Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin dels protocols següents utilitza SSL o TLS pel transport xifrat de dades?

NúmPregunta
1

FTP

2

HTTPS

3

HTTP

4

SFTP

Exercici 2

Indiqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

El protocol FTP utilitza dos canals de comunicació: control i dades.

2

El protocol FTP sempre utilitza el port 20 per al canal de dades.

3

En una transferència TFTP el client utilitza dos ports dinàmics, un per a les comandes i l’altre per a la transferència de dades.

4

En una comunicació HTTP el diàleg és del port dinàmic del client al port 80 del servidor.

5

En una transferència TFTP les dades es transfereixen del port 69 del servidor al port dinàmic del client.

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

En una transferència FTP en el servidor estableix una nova connexió TCP del seu port 20 a un nou port dinàmic (que el client li ha indicat).

2

En una transferència FTP en el servidor informa al client del port dinàmic que utilitzarà (en lloc del 20) i el client estableix una nova connexió TCP d’un nou port dinàmic seu al port indicat pel servidor.

3

En una transferència TFTP el primer paquet del client es dirigeix al port 69 del servidors, la resta de la transferència es realitza del mateix port del client a un nou port del servidor.

4

En el protocol HTTP/1.0 no es obligatòria cap capçalera. En el protocol HTTP1.1 la capçalera és obligatòria.

5

Entre les peticions i les respostes HTTP, on la part de cos (body) és més rellevant és en les HTTP.

Exercici 4

Seleccioneu el concepte corresponent a cada definició:

NúmPreguntaResposta
1

El protocol que utilitza CUPS per transferir informació d’impressió.

2

Capa de transport segur dissenyada originàriament per Netscape.

3

Protocol de transferència de fitxers segur.

4

Utilitat i protocol de sessions remotes segures.

5

Capa de transport segur estandarditzada per l’IETF.

Exercici 6

Els missatges HTTP de petició consten dels elements següents:

NúmPreguntaVF
1

Una primera línia anomenada línia d’estatus.

2

Una primera línia anomenada línia de petició.

3

Un seguit de capçaleres.

4

Una línia en blanc.

5

El cos de la petició.

6

La resposta, que va al final.

Exercici 7

Quins dels mètodes següents són mètodes HTTP?

NúmPreguntaVF
1

HEAD

2

GET

3

SET

4

POST

5

PUT

6

DELETE

7

TRACE

8

OPTIONS

9

WRITE

Exercici 8

Expliqueu què és l’HTTP.

L’HTTP (Hypertext Transfer Protocol o protocol de transferència d’hipertext) és un protocol de capa d’aplicació que proporciona transferència de documents d’hipertext al web. Utilitza un mecanisme client-servidor al port 80 basat en TCP.

Exercici 9

Seleccioneu a quines sigles correspon cada nom:

NúmPreguntaResposta
1

Uniform Resource Identifier (esquema:identificador)

2

Uniform Resource Locator (http://www.escoladeltreball.org)

3

Uniform Resource Name (ietf:rfc:2616)

Exercici 10

Completeu les afirmacions amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

En la terminologia d’Apache s’anomena cada un dels servidors virtuals que hi ha en funcionament a més a més del servei principal o per defecte.

2

Quan s’assignen vhosts diferents a adreces IP diferents es parla de .

3

Quan s’assignen múltiples seus virtuals a una mateixa adreça IP es parla de .

Exercici 11

Seleccioneu el terme que correspon a cada definició:

NúmPreguntaResposta
1

Directiva que fa el bind, el lligam amb l’adreça IP i port assignats a aquesta seu virtual. Tot i que en l’exemple s’ha indicat un nom d’amfitrió (host) en lloc d’una adreça IP (per claredat de l’exemple) Apache recomana usar sempre l’adreça IP en lloc del nom.

2

Indica el nom de l’administrador d’aquesta seu virtual. De fet, n’indica el correu electrònic.

3

Defineix el directori de publicació d’aquesta seu web virtual. El directori que s’indica és una ruta absoluta del sistema físic de fitxers (no una ruta relativa del servidor web).

4

Nom virtual amb el qual es reconeix aquest web. El nom que els clients han de referenciar per poder accedir al web.

5

Aquestes dues directives especifiquen la ubicació dels fitxers de registre o log de monitoratge de l’activitat d’aquesta seu web. Les rutes que s’hi indiquen són relatives i s’utilitza el directori de log definit en la configuració global.

Exercici 12

Completeu les afirmacions següents amb les paraules adients:

NúmPregunta
1

els usuaris és determinar de manera veraç si un usuari és qui diu ser.

2

és indicar quins usuaris tenen dret a accedir a quins recursos.

3

Les seus web i els directoris que limiten el seu accés a un conjunt restringit d’usuaris s’anomenen .

4

Els recursos restringits que implementen la mateixa política de seguretat es poden agrupar en .

Exercici 13

Seleccioneu el terme que correspon a cada definició:

NúmPreguntaResposta
1

Indica que el tipus d’autenticació és bàsica (en lloc de digest).

2

Declara el reialme al qual pertany aquest recurs restringit. Això permet que si hi ha altres recursos restringits associats també a aquest reialme, l’usuari que ja s’ha autenticat en un d’ells no hagi de fer-ho en els altres. El nom del reialme és inventat per l’administrador web.

3

Indica el mètode d’autenticació a usar. Pot prendre valors tipus ldap, pam, dbm, bdb, file o d’altres. El valor file significa que s’utilitzarà un fitxer d’usuaris i opcionalment un de grups.

4

Indica quin és el fitxer que conté els comptes dels usuaris locals del servidor Apache. És el fitxer que s’ha creat abans en l’exemple.

5

Indica quin és el fitxer de grups, en el qual s’indiquen quins grups d’usuaris hi ha i quins usuaris pertanyen a cada grup.

6

Aquesta directiva és “la mare dels ous”, la que determina quina és la autorització que cal realitzar. En l’exemple es permet que qualsevol usuari del grup profes tingui accés al recurs.

Exercici 14

Completeu les afirmacions següents sobre les funcionalitats dels certificats de servidors:

NúmPregunta
1

Els certificats de servidor proporcionen . El client té la certesa absoluta que visita la seu web apropiada i no una de falsa (fake). Autenticar una web no implica que les connexions hagin de ser per força HTTPS, poden ser usant HTTP però amb la certesa de que la web és qui diu cer.

2

També proporcionen si es vol implementar comunicacions segures amb HTTPS caldrà que el servidor disposi de certificat.

3

Tothom per ser una i emetre certificats digitals. Ara bé, la validesa d’aquests certificats es restringirà als usuaris que hi confiïn.

4

Els navegadors tenen carregades per defecte a nivell global, amb les que confia tot Internet. Les seus webs que visiten poden tenir certificats emesos per aquestes entitats o per d’altres entitats avalades per alguna d’aquestes CA d’alt nivell.

Exercici 15

Completeu les frases següents sobre les funcionalitats dels certificats digitals:

NúmPregunta
1

Els certificats procedents d’entitats desconegudes es poden o bé a la llista d’entitats de confiança.

2

Els certificats digitals de servidor es basen en la criptografia asimètrica de clau .

3

La es manté segura pel seu propietari.

4

La se signa per alguna entitat autoritzada que n’avala la confiança i la fa accessible a tercers.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos