat molts dels altres protocols d’Internet, que han acabat veient com les seves funcionalitats s’integraven en el servei web (els usuaris baixen fitxers pel web en lloc de per l’FTP). El servidor intermediari (proxy server) és un servei HTTP que proporciona capacitats de memòria cau i filtratge dels continguts web que sol·liciten els clients.

En l’apartat “Instal·lació i administració de servidors web” es descriuen els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d’un servidor web, el protocol HTTP. S’explica la sintaxi d’aquest protocol i es descriu un diàleg petició/resposta entre un client (per exemple, un navegador) i un servidor web. També es mostra com instal·lar i configurar servidors web i s’examina la configuració per defecte.

La funcionalitat del servidor es pot ampliar a través de mòduls dinàmics. Així doncs, es mostra com activar i configurar mòduls dinàmics, com per exemple els que proporcionen SSL, PAM, estadístiques i monitorització del servidor, etc. S’explica com crear i configurar llocs web virtuals, segurament un dels elements més importants de la configuració de servidors web. Els llocs virtuals permeten disposar de múltiples llocs web en un mateix servidor.

Un altre aspecte molt important és com gestionar l’accés als llocs web, qui té o no té permís per accedir a on. En aquest apartat aprendreu a instal·lar i configurar els mecanismes d’autenticació i control d’accés del servidor. Una de les preocupacions principals a Internet és la seguretat. Es mostra com obtenir i instal·lar certificats digitals i com establir mecanismes per assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.

També es presenta com realitzar proves de monitoratge del servei, analitzar els registres del servei per a l’elaboració d’estadístiques, resoldre incidències i generar documentació.

En l’apartat “Instal·lació i administració de serveis de transferència de fitxers” s’estudien els serveis FTP i TFTP, que permeten penjar i baixar fitxers en la xarxa. L’FTP utilitza TCP i proporciona fiabilitat en les transferències. Permet l’accés tant d’usuaris identificats com d’anònims. El TFTP utilitza UDP i és un mecanisme sense fiabilitat, però molt usat per a descàrregues en àrees locals. Els clients lleugers o els sistemes que s’inicien de xarxa utilitzen TFTP per transferir la informació.

Es realitza una descripció del protocol i s’analitza un diàleg complet client/servidor. També es mostra com instal·lar i configurar servidors de transferència de fitxers, examinar la configuració per defecte i personalitzar-la per tal de satisfer els requeriments del lloc FTP.

Un altre aspecte és aprendre a gestionar els usuaris i l’accés als recursos. Es mostra com crear usuaris i grups per a l’accés remot al servidor i com configurar l’accés anònim. També s’indica com establir limitacions en els diferents modes d’accés.

Així mateix, es repassa exhaustivament cada un dels modes de connexió, tant en mode actiu com en mode passiu. I també es realitzen proves amb clients en línia d’ordres i amb clients en mode gràfic. Especialment es tracta la utilització del navegador com a client del servei de transferència de fitxers.

Per oferir seguretat, integritat i confidencialitat als serveis que originàriament no en proporcionen, s’han desenvolupat tècniques com l’SSL i el TLS, que han donat lloc als serveis HTTPS i FTPS. També han sorgit protocols com l’SSH, que permeten un model de transferència d’informació xifrada.

Anar a la pàgina següent:
Resum