Instal·lació i administració de servidors web

L’HTTP (Hypertext Transfer Protocol o protocol de transferència d’hipertext) és un protocol de capa d’aplicació que proporciona transferència de documents d’hipertext al web. El protocol HTTP és omnipresent: el World Wide Web (WWW) permet baixar hipertext, multimèdia i altres tipus de dades.

L’HTTP és un protocol sense estat i no orientat a la connexió permanent.

L’HTTP està basat en un esquema client/servidor en què el client es connecta al port 80 del servidor i fa una sol·licitud (una pàgina web, per exemple), i el servidor emet la resposta corresponent i tanca la connexió. Es tracta, per tant, d’un protocol sense estat. La connexió entre client i servidor sovint s’inicia i es tanca en cada petició/resposta. L’HTTP utilitza habitualment el protocol de transport TCP per obtenir fiabilitat en la comunicació.

L’HTTP és un protocol de capa d’aplicació que proporciona transferència de documents d’hipertext a la web. Utilitza un mecanisme client/servidor al port 80 basat en TCP.

MIME

El Multipurpose Internet Mail Extension, o extensió de propòsit múltiple per al correu, és el mecanisme utilitzat per descriure el contingut dels fitxers, saber si són una imatge, un full de càlcul, un executable o altres, i permetre al navegador obrir l’aplicació pertinent.

L’especificació actual del protocol HTTP és la 2 (HTTP/2), descrita al document RFC 7540, de maig de 2015 (que en descriu l’estàndard), tot i que hi ha l’esborrany de la versió 3 (HTTP/3). Aquesta especificació és un alternativa a l’anterior especificació, la 1.1 (descrita al document RFC 2616, de juny de 1999) i que no deixa obsoleta. L’HTTP sorgeix als anys noranta com a protocol per transferir documents hipermèdia “en cru” per Internet (versió 0.9). La versió HTTP 1.0 (RFC 1945) permet el pas de missatges utilitzant un format tipus MIME (usat en el transport de correu). Originàriament, el contingut dels documents a transferir era text, però amb la popularització del WWW s’ha acabat convertint en un protocol de transport de contingut multimèdia i no únicament hipertext. A més, l’HTTP s’utilitza sovint com a protocol de comunicacions entre clients i altres sistemes d’Internet diferents del WWW, com per exemple NEWS, SMTP, NNTP, FTP, Ghoper, servidors intermediaris (proxies) i d’altres, per accedir a aquests recursos.

En parlar d’HTTP ens venen immediatament al cap els navegadors web (tipus Firefox, Google Chrome, Safari…), que permeten visualitzar des d’entorns gràfics contingut d’hipertext i multimèdia, també anomenat hipermèdia. De fet, però, també existeixen navegadors en mode text (no gràfics) per a contingut únicament de text (per exemple Lynx). Habitualment usem els navegadors per obtenir contingut HTTP, però la majoria d’ells ens permeten accedir a recursos d’altres tipus.

URI

Sovint s’utilitzen indistintament URI i URL, tot i que no són el mateix. Un URI es pot classificar com un URL, un URN o ambdós. L’URI permet identificar elements globalment, l’URL localitzar-los i l’URN proporciona un mecanisme d’assignació de noms únic.

Per accedir als documents publicats en el WWW o a documents interns de la xarxa corporativa, cal un mecanisme d’adreçament universal. L’URI (Uniform Resource Identifier o identificador uniforme de recursos) és el mecanisme d’identificació de recursos universal i té la sintaxi schema:identifier (esquema:identificador). L’esquema descriu la sintaxi utilitzable per l’identificador i pot ser HTTP, HTTPS, FTP o Ghoper, entre d’altres. L’identificador permet determinar el recurs concret dins d’aquest esquema. Usualment, en HTTP s’utilitza un subconjunt de l’URI anomenat URL (Uniform Resource Locator o localitzador uniforme de recursos) per localitzar un recurs. Així, en les barres de navegació trobem URL com http://www.uoc.es o ftp://ftp.rediris.es, per exemple.

La identificació de recursos es realitza mitjançant URI, URL o URN segons correspongui. La sintaxi és la següent:

URI = Uniform Resource Identifier (esquema:identificador)
URL = Uniform Resource Locator (http://www.escoladeltreball.org)
URN = Uniform Resource Name (ietf:rfc:2616)

Funcionament del servei web

El protocol HTTP estructura el diàleg client/servidor en un esquema molt bàsic de petició/resposta. Fins a la versió HTTP 1.0, cada petició/resposta implicava una connexió que s’obria i es tancava en finalitzar la resposta. Amb les millores introduïdes en la versió HTTP 1.1, s’introdueix un mecanisme de connexions persistents. La connexió establerta es pot mantenir un temps oberta per realitzar més peticions dins de la mateixa connexió (per exemple, baixar altres components de la pàgina). La versió 2 incorpora millores per tal de reduir la latència en la càrrega de pàgines web, a apart de mantenir una alta compatibilitat amb la versió anterior.

Connexions persistents

Les connexions persistents permeten que els múltiples elements d’una pàgina web (que es troben en fitxers diferents) es puguin baixar sense que calgui una connexió per a cada element.

El protocol HTTP és un protocol sense estat (statless). Ni client ni servidor mantenen un estat de sessió a nivell de protocol. Segurament us heu connectat a un servidor de correu web (webmail) i heu establert una sessió d’usuari mentre consulteu el correu. Aquesta sessió no s’implementa a nivell del protocol HTTP, sinó que és responsabilitat del desenvolupador web mantenir l’estat. Això es fa generalment utilitzant tècniques com l’ús de galetes (cookies), passant paràmetres per l’URL, amb camps ocults (típic dels formularis)…

L’HTTP és un protocol sense estat que usualment tanca la connexió per a cada petició/resposta.

Descripció del diàleg petició/resposta

En els diàlegs HTTP el client usualment emet una petició al servidor indicant algun dels mètodes que permet el servidor (no necessita implementar-los tots). El servidor emet una resposta i l’acompanya d’un valor d’estatus que indica el tipus de resposta (OK, error…).

Petició ('request')

El diàleg HTTP s’inicia quan un client fa una petició (usualment d’una pàgina web) a un servidor (usualment al port 80). Aquest missatge de petició consta d’una primera línia anomenada línia de petició, seguida de capçaleres, una línia en blanc i el cos de la petició:

Components d'una petició

Els components d’un missatge de petició HTTP són quatre:

 • Línia de petició
 • Capçaleres
 • CRLF
 • Cos

Diferència entre HTTP1.0 i HTTP1.1

Una de les diferències entre HTTP/1.0 i HTTP/1.1 és que en HTTP/1.1 hi ha una capçalera obligatòria (Host: <nom_servidor>) i en HTTP/1.0 no. Això li permet al servidor saber si la petició és per a ell, i permet implementar seus virtuals.

 • Línia de petició: la primera línia d’una petició sempre té la mateixa estructura, per exemple: GET /docums/fitxa.html HTTP/1.1. El primer camp és el mètode a usar (GET significa “petició”), el camp següent és el document a obtenir i el tercer indica la versió del protocol HTTP que s’utilitza. Aquesta primera línia ha d’acabar sempre amb els caràcters CRLF.
 • Capçaleres (headers): a continuació es troben les capçaleres de la petició. Les capçaleres permeten descriure opcions del client i opcions preferibles del servidor. Per exemple, el client pot indicar el sistema operatiu i el navegador que utilitza, i el servidor ho pot tenir en compte a l’hora d’efectuar la resposta. Hi ha multitud de capçaleres i es recomana consultar el document RFC 2616 (que descriu l’estàndard HTTP) per ampliar-ne la informació. La capçalera Host: és obligatòria en HTTP 1.1 i indica l’URL del servidor al qual s’adreça la petició.

* CRLF (línia en blanc): una línia en blanc separa la part de capçaleres de la petició de la part del cos. Aquest mecanisme està manllevat del format dels missatges de correu, on també s’utilitza una línia en blanc per separar les capçaleres del cos dels missatges.

 • Cos (body): el cos del missatge és opcional i no s’utilitza usualment en les peticions.

Mètodes de les peticions

Les peticions HTTP contenen un mètode en el primer camp de la primera línia. Aquest acostuma a ser GET o POST en les peticions, però n’hi ha més:

 • HEAD: igual que GET però únicament sol·licita la capçalera del document. S’utilitza per comprovar l’existència del document.
 • GET: petició al servidor per obtenir el document sol·licitat.
 • POST: envia al servidor informació que ha d’incorporar al recurs de destinació especificat. Un ús habitual és en els formularis, on les dades es passen per POST perquè el servidor les incorpori en el document de destinació indicat.
 • PUT: permet posar en el servidor el document indicat. En lloc de baixar un document, és un mètode per penjar un document en el servidor.
 • DELETE: elimina el document indicat del servidor. Si es deixa, és clar.
 • TRACE: el servidor retorna com a missatge una còpia del missatge tal com li ha arribat. És molt útil per al monitoratge del servei per part del client, ja que pot veure quines transformacions ha patit la seva petició en creuar passarel·les o gateways, servidors intermediaris…
 • OPTIONS: és una sol·licitud d’informació de les opcions de transferència del servidor. El servidor contesta indicant quines són les seves capacitats.

Resposta

El servidor respon les peticions del client amb missatges que tenen una estructura similar a les peticions. Consten d’una primera línia, anomenada línia d’estatus, seguida de les capçaleres, una línia en blanc i la resposta, que va al final:

 • Línia d’estatus: la primera línia d’una resposta té sempre un format com HTTP/1.1 403 Accés prohibit. El primer camp indica el protocol HTTP usat. El segon camp és un valor numèric de tres dígits que indica el tipus de resposta donada. Hi ha una llista exhaustiva de valors d’estatus i de significats. L’últim camp és un text descriptiu de l’estatus.
 • Capçaleres (headers): la resposta conté totes les capçaleres que el servidor consideri oportú incloure.
 • CRLF: una línia en blanc separa les capçaleres del cos de la resposta.
 • Cos (body): aquesta part conté el contingut “real” de la resposta pròpiament dit. Així si per exemple s’ha sol·licitat una pàgina web, el contingut a mostrar es troba aquí (tota la pàgina web, no us confongueu amb les etiquetes HEADER i BODY del llenguatge HTML).

Estatus de les respostes

Les respostes contenen un primer camp amb un valor numèric d’estatus. En el document RFC 2616 se’n pot trobar la llista completa, però segons quin sigui el primer dígit es pot fer la classificació següent:

 • 1xx: informació genèrica
 • 2xx: acció amb èxit, successful
 • 3xx: redirecció
 • 4xx: error del client
 • 5xx: error del servidor

Exemples de connexions HTTP

Tot el diàleg client/servidor té forma d’ordres i respostes, com en l’exemple següent de connexió HTTP 1.0 al servidor local. Vegeu com es realitza una connexió HTTP per mitjà d’un Telnet al port 80 d’un servidor HTTP per fer una petició GET d’una pàgina web:

root@server:~# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
GET /index.html HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 14 Sep 2020 07:59:09 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Last-Modified: Mon, 07 Sep 2020 20:01:44 GMT
ETag: "a8-5aebeb015df61"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 168
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html

<html>
  <head>
    <title>Pàgina principal</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Pàgina principal</h1>
    <p>Servidor Apache</p>
  </body>
</html>
Connection closed by foreign host.
root@server:~#

En l’exemple es pot fer un seguiment dels elements que intervenen en una comunicació HTTP. La petició client és una petició GET, seguida d’una línia en blanc i sense cos (el GET no en requereix). La resposta del servidor comença amb una primera línia d’estatus (el valor 200 indica “OK”), seguida de vuit capçaleres i finalment el cos. El cos de la resposta és la pàgina web HTML que visualitzarà el navegador.

Vegeu ara un exemple on el client demana al servidor quines són les ordres o mètodes que implementa:

root@server:~# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
OPTIONS /index.html HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 14 Sep 2020 08:01:06 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Allow: GET,POST,OPTIONS,HEAD
Content-Length: 0
Connection: close
Content-Type: text/html

Connection closed by foreign host.
root@server:~# 

Finalment vegeu la simulació d’una petició POST. S’ha emplenat un formulari amb uns camps (nom, cognom1 i cognom2) i aquests valors es transfereixen per POST al servidor, segurament a un script tipus CGI, JavaScript o ASP.

root@server:~# telnet www.ioc.cat 80
Trying 10.0.0.2... 
Connected to www.ioc.cat. 
Escape character is '^]'. 
POST /cgi-bin/script-06.sh HTTP/1.1 
Host: www.ioc.cat 
Content-Type: text/html
Content-Length: 33 

nom=pere&cognom1=pou&cognom2=prat 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Mon, 14 Sep 2020 08:01:06 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Connection: close 
Transfer-Encoding: chunked 
Content-Type: text/html; charset=UTF-8 
<h1> Llistat dels arguments rebuts</h1> 
<h2> POST arguments rebuts per sdtin <h2> 
nom=pere&cognom1=pou&cognom2=prat 

Connection closed by foreign host. 

Instal·lació i configuració de servidors web

El protocol HTTP està estructurat en forma de servei client/servidor. Per tant, cal disposar del programari apropiat per representar cada un d’aquests rols. El programari que fa la funció de client usualment ja està disponible en el sistema operatiu amb aplicacions com, per exemple, els navegadors gràfics Firefox i Chrome o navegadors d’entorn de text com Lynx. És a dir, per disposar de la part client del servei HTTP normalment no cal instal·lar res, perquè tots els sistemes operatius proporcionen almenys un navegador.

Així, quan parlem d’instal·lar el servei HTTP fem referència al procés d’instal·lació i configuració del programari del servidor. La instal·lació del programari que proporciona el servei HTTP es fa de manera molt similar a la d’altres serveis de xarxa (com els serveis DHCP, DNS o FTP). Es tracta d’instal·lar el programari de l’aplicació servidor i fer-ne la configuració apropiada. Senzill, oi?

Per fer això cal fer les reflexions i passos següents:

 • Quin programari proporciona aquest servei? Quines característiques té? Com es pot adquirir?
 • Obtenir l’aplicació que proporciona el servei HTTP.
 • Observar l’estat de la xarxa actual. El servei està ja en funcionament? Existeix ja un servidor HTTP instal·lat i actiu?
 • Instal·lar l’aplicació servidor.
 • Comprovar que la instal·lació s’ha efectuat correctament.
 • Configurar el servei en el servidor i comprovar que els clients hi poden accedir.
 • Comprovar que el servei funciona correctament.

Aplicacions de servidor HTTP

Sempre que l’administrador vol posar en funcionament un nou servei de xarxa cal que primerament analitzi quines aplicacions hi ha al mercat que ofereixen aquest servei. És feina seva estudiar les característiques de les diverses aplicacions, com per exemple avaluar-ne l’eficiència, el cost, el que en diuen altres usuaris… Això es pot fer navegant per Internet, consultant les revistes especialitzades o demanant consell a un expert.

Cerca d'HTTP a Internet

Usualment, l’administrador s’informa per mitjà del seu cercador preferit (per exemple, Google) i de webs com la Viquipèdia. Proveu de buscar “HTTP” o “HTTP server” en aquests serveis.

Usualment, però, l’administrador acaba utilitzant l’aplicació de servidor HTTP que li proporciona el mateix sistema operatiu. Si utilitzeu Windows, l’empresa Microsoft ofereix una aplicació pròpia, però també en podeu trobar d’altres a Internet. Igualment, si utilitzeu GNU/Linux, segurament la mateixa distribució ja proporciona un servidor HTTP o bé n’existeix algun de clàssic provinent d’Unix. De totes maneres en podeu obtenir d’altres a Internet.

Podeu trobar tota la informació d’aquest servidor a www.apache.org.

L’Apache Server és un programari de servidor HTTP omnipresent en tots els sistemes operatius avui en dia. Tot i que està basat en GNU/Linux, també és utilitzat pels sistemes operatius de Mac i Windows.

Instal·lació de l'aplicació servidor

Els usuaris de GNU/Linux poden buscar fàcilment per Internet paquets de servidor HTTP usant eines com yum o apt-get i els repositoris de paquets apropiats segons la distribució que utilitzin. A més, sempre es pot recórrer als cercadors per localitzar el que faci falta.

Un cop instal·lat el programari caldrà identificar què s’ha instal·lat. Quins paquets i què contenen. A vegades no s’instal·laran paquets sinó fitxers .tar, el contingut dels quals també caldrà saber examinar. És important saber identificar quins dels components instal·lats corresponen a fitxers executables, quins a fitxers de configuració i quins a fitxers de documentació.

Tot servei instal·lat s’ha de configurar apropiadament i posar en marxa. Per tant, caldrà saber gestionar l’estat del servei (engegar, aturar, recarregar…) i definir l’estat que ha de tenir en els diferents runlevels (nivells d’execució) del sistema.

En definitiva, el procediment d’instal·lar inclourà usualment:

 • Buscar el programari del servei (sigui en format de paquets .deb, .rpm o .tar) i descarregar-lo utilitzant l’eina apropiada segons quina sigui la distribució que utilitzem.
 • Examinar el sistema per identificar quin programari, quins paquets, hi ha instal·lats relacionats amb el servei.
 • Identificar els components del servei. Quins són els fitxers executables, quins els de configuració i quins els de documentació.
 • Consultar i establir l’estat del servei (engegar i aturar) i saber establir l’estat per defecte per a cada runlevel.

Configuració per defecte

El servei HTTP té, en instal·lar-se, una configuració per defecte que acostuma a ser l’apropiada per a un servidor web bàsic. De vegades té els fitxers de configuració buits, de manera que caldrà editar-los abans de posar el servei en funcionament.

En qualsevol cas, cal saber identificar cadascun dels conceptes que es descriuen a continuació (es mostren els valors apropiats per al servidor Apache):

 • Nom del servei: apache2, localitzat a /etc/init.d/apache2.
 • Fitxer de configuració: /etc/apache2/apache2.conf.
 • Directori de configuracions particulars de mòduls externs: /etc/apache2/mods-available i /etc/apache2/mods-enabled.
 • Directori de treball del servidor: /etc/apache2.
 • Directori de publicació del servidor: /var/www/html.
 • Ubicació de fitxers d’exemple, documentació i pàgines de manual d’on poder obtenir una configuració inicial bàsica.

La configuració d’un servidor web pot ser molt senzilla o terriblement complexa, tot depèn dels objectius que ens proposem. Per publicar un senzill web estàtic no cal fer altra cosa que copiar els fitxers al directori indicat i utilitzar la configuració per defecte del servidor. Si volem utilitzar diverses seus webs virtuals amb certificats digitals per permetre connexions segures i amb contingut dinàmic, la configuració del servidor esdevé una mica més entretinguda.

La configuració del servidor web Apache s’estructura en:

 • Secció 1: configuració global
 • Secció 2: configuració de la seu web principal
 • Secció 3: configuració de seus virtuals

Configuració global

En aquesta secció es descriuen aspectes generals del funcionament del servidor, entès com un servei (com un dimoni) del sistema. S’hi descriuen les característiques següents, entre d’altres:

 • Definir l’arrel on hi ha els fitxers de configuració Apache.
 • Localitzar i observar on es troba el fitxer del PID.
 • Definir per quines adreces IP i ports escolta el servidor.
 • Carregar els mòduls dinàmics.
 • Definir l’usuari i grup amb el qual s’executa Apache.

Les principals directives del servidor de configuració global del servei són:

 • ServerRoot: descriu el directori de treball del servei. Dins d’aquest directori és on hi ha els fitxers de configuració i on s’han generat enllaços simbòlics que permeten enllaçar amb els mòduls, el PID, els logs i els fitxers de configuració particulars de mòduls externs.
ServerRoot "/etc/apache2"
 • Include: descriu el directori per defecte on hi ha més fitxers de configuració a incloure. En lloc de generar un fitxer de configuració molt gran, es crea un fitxer particular per a cada aspecte addicional que cal configurar. Generalment n’hi ha un per a cada mòdul extra que es carrega, per exemple per al SSL, l’LDAP…
Include conf-enabled/*.conf
 • Listen: indica les adreces IP i els ports pels quals escolta el servidor. Per defecte, el servidor escolta pel port 80, corresponent al protocol HTTP, però també se sol fer pel port 8080, pel port 443 en comunicacions HTTPS i per qualsevol altre port diferent que es vulgui usar. Per defecte, escolta per totes les adreces IP del servidor.
Listen *:80

Es poden indicar plantilles per a les adreces IP i per als ports usant el caràcter *. Així, 10.0.0.1:* indica escoltar per qualsevol port per a la IP indicada. En canvi, *:8080 significa escoltar pel port 8080 per a totes les adreces IP del servidor. Es poden posar tantes directives Listen com facin falta.

Listen *:80       #escoltar pel port 80 per a totes les adreces IP
Listen 10.0.0.1:*    #escoltar per tots els ports per a aquesta IP 
Listen 192.168.1.30:443 #escoltar pel port del protocol HTTPS per a l'adreça IP indicada
 • User i Group: permeten definir l’usuari i el grup amb els quals s’executa el servidor. En aquest cas s’executa com a usuari Apache i grup Apache.
User apache
Group apache

Vegeu l’estructura dels directoris del servidor amb:

 1. oot@server:~# tree /etc/apache2
 2. /etc/apache2
 3. ├── apache2.conf
 4. ├── conf-available
 5. │ ├── charset.conf
 6. │ ├── javascript-common.conf
 7. │ ├── localized-error-pages.conf
 8. │ ├── other-vhosts-access-log.conf
 9. │ ├── security.conf
 10. │ └── serve-cgi-bin.conf
 11. ├── conf-enabled
 12. │ ├── charset.conf -> ../conf-available/charset.conf
 13. │ ├── localized-error-pages.conf -> ../conf-available/localized-error-pages.conf
 14. │ ├── other-vhosts-access-log.conf -> ../conf-available/other-vhosts-access-log.conf
 15. │ ├── security.conf -> ../conf-available/security.conf
 16. │ └── serve-cgi-bin.conf -> ../conf-available/serve-cgi-bin.conf
 17. ├── envvars
 18. ├── magic
 19. ├── mods-available
 20. │ ├── access_compat.load
 21. │ ├── actions.conf
 22. │ ├── actions.load
 23. <retallat>
 24. ├── mods-enabled
 25. │ ├── access_compat.load -> ../mods-available/access_compat.load
 26. │ ├── alias.conf -> ../mods-available/alias.conf
 27. │ ├── alias.load -> ../mods-available/alias.load
 28. │ ├── auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
 29. <retallat>
 30. ├── ports.conf
 31. ├── sites-available
 32. │ ├── 000-default.conf
 33. │ └── default-ssl.conf
 34. ├── sites-enabled
 35. │ ├── 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
 36. │ └── default-ssl.conf -> ../sites-available/default-ssl.conf
 37. └── ssl
 38. ├── apache.crt
 39. └── apache.key
 40.  
 41. 7 directories, 196 files
 42. root@server:~#

Configuració de la seu web principal

La segona secció del fitxer de configuració descriu les opcions de funcionament i de publicació de la seu web per defecte o principal del servidor. Les directives usades aquí afecten al web per defecte i s’hereten per a totes les altres seus web (virtuals) que es defineixin en el servidor. S’ha de tenir clar que el servidor web pot servir múltiples seus webs anomenades seus virtuals o vhosts. Existeix sempre una seu que és la seu web principal o per defecte, a part de les altres seus virtuals que es puguin definir.

El servidor web configura sempre almenys una seu web principal amb independència del fet que es configurin altres seus virtuals.

Les opcions definides en aquesta segona secció:

 • Afecten a la seu web principal.
 • Les hereten per defecte totes les altres seus webs virtuals.

S’hi descriuen les característiques següents, entre d’altres:

DocumentRoot: estableix el direcori de publicació de la seu web principal o per defecte. Els clients que es connectin a l’URL indicat per ServerName podran accedir al contingut de DocumentRoot. És dins d’aquest directori que hi haurà el típic fitxer index.html i la resta de fitxers i directoris que formen el web principal.

DocumentRoot "/var/www/html"

Directory: per a cada directori que calgui configurar es pot definir un bloc d’opcions de configuració agrupades en aquesta directva. Evidentment, les opcions afecten al directori i també s’hereten per als seus subdirectoris. Cal parar atenció en el fet que el directori a indicar és una ruta absoluta de l’arbre de directoris físic del sistema i no una ruta relativa lògica de l’estructura del web.

 1. <Directory />
 2. Options FollowSymLinks
 3. AllowOverride None
 4. Options +Includes
 5. XBitHack On
 6. </Directory>
 7. <Directory "/var/www/html">
 8. Options Indexes FollowSymLinks
 9. AllowOverride None
 10. Order allow,deny
 11. Allow from all
 12. XBitHack On
 13. </Directory>
 14. <IfModule mod_userdir.c>
 15. UserDir disabled
 16. </IfModule>

DirectoryIndex: en l’exemple següent es pot veure com es defineixen els documents a mostrar per defecte quan se solicita un URL i no s’especifica el document.

DirectoryIndex index.html index.html.var

htaccess: a banda de les directives Directory es pot usar un altre mètode per establir opcions de configuració per a un directori determinat i per a tots els seus subdirectoris. Consisteix a posar un fitxer de configuració .htaccess a cada directori a configurar específicament. El fitxer conté les opcions específiques per al directori i els seus subdirectoris. Evidentment, aquest fitxer s’ha de protegir perquè no sigui descarregat pels clients.

AccessFileName .htaccess
<Files ~ "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
</Files>

mime: indica com s’identifiquen els tipus MIME.

TypesConfig /etc/mime.types
DefaultType text/plain
<IfModule mod_mime_magic.c>
  MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

Logs: defineix el fitxer de registre o logs, el nivell dels logs o loglevel i el format en el qual s’hi han de desar les entrades.

ErrorLog logs/error_log
LogLevel warn
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
CustomLog logs/access_log combined

cgi-bin: defineix el directori que conté els scripts executables CGI i n’especifica les opcions de funcionament.

ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
<Directory "/var/www/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

server-status i server-info: activen i defineixen el funcionament del monitoritge integrat en el servidor web Apache. Permeten observar detalladament la configuració del servidor i el seu estat actual. Cal activar aquestes funcionalitats per a cada seu web de la qual es vulgui fer el seguiment.

<Location /server-status>
  SetHandler server-status
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from www.ioc.cat portatil localhost
</Location>
<Location /server-info>
  SetHandler server-info
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from www.ioc.cat portatil localhost
</Location>

Depenent de la versió d’Apache i distribució de Linux, ens hem d’assegurar que aquests mòduls estan habilitats. Es pot consultar i habilitar amb la comanda a2enmod.

root@server:/etc/apache2# a2enmod info
Enabling module info.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2
root@server:/etc/apache2# a2enmod status
Module status already enabled
root@server:/etc/apache2#

Configuració de seus virtuals

Les seus virtuals o virtualhosts es descriuen àmpliament en l’apartat “Creació i configuració de llocs web virtuals”.

En aquesta secció es descriuen les seus virtuals que ha d’atendre el servidor. Cal una entrada VirtualHost per a cada web a servir.

VirtualHost: descriu una seu web virtual indicant la seva adreça IP i port associats. Es defineix el nom del servei i el directori de publicació per a aquest servei.

<VirtualHost www.ioc.cat:80>
  ServerAdmin webmaster@ioc.cat
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName www.ioc.cat
  ErrorLog logs/www.ioc.cat-error_log
  CustomLog logs/www.ioc.cat-access_log common
</VirtualHost>

Exemple de configuració bàsica

Un cop instal·lat el servidor és molt fàcil posar en funcionament la seu web principal del servidor. Simplement cal:

 • Establir el lligam o bind amb la directiva Listen per indicar les IP i ports per on servir. De fet, es pot deixar el valor per defecte “*:80” si es vol atendre per totes les IP.
 • Indicar el nom del servei amb la directiva ServerName.
 • Poblar el directori de publicació amb els continguts del web.
 • Assegurar-se que la resolució de noms DNS identifica correctament el nom del servei amb alguna de les IP del servidor.

Per fer proves es pot usar la resolució de noms locals via /etc/hosts:

root@server:~# cat /etc/hosts
192.168.1.30	ioc www.ioc.cat
# ping www.ioc.cat

Configuració del servidor:

Listen *:80
ServerAdmin root@localhost
ServerName www.ioc.cat:80
UseCanonicalName Off
DocumentRoot "/var/www/html"

Arrencada del servei:

 1. root@server:~# service apache2 start
 2. root@server:~# service apache2 status
 3. • apache2.service - The Apache HTTP Server
 4. Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 5. Active: active (running) since Tue 2020-09-15 08:48:33 CEST; 6s ago
 6. Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
 7. Process: 3711 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 8. Main PID: 3715 (apache2)
 9. Tasks: 55 (limit: 1138)
 10. Memory: 10.0M
 11. CGroup: /system.slice/apache2.service
 12. ├─3715 /usr/sbin/apache2 -k start
 13. ├─3716 /usr/sbin/apache2 -k start
 14. └─3717 /usr/sbin/apache2 -k start
 15.  
 16. de set. 15 08:48:32 server.ioc.cat systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
 17. de set. 15 08:48:33 server.ioc.cat apachectl[3711]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for
 18. de set. 15 08:48:33 server.ioc.cat apachectl[3711]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the se
 19. de set. 15 08:48:33 server.ioc.cat systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
 20. root@server:/etc/apache2#

Comprovació del funcionament

Per validar el funcionament n’hi ha prou d’utilitzar qualsevol navegador client i connectar-se localment a qualsevol de les adreces IP del servidor o al ServerName definit per al servidor principal (l’únic configurat actualment).

[user@host]# telnet www.ioc.cat 80

Per defecte, el servidor web Apache mostra una pàgina preparada expressament per quan encara no hi ha contingut web en el directori de publicació. Aquesta pàgina serveix de test per verificar el funcionament del servidor, tal com es pot observar en la figura. Aquesta pàgina es mostra quan es contacta el servidor i encara no s’ha definit cap seu web pròpia.

Figura Pàgina per defecte del servidor web Apache

Pàgina de prova pròpia

Finalment, es pot realitzar una pàgina HTML de prova pròpia per verificar que el servidor accedeix al directori de publicació i la mostra correctament. La pàgina ha de tenir el nom index.html o un dels noms definits com a nom de document per defecte.

El llistat de la pàgina i la seva ubicació:

[root@host]# cat /var/www/html/index.html
<html>
<head><title>Prova</title></head>
<body>
 <h1>Això és una prova de pàgina web</h1>
 <p>Aquí es pot escriure un paràgraf molt més interessant que aquest.<p>
</body>
</html>

Mòduls dinàmics

En fer la instal·lació del servidor s’han identificat els fitxers de configuració i l’executable del servei, httpd.conf i a l’httpd respectivament. Però aquests no són els únics fitxers de configuració i programari executable del servidor web. Sovint la funcionalitat del servidor web s’incrementa afegint-li noves funcions, com per exemple l’autenticació d’usuaris via PAM o LDAP, la incorporació de certificats digitals, comunicacions segures amb SSL… Cada una d’aquestes noves funcionalitats pot requerir programari addicional i noves directives de configuració.

Antigament, els fitxers de configuració creixien i creixien fins a “rebentar”, cosa que dificulta la capacitat de l’administrador per governar-los i sobretot per tenir-los estructurats i fàcilment modificables. Avui en dia la majoria de serveis permeten estendre la seva funcionalitat en mòduls separats i amb fitxers de configuració que es mantenen a part i es carreguen mitjançant un Include en el fitxer de configuració principal.

Els mòduls permeten estendre la funcionalitat del servidor web proporcionant noves “peces” de programari.

La configuració del servei per mitjà de mòduls permet:

 • Carregar peces de programari, mòduls encarregats de fer funcions específiques que extenen les funcionalitats del servidor web.
 • Disposar de fitxers de configuració separats per a cada mòdul, cosa que facilita l’organització estructurada de la configuració.

S’han d’entendre els mòduls com un mecanisme de bocins de programari (a la manera del joc de construcció Lego) que es poden afegir i treure de la configuració actual per tal de seleccionar les prestacions i funcions que es volen proporcionar pel servidor. Podem dividir els mòduls en dues categories:

 • Estàtics: el servidor web Apache que s’ha posat en funcionament ja té diversos mòduls carregats i executant-se des de bon principi. De fet, l’executable del servei, el dimoni httpd, s’ha compilat i se li han incorporat uns determinats mòduls (els responsables de fabricar el paquet per a la distribució que s’estigui utilitzant són qui els han seleccionat). Si es volgués disposar d’altres mòduls caldria compilar de nou l’executable del servidor.
# Llistat dels mòduls compilats
root@server:~# apache2 -l
Compiled in modules:
 core.c
 mod_so.c
 mod_watchdog.c
 http_core.c
 mod_log_config.c
 mod_logio.c
 mod_version.c
 mod_unixd.c
root@server:~# 
 • Dinàmics: a part dels mòduls estàtics que incorpora el servidor es poden afegir els mòduls dinàmics o Dinamyc Shared Objects que calguin. Des del fitxer de configuració global es poden afegir mòduls i també es poden afegir des del directori de configuracions específiques.
# Llistat de mòduls carregats: estàtics i dinàmics
root@server:~# source /etc/apache2/envvars 
root@server:/root# apache2 -M
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
 alias_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authn_file_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 deflate_module (shared)
 dir_module (shared)
 ...

És convenient saber usar les eines que proporciona el servei per interrogar-lo. Hem de ser capaços de:

 • Identificar la versió del servidor.
 • Identificar les opcions amb què s’ha compilat el servidor.
 • Llistar els mòduls estàtics.
 • Llistar els mòduls dinàmics.
 • Llistar les directives actives.
 • Monitorar tot el servei usant el recurs web propi server-status.
# Versió d'HTTP
root@server:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.38 (Debian)
Server built:  2019-10-15T19:53:42

# Llistat de la versió de servidor i les opcions amb les quals s'ha compilat
root@server:~# apache2 -V
[Tue Sep 15 09:17:49.993943 2020] [core:warn] [pid 5272] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot
Server version: Apache/2.4.38 (Debian)
Server built:  2019-10-15T19:53:42
Server's Module Magic Number: 20120211:84
Server loaded: APR 1.6.5, APR-UTIL 1.6.1
Compiled using: APR 1.6.5, APR-UTIL 1.6.1
Architecture:  64-bit
Server MPM:   
Server compiled with....
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
 -D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=256
 -D HTTPD_ROOT="/etc/apache2"
 -D SUEXEC_BIN="/usr/lib/apache2/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/apache2.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="mime.types"
 -D SERVER_CONFIG_FILE="apache2.conf"

# Llistat de les directives
root@server:~# source /etc/apache2/envvars 
root@server:/root# apache2 -L
<Directory (core.c)
	Container for directives affecting resources located in the specified directories
	Allowed in *.conf only outside <Directory>, <Files>, <Location>, or <If>
<Location (core.c)
	Container for directives affecting resources accessed through the specified URL paths
	Allowed in *.conf only outside <Directory>, <Files>, <Location>, or <If>
<VirtualHost (core.c)
	Container to map directives to a particular virtual host, takes one or more host addresses
	Allowed in *.conf only outside <Directory>, <Files>, <Location>, or <If>
<Files (core.c)
	Container for directives affecting files matching specified patterns
	Allowed in *.conf anywhere and in .htaccess
	when AllowOverride isn't None
...

Examinar els mòduls dinàmics

En instal·lar els paquets del servei s’han instal·lat tot de mòduls en el directori específic de mòduls del servei httpd. Usualment aquest directori és /usr/lib/apache2/modules. Es pot fer un llistat d’aquest directori per observar quins mòduls externs hi ha instal·lats en el sistema.

root@server:/# ls -l /usr/lib/apache2/modules | head -5
total 4040
-rw-r--r-- 1 root root 15742 Oct 15 2019 httpd.exp
-rw-r--r-- 1 root root 14384 Oct 15 2019 mod_access_compat.so
-rw-r--r-- 1 root root 14384 Oct 15 2019 mod_actions.so
-rw-r--r-- 1 root root 18480 Oct 15 2019 mod_alias.so
root@server:/#

Tots aquests mòduls estan carregats al servidor? No necessàriament. Estan instal·lats, però que estiguin actualment en funcionament en el servidor depèn de si s’han carregat o no des de la configuració del servidor. La directiva LoadModule permet carregar mòduls dinàmics des d’algun dels fitxers de configuració del servei.

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so

Aquest és un extracte dels mòduls carregats en el fitxer de configuració principal apache2.conf. Podem observar, per exemple, que es carreguen els mòduls d’autenticació bàsica, digest, file, LDAP…

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so

No tots els mòduls que es carreguen s’indiquen en el fitxer de configuració principal apache2.conf. Per facilitar l’administració del servei, el fitxer de configuració es pot repartir en petits fitxers que en configurin aspectes concrets. Dividir la configuració per funcionalitats separades és molt pràctic perquè li permet a l’administrador governar cada aspecte per separat i perquè evita que el fitxer de configuració principal esdevingui un fitxer massa extens per ser manipulat amb facilitat.

Tal com s’ha pogut observar en fer la instal·lació, existeixen dos directoris, apache2/conf-available i apache2/conf-enabled, que contenen els fitxers de configuració de mòduls i de funcionalitats que s’han segregat del fitxer de configuració principal, essent el darrer el de la configuració activa. No només té fitxers de configuració de mòduls, sinó que l’administrador també pot decidir segregar en fitxers a part aquells aspectes que vol governar per separat. Això li permet la flexibilitat d’incorporar-los o no a la configuració en execució simplement incloent-los o no.

Apache proporciona un sistema disponible/actiu (available/enabled) que permet tenir diferents configuracions preparades per a configuracions, mòduls i seus virtuals que permet activar i desactivar d’una manera més còmode (en comptes d’esborrar, reanomenar, etc.). al mateix fitxer de configuració principal està explicat com a comentari, i les respectives comandes per activar i desactivar:

# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/
#  directories contain particular configuration snippets which manage modules,
#  global configuration fragments, or virtual host configurations,
#  respectively.
#
#  They are activated by symlinking available configuration files from their
#  respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#  helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
#  their respective man pages for detailed information.

La directiva Include del fitxer de configuració global és l’encarregada de carregar tots els fitxers de configuració extres que hi ha al directori apache2/conf-enabled. En l’exemple ve amb la directiva IncludeOptional que fa el mateix que Include, però que si hi ha algun error en no trobar els fitxers de configuració, ho ignora.

# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

En resum, podem dir que els mòduls instal·lats es troben en un directori específic tipus usr/lib/apache2/modules. Que estiguin instal·lats no significa que estiguin carregats i en funcionament.

Els mòduls es carreguen directament des del fitxer de configuració apache2.conf mitjançant directives LoadModule, indicant el nom del mòdul i la seva ubicació.

També es poden carregar des de fitxers de configuració específics, situats típicament en el directori apache2/conf-enabled. Els fitxers que conté poden configurar diversos aspectes de la funcionalitat del servidor i també poden, si cal, carregar mòduls usant la directiva LoadModule.

El millor mecanisme per observar els mòduls carregats i la configuració de les directives i opcions que proporcionen és consultar el mateix web de monitoratge que proporciona el servidor web a l’adreça server-status, tal com podeu veure en la figura.

Figura Pantalla d’informació de l’estat del servidor

Creació i configuració de llocs web virtuals

El servidor web s’ha configurat mitjançant el fitxer de configuració global per escoltar per un conjunt de ports i per a un conjunt d’adreces IP amb la directiva Listen i ha rebut un nom mitjançant la directiva ServerName. Aquest és el nom amb el qual s’identifica el servei principal o per defecte. La majoria de servidors en tenen prou amb una configuració com aquesta, ja que disposen d’una sola seu web. Ara bé, el servidor pot tenir més d’una seu web, ja sigui perquè té múltiples adreces IP o perquè té una adreça IP amb múltiples seus web.

En la terminologia d’Apache s’anomena virtual host o vhost a cada un dels servidors virtuals que hi ha en funcionament a banda del servidor principal o per defecte.

 • Quan s’assignen servidors virtuals diferents a adreces IP diferents es parla de servidors virtuals basats en IP o IP-Based vhosts.
 • Quan s’assignen múltiples seus virtuals a una mateixa adreça IP es parla de servidors virtuals basats en nom o Name-Based vhosts.

Per a cada seu virtual que es defineix cal utilitzar un bloc de configuració de la directiva VirtualHost:

<VirtualHost www.ioc.cat:80>
  ServerAdmin webmaster@www.ioc.cat
  DocumentRoot /var/www/www.ioc.cat
  ServerName ioc.cat
  ErrorLog logs/ioc.cat-error_log
  CustomLog logs/ioc.cat-access_log common
</VirtualHost>

Cal recordar que a part de les seus virtuals que es defineixin hi ha sempre una seu global o principal. Existeixen mecanismes per desactivar-la, però no els tractarem aquí.

Fem una anàlisi detallada de les principals opcions de configuració necessàries per definir una seu virtual:

 • VirtualHost: aquesta directiva és la que fa el bind, el lligam amb l’adreça IP i port assignats a la seu virtual. Tot i que, per claredat, en l’exemple s’ha indicat un nom d’amfitrió (host) en lloc d’una adreça IP, Apache recomana usar sempre l’adreça IP.
 • ServerAdmin: indica el nom de l’administrador de la seu virtual. De fet, n’indica el correu electrònic.
 • DocumentRoot: defineix el directori de publicació de la seu web virtual. El directori que s’indica és una ruta absoluta del sistema físic de fitxers, no una ruta relativa del servidor web.
 • ServerName: és el nom virtual amb el qual es reconeix aquest web, el nom que els clients han de referenciar per poder accedir al web.
 • errorLog i CustomLog: aquestes dues directives especifiquen la ubicació dels fitxers de registre o logs de monitoratge de l’activitat d’aquesta seu web. Les rutes que s’hi indiquen són relatives i s’utilitza el directori de logs definit en la configuració global.

El problema dels fitxers de registre

En els exemples es pot observar que per a cada seu web es defineixen dos fitxers de registre (en poden ser tants com calgui). Si el servidor té en funcionament força seus virtuals amb un trànsit de xarxa normal, pot succeir que de tants fitxers de log com té s’acabin esgotant els file descriptors del sistema.

El nombre de fitxers que pot tenir oberts un sistema és limitat. Si se supera, el sistema es bloqueja. És a dir, que realment no és difícil que això acabi provocant un problema.

Vegeu a l’apartat “Monitoratge del servei” com gestionar aquestes situacions.

L’exemple següent mostra un llistat de seus web virtuals d’un mateix servidor. Observeu el següent:

 • La seu virtual www.ioc.cat està lligada a les adreces 11.0.0.3:80, 11.0.0.2:80, 11.0.0.1:80 i 10.0.0.1:80.
 • La seu virtual www.inf.ioc.cat està lligada a l’adreça 10.0.0.2:80.
 • L’adreça IP 10.0.0.3:80 conté diverses seus virtuals Name-Based. Concretament, www.virtual.cat i www.ioc-virtual.cat. La primera actua com a seu per defecte per a aquesta adreça IP.
 • L’adreça IP 10.0.0.1:80 té també diverses seus virtuals Name-Based. Són www.ioc.cat i www.institut.cat. El servidor sempre utilitza la primera que s’ha definit en el fitxer de configuració com a seu per defecte de l’adreça IP.
root@server:/# apache2 -S
VirtualHost configuration: 
11.0.0.3:80      www.ioc.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1022) 

10.0.0.2:80      www.inf.ioc.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1050) 

10.0.0.3:80      is a NameVirtualHost 
     default server www.virtual.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1067) 
     port 80 namevhost www.virtual.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1067) 
     port 80 namevhost www.ioc-virtual.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1075) 

11.0.0.2:80      www.ioc.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1022) 

11.0.0.1:80      www.ioc.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1022) 

10.0.0.1:80      is a NameVirtualHost 
     default server www.ioc.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1022) 
     port 80 namevhost www.ioc.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1022) 
     port 80 namevhost www.institut.cat (/etc/apache2/apache2.conf:1031) 
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default 
Mutex watchdog-callback: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33

Seus virtuals basades en IP

El servidor web té la capacitat d’oferir serveis webs diferents a adreces IP diferents. De fet, pot oferir serveis diferents per a tantes combinacions IP:port com faci falta. Caldrà un bloc de configuració VirtualHost per a cada seu web. Si a cada una d’aquestes diferents combinacions IP:port s’hi vol accedir amb un nom de seu web caldrà que la resolució DNS es faci apropiadament (globalment amb DNS o localment amb /etc/hosts).

Per definir servidors virtuals, vhosts en la terminologia Apache, basats en les adreces IP, cal usar la directiva:

<VirtualHost adreça-ip:port>
... configuració de la seu virtual ...
</VirtualHost>

adreça-IP: es recomana escriure l’adreça IP i no el nom de la seu web per indicar a quina adreça es lliga aquest vhost. També és vàlid escriure el nom de la seu, però això implica una doble resolució. Es pot usar el metacaràcter asterisc, (*), per indicar que s’escolta per totes les adreces IP, tot i que sembla un contrasentit, ja que precisament s’estan definint IP-Based vhosts. Usar l’asterisc pot tenir sentit si s’utilitza conjuntament amb ports diferents que permetin generar combinacions IP:port diferents.

port: indica el port associat al servidor virtual per l’adreça IP donada. També es pot usar el metacaràcter * per indicar qualsevol port. En aquest cas les diferents seus virtuals han de diferir d’adreça IP.

Per a cada seu virtual o vhost diferent que es vol implementar caldrà una directiva VirtualHost.

La combinació adreça-IP:port permet establir l’associació de la seu virtual amb una combinació d’adreça IP més port. Es poden especificar múltiples associacions i es pot usar el metacaràcter *.

Es poden combinar múltiples expressions del tipus adreça-IP:port en cada sentència VirtualHost.

Alguns exemples de combinacions possibles són:

 • <VirtualHost 10.0.0.1:*>: Seu virtual associada (bind) a qualsevol port de l’adreça 10.0.0.1.
 • <VirtualHost www.ioc.cat:*>: Seu virtual associada a qualsevol port de l’adreça IP amb la qual es resolgui el nom www.ioc.cat.
 • <VirtualHost 10.0.0.2:80>: Seu virtual associada exclusivament al port 80 de l’adreça IP 10.0.0.2.
 • <VirtualHost 10.0.0.2:443>: Seu virtual associada al port 443 (el del protocol HTTPS) de l’adreça 10.0.0.2. Examinant aquest exemple i l’anterior es pot observar que es mostren seus virtuals diferents si se sol·licita l’adreça 10.0.0.2 via HTTP o via HTTPS.
 • <VirtualHost *:80>: Seu virtual associada al port 80 de totes les adreces IP del servidor. És a dir, sigui quina sigui la IP, si és pel port 80 es mostrarà aquest vhost.
 • <VirtualHost *:443>: El mateix que en l’exemple anterior, però en aquest cas associat exclusivament al port de l’HTTPS.
 • <VirtualHost *:*>: Aquesta expressió no té sentit, ja que indica qualsevol port per a qualsevol IP. Bé, sí que té sentit, però no cal fer un amfitrió virtual per implementar aquest servei, es pot fer directament des del servei web principal.
 • <VirtualHost 10.0.0.3:80 10.0.0.3:8080 192.168.1.30:* 192.168.1.31:443>: Estableix que aquesta seu web està associada als ports 80 i 8080 de l’adreça IP 10.0.0.3. També està lligada a qualsevol port de l’adreça IP 192.168.1.30, i finalment també està associada al port 443 de l’adreça IP 168.168.1.31.
 • <VirtualHost www.ioc.cat:80 www.ioc.cat:8080 www.xtec.cat:8080>: Aquesta directiva lliga cada una de les adreces IP amb les quals es resolen els noms de seu web indicats i el seu port corresponent. Cal recordar que la documentació recomana usar les adreces IP en lloc dels noms d’amfitrió.

Exemple d'implementació (local) de seus virtuals basades en IP

Tot seguit implementarem tres seus virtuals “inventades” lligades a tres adreces falses en un servidor (per exemple el nostre mateix PC). Els passos a seguir són:

 1. Crear les adreces IP falses. Per facilitar el monitoratge amb eines tipus Wireshark es faran les tres adreces al loopback.
 2. Assignar noms d’amfitrió localment a cada adreça IP imitant noms de domini de seus web.
 3. Crear i omplir de contingut els directoris de publicació de cada seu virtual.
 4. Crear les entrades corresponents a cada VirtualHost.
 5. Comprovar-ne el funcionament.

Creació les adreces IP falses al loopback i verificar-les:

# Creació les IP falses
root@server:/# ip address add 10.0.0.1/24 dev lo
root@server:/# ip address add 10.0.0.2/24 dev lo
root@server:/# ip address add 10.0.0.3/24 dev lo

Comprovem que s’han creat i que comuniquen:

root@server:/# ip address show lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.0.0.1/24 scope global lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.0.0.2/24 scope global secondary lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.0.0.3/24 scope global secondary lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@server:/# ping 10.0.0.1 -c 2
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.019 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.019/0.039/0.059/0.020 ms
root@server:/# ping 10.0.0.2 -c 2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.020 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.061 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 21ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.020/0.040/0.061/0.021 ms
root@server:/# ping 10.0.0.3 -c 2
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.058 ms

--- 10.0.0.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 22ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.039/0.058/0.019 ms
root@server:/#

Cal configurar la resolució de noms local per assignar noms de seu web (falsos) a cada una de les adreces IP creades. Els noms de seu que s’assignen són www.ioc.cat per a la primera adreça IP, www.virtual.cat per a la segona i www.secret.cat per a la tercera.

root@server:/# cat /etc/hosts
10.0.0.1 www.ioc.cat
10.0.0.2 www.virtual.org
10.0.0.3 www.secret.cat
root@server:/#

Evidentment, si es vol disposar de diverses seus virtuals és per publicar coses diferents a cada una. Cal crear els seus directoris de publicació i posar-hi contingut. Aquest contingut ha de ser diferent per poder observar fàcilment amb quina seu es contacta, quina seu mostra el servidor.

Els directoris de publicació tindran el mateix nom que la seu web i es trobaran dins del directori global WWW. El contingut de cada seu web pot ser la mateixa pàgina índex amb el títol modificat per mostrar el nom de la seu web.

# Creació dels tres directoris de publicació
root@server:/# mkdir /var/www/{www.ioc.cat,www.virtual.cat,www.secret.cat}

# Creació de la pàgina índex per a cada seu web. Per a la primera es pot fer:
root@server:/# cat /var/www/www.ioc.cat/index.html
<html>
  <head>
    <title>Seu virtual basada en IP</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Seu virtual basada en IP</h1>
  </body>
</html>
root@server:/# 

Un cop està tot a punt, cal fer la configuració apropiada en el servidor. S’han d’afegir les tres seus virtuals indicant la configuració de cada una. Un cop fet això caldrà reiniciar el servei (o recarregar la configuració). Aquest és l’aspecte del fitxer de configuració apache2.conf:

# Seu virtual ip-based "www.ioc.cat" port 80
<VirtualHost 10.0.0.1:80> 
  ServerAdmin webmaster@host 
  DocumentRoot /var/www/www.ioc.cat 
  ServerName www.ioc.cat 
</VirtualHost> 

# Seu virtual ip-based "www.virtual.cat" qualsevol port
<VirtualHost 10.0.0.2:*> 
  ServerAdmin webmaster@host 
  DocumentRoot /var/www/www.virtual.cat 
  ServerName www.virtual.org 
</VirtualHost> 

# Seu virtual ip-based "www.secret.cat"
<VirtualHost 10.0.0.3:443> 
  ServerAdmin webmaster@host 
  DocumentRoot /var/www/www.secret.cat 
  ServerName www.secret.cat
  ... configuració SSL ...
</VirtualHost> 

Per recarregar el servei sense aturar-lo cal fer:

root@server:/# service apache2 reload

Finalment, cal verificar el funcionament de les tres seus virtuals. Evidentment, el sistema més senzill és verificar des d’un navegador cada una de les seus web i observar que es mostra la pàgina inicial que s’ha definit per a cada seu. A continuació es mostra un altre mecanisme de verificació “en text”, usant utilitats de comandes com Telnet per HTTP i Curl o OpenSSL per HTTPS:

# Verificar l'accés a la seu web virtual www.ioc.cat pel port 80
root@server:/# telnet 10.0.0.1 80 
Trying 10.0.0.1...
Connected to 10.0.0.1.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 15 Sep 2020 13:38:56 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Last-Modified: Tue, 15 Sep 2020 13:30:16 GMT
ETag: "97-5af5a26d14299"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 151
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html

<html>
  <head>
    <title>Seu virtual basada en IP</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Seu virtual basada en IP</h1>
  </body>
</html>
Connection closed by foreign host.
root@server:/# 

Es pot observar que el Telnet permet connectar al port 80 de l’adreça 10.0.0.1. La petició GET s’ha fet usant el protocol HTTP 1.0, de manera que no cal posar cap capçalera addicional per fer una petició de pàgina web.

En l’exemple següent es valida el funcionament de la segona seu virtual. Observeu que la petició GET s’ha fet utilitzant el protocol HTTP 1.1, que requereix obligatòriament la capçalera Host: nomSeu. Aquesta capçalera indica realment quina és la seu virtual a la qual es vol accedir:

root@server:/# telnet 10.0.0.2 80
Trying 10.0.0.2...
Connected to 10.0.0.2.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
host: www.virtual.cat

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 15 Sep 2020 13:38:59 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Last-Modified: Tue, 15 Sep 2020 13:30:46 GMT
ETag: "97-5af5a26d14299"
...

Finalment, cal verificar el funcionament de la tercera seu virtual, que s’ha configurat per usar connexions segures HTTPS via SSL. En l’exemple no s’han inclòs totes les directives necessàries ni la gestió dels certificats digitals per tal de poder generar una seu web segura. Tot això serà tractat més endavant. Les eines OpenSSL i Curl permeten comprovar-ne el funcionament en mode text:

root@server:/# openssl s_client -connect www.secret.cat:443 -state -debug
GET / HTTP/1.0
...
HTTP/1.1 200 OK 
root@server:/# curl https://www.secret.cat -kv
...
HTTP/1.1 200 OK 

Seus virtuals basades en nom

El servidor web pot oferir serveis webs diferents associats a una mateixa adreça IP. Això vol dir que una adreça IP pot tenir més d’una seu web associada. De fet, en pot tenir tantes com facin falta. Igual que passa amb les seus virtuals basades en nom també caldrà un bloc de configuració VirtualHost per a cada seu web a publicar. Si a cada una d’aquestes seus virtuals basades en nom s’hi vol accedir amb un nom de seu web caldrà que la resolució DNS es faci apropiadament (globalment amb DNS o localment amb /etc/hosts).

Per tant, cal que la petició HTTP tingui una capçalera Host: nomSeu, que determina quina de les seus associades es demana. Si la petició HTTP no conté aquesta capçalera, el servidor web es veu incapaç de determinar la seu virtual i contacta amb la seu per defecte associada a l’adreça IP:port (el primer dels vhosts definits per a cada ip:port és la seu per defecte).

El protocol HTTP 1.0 no utilitza la capçalera host. Per tant, no permet diferenciar entre diverses seus virtuals d’una combinació IP:port. En aquest cas es contacta amb la seu per defecte.

El protocol HTTP 1.1 requereix obligatòriament la capçalera Host: nomSeu per indicar a quina seu s’intenta accedir. Aquesta capçalera és la que determina a quin servei web s’accedirà. Aquest nom ha de coincidir amb un dels ServerName declarats.

Exemples d'implementació de seus virtuals basades en nom

Alguns exemples d’implementació són els següents:

 • Diverses seus web basades en nom sobre una única adreça IP.
# Apache escolta al port 80
Listen 80

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/www/exemple1"
  ServerName www.exemple.com
  # Altres directives...
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/www/exemple2"
  ServerName www.exemple.org
  # Altres directives...
</VirtualHost>
 • Diverses seus web basades en nom sobre amb més d’una adreça IP.
Listen 80

# El servidor principal s'executa a 172.20.30.40
ServerName server.exemple.com
DocumentRoot "/www/mainserver"

<VirtualHost 172.20.30.50>
  DocumentRoot "/www/exemple1"
  ServerName www.exemple.com
  # Altres directives...
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50>
  DocumentRoot "/www/exemple2"
  ServerName www.exemple.org
  # Altres directives...
</VirtualHost>
 • Diferents seus web en diferents ports.
Listen 80
Listen 8080

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
  ServerName www.exemple.com
  DocumentRoot "/www/domini-80"
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
  ServerName www.exemple.com
  DocumentRoot "/www/domini-8080"
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
  ServerName www.exemple.org
  DocumentRoot "/www/domini-80"
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
  ServerName www.exemple.org
  DocumentRoot "/www/domini-8080"
</VirtualHost>
 • Combinació de seus web i ports.
Listen 172.20.30.40:80
Listen 172.20.30.40:8080
Listen 172.20.30.50:80
Listen 172.20.30.50:8080

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
  DocumentRoot "/www/exemple1-80"
  ServerName www.exemple.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
  DocumentRoot "/www/exemple1-8080"
  ServerName www.exemple.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50:80>
  DocumentRoot "/www/exemple2-80"
  ServerName www.exemple.org
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50:8080>
  DocumentRoot "/www/exemple2-8080"
  ServerName www.exemple.org
</VirtualHost>
 • Combinació de seus web basades en nom i en IP.
Listen 80

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/www/exemple1"
  ServerName www.exemple.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/www/exemple2"
  ServerName www.exemple.org
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
  DocumentRoot "/www/exemple3"
  ServerName www.exemple.net
</VirtualHost>

# IP-based
<VirtualHost 172.20.30.50>
  DocumentRoot "/www/exemple4"
  ServerName www.exemple.edu
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.60>
  DocumentRoot "/www/exemple5"
  ServerName www.exemple.gov
</VirtualHost>

Es poden trobar molts més exemples a la documentació oficial d’Apache.

Autenticació

Fins ara hem vist com crear i configurar diverses seus web accessibles per tothom que tingui accés al servidor. Hi ha ocasions en que es vol restringir l’accés a una part del web o a tot el web però només per a uns usuaris concrets. En aquest apartat es descriuen diverses formes de realitzar-ho.

El servei web incorpora mecanismes bàsics per verificar els usuaris que volen accedir a àrees restringides. Però a més a més la flexibilitat dels mòduls fa que es puguin afegir nous mecanismes que puguin sorgir més endavant tot i que no hàgin estat desenvolupats per Apache. Així, per validar l’accés a un directori amb material dels professors en un web d’una escola segurament n’hi ha prou amb el mecanisme bàsic de verificació d’usuaris i grups. En canvi, per accedir a un web ultrasecret d’una agència governamental potser cal incorporar mecanismes addicionals, basats per exemple en l’empremta òptica i el registre de veu.

Primerament cal analitzar els mecanismes de validació d’usuaris generals que permet el servidor web:

 • Autenticació bàsica amb fitxers: el mecanisme més simple per implementar el control d’accés a recursos d’una seu web és utilitzar fitxers d’usuaris i grups propis del servidor. Apache proporciona eines per crear-los. L’avantatge principal d’aquest mètode és la facilitat d’administració. L’inconvenient és que comporta una gestió diferenciada dels usuaris del servei web i dels del sistema. De fet, això pot ser un inconvenient o un avantatge, si el que interessa és tenir-los segregats.
 • Autenticació mitjançant PAM: en els sistemes GNU/Linux actuals l’autenticació dels usuaris es realitza via PAM (Pluggable Authentication Module). El PAM comprovarà el directori /etc/passwd, el LDAP, el Kerberos, les empremtes dactilars o el que calgui. Usar el lligam amb el mòdul del PAM és un bon mecanisme per validar els usuaris del servei web igual que es validen els usuaris del sistema.
 • Autenticació mitjançant LDAP: un dels mecanismes més populars actualment per a l’autenticació (i per a altres tasques) és el LDAP. Usar el mòdul del LDAP permet passar la validació dels usuaris a l’encarregat de gestionar l’autenticació LDAP dels usuaris del sistema. També es pot tenir en funcionament un servei LDAP específic per a les validacions del servei web.

Tot seguit es descriuen alguns conceptes clau relacionats amb el control d’accés al servidor:

 • Autenticació: el procés d’autenticació és el que determina si un usuari és qui diu ser. En cap moment governa quins drets té, què pot fer i què no, simplement s’encarrega de comprovar que l’usuari és qui diu que és. Per implementar l’autenticació hi ha innumerables sistemes, des dels fitxers d’usuaris i contrasenyes fins a sofisticats mecanismes d’empremtes dactilars, òptiques, dades biomètriques o llapis USB (sense el llapis l’usuari no es pot identificar).
 • Autorització: un cop s’ha identificat un usuari (és qui diu ser), què pot fer?, a quins recursos pot accedir?, a quins no? Això és l’autorització: determinar els drets d’utilització dels recursos.
 • Recurs amb accés restringit: el control d’accés al servidor busca determinar quins recursos són accessibles per quins usuaris. Pot restringir l’accés a tota una seu web de manera que només els usuaris autoritzats puguin accedir als seus continguts. Sovint es restringeixen àrees concretes de la seu web, per exemple directoris que són accessibles només per un conjunt d’usuaris (els empleats, o els professors, en el web de l’escola). En aquest cas parlem de directoris amb accés restringit.
 • Reialme: en una seu web hi poden haver diverses àrees restringides a perfils d’usuari diferents. Els reialmes permeten definir quines àrees restringides comparteixen el mateix grau d’accés. Tornem a l’exemple d’una seu web d’una escola on hi ha tot de continguts públics accessibles per tothom. El directori Notes és un recurs restringit on només hi poden accedir els alumnes de l’escola. Els directoris Programacions i Registres de Treball són accessibles només pels professors. Un professor que, per exemple, s’autentica per entrar a l’àrea Programacions introduïnt el seu identificador d’usuari i contrasenya, si vol entrar a l’àrea Registres de Treball s’hauria de tornar a identificar entrant de nou l’usuari i la contrasenya. Els reialmes permeten declarar que diversos llocs restringits tenen el mateix nivell d’accés, de manera que si un usuari s’ha autenticat en un està autenticat en tots els recursos que formen part del reialme.
 • Web amb inici de nom d’usuari/contrasenya: un error molt típic és confondre l’autenticació a nivell de servidor amb l’autenticació a nivell de programari que realitzen les seus webs. Quan un usuari es valida en un entorn web com per exemple Yahoo o Google, no està usant l’autenticació amb el servidor web. Està usant un usuari i una contrasenya de l’empresa web a la qual es connecta i la gestió d’aquesta sessió d’usuari per consultar el seu correu es realitza mitjançant la programació en les mateixes pàgines web que visita. Això no té res a veure amb el control d’accés al servidor que es tracta en aquest apartat.

Autenticar els usuaris és determinar de forma veraç si un usuari és qui diu ser. Autoritzar és indicar quins usuaris tenen dret a accedir a quins recursos. Les seus web i els directoris que limiten l’accés a un conjunt restringit d’usuaris s’anomenen recursos restringits. Els recursos restringits que implementen la mateixa política de seguretat es poden agrupar en reialmes.

Els mòduls de control d'accés

Mòduls

Es pot obtenir la llista de mòduls relacionats amb l’autenticació i el control d’accés consultant la pàgina corresponent de la documentació d’Apache.

Apache gestiona l’autenticació i el control d’accés al servidor mitjançant mòduls propis (a part que es poden incorporar mòduls externs). Cada mòdul consta d’un conjunt de directives que permeten configurar el funcionament de l’autenticació i control d’accés implementats. Aquests mòduls es poden classificar en tres categories segons la seva funcionalitat:

 • Tipus d’autenticació: l’autenticació pot ser de tipus basic o digest. En aquests exemples s’utilitzarà autenticació bàsica. L’autenticació digest implica comunicacions xifrades. Aquests mòduls s’implementen amb la directiva AuthType.
AuthType Basic

Podeu observar que els mòduls identifiquen en el seu nom la cadena auth d’authentication.

mod_auth_basic
mod_auth_digest
 • Proveïdor d’autenticació: indica quin és el mecanisme usat per realitzar l’autenticació. Són els mòduls que permeten autenticar usant fitxers de contrasenyes o el mòdul PAM o el de LDAP… Es poden identificar els mòduls d’aquesta família perquè inclouen en el seu nom la cadena authn d’authentication.
mod_authn_file
mod_authn_alias
mod_authnz_ldap
...
 • Autorització: els mòduls d’aquesta família proporcionen autorització a nivell d’usuaris, de grups, del LDAP o del que convingui. Aquests mòduls es determinen segons el valor que prengui la directiva Require.
Require user valid-user

Podeu observar que els mòduls identifiquen en el seu nom la cadena authz d’authorization.

mod_authz_user
mod_authz_group
mod_authz_owner
mod_authz_ldap
...

Autenticació bàsica amb fitxers

El mecanisme més senzill per implementar l’autenticació en el servidor és l’autenticació bàsica amb fitxers d’usuaris i grups específics per al servidor web. Això es pot interpretar com un desavantatge perquè obliga a portar una gestió d’usuaris a més de la gestió d’usuaris del sistema. Però al mateix temps és un avantatge si el que volem és segregar aquets dos conjunts d’usuaris i administrar-los per separat.

Amb l’autenticació bàsica utilitzant fitxers es poden validar els usuaris utilitzant un fitxer d’usuaris, que conté els comptes d’usuaris i les seves contrasenyes.

També es poden validar grups d’usuaris amb un fitxer de grups, que indica quins usuaris formen part de cada grup.

El procés més simplificat per implementar la verificació d’usuaris i grups mitjançant fitxers de text pla amb contrasenyes requereix els passos següents:

 1. Crear el fitxer d’usuaris en què s’indica la contrasenya corresponent a cada usuari.
 2. Crear el fitxer de grups assignant a cada grup els usuaris que en formen part.
 3. Identificar (o crear) el recurs que ha de tenir l’accés restringit.
 4. Definir les directives apropiades per restringir l’accés al recurs als usuaris autoritzats.

L’exemple següent crearà un directori anomenat privat en la nostra web, al qual només hi podran accedir els usuaris autoritzats.

Primer cal crear el fitxer d’usuaris. Es tracta d’un fitxer de text pla en el qual s’emmagatzemen l’identificador i la contrasenya, que pot ser en text pla o xifrada, de cada usuari. Per crear el fitxer i cada nou usuari s’utilitza l’ordre htpasswd, proporcionada pel paquet del servidor. En el primer exemple s’utilitza l’opció -c, que crea el fitxer de nou.

root@server:/# htpasswd -c /var/www/passwd usuari
New password: usuari 
Re-type new password: usuari
Adding password for user usuari 
root@server:/# htpasswd /var/www/passwd usuari2
root@server:/# htpasswd /var/www/passwd usuari3
root@server:/# htpasswd /var/www/passwd usuari4
usuari:DeSaz54k9YRJU 
usuari2:N0OF27Bcygc.. 
usuari3:okdHbmg.0G.Xo 
...

A continuació cal posar en cada grup (de moment no n’hi ha cap) els usuaris que n’han de formar part. De fet, és tan senzill com crear un fitxer de text pla cada línia del qual consta del nom del grup, el delimitador dos punts (:) i la llista d’usuaris separats per espais.

root@server:/# vim /var/www/group
usuaris: usuari usuari2 usuari3 usuari4

Ara cal generar el recurs restringit, l’accés al qual només es permetrà als usuaris autoritzats. En aquest cas serà un directori anomenat privat a la nostra web.

root@server:/# mkdir /var/www/html/privat
root@server:/# vim /var/www/html/privat/index.html 
... creació de la pàgina ....

Finalment s’assignen al directori local les directives apropiades per convertir-lo en un recurs d’accés restringit. Cal modificar el fitxer de configuració global apache2.conf (o el fitxer corresponent si es fa com a seu virtual) i definir un bloc de configuració usant la directiva Directory. En aquesta directiva cal indicar la ruta absoluta corresponent al sistema de fitxers real del servidor (no es possible usar rutes relatives al servei web).

<Directori path-absolut-filesystem>
... opcions de configuració ...
</Directory>

Un exemple complet de configuració és el que es mostra a continuació, en el qual únicament es permet accedir al recurs a usuaris del grup anomenar usuaris:

<Directory /var/www/html/privat>
  AuthType Basic
  AuthName "Fitxers restringits"
  AuthBasicProvider file
  AuthUserFile /var/www/passwd
  AuthGroupFile /var/www/group 
  Require group usuaris
</Directory> 

Vegeu les directives que s’utilitzen:

 • AuthType: indica que el tipus d’autenticació és bàsica (en lloc de digest).
 • AythName: declara el reialme al qual pertany el recurs restringit. Això permet que si hi ha altres recursos restringits associats a aquest reialme l’usuari que ja s’ha autenticat en un d’ells no ho hagi de fer en els altres. El nom del reialme el posa l’administrador web.
 • AuthBasicProvider: indica el mètode d’autenticació a usar. Pot prendre valors tipus ldap, pam, dbm, bdb, file i d’altres. El valor file significa que s’utilitzarà un fitxer d’usuaris i opcionalment un de grups.
 • AuthUserFile: indica quin és el fitxer que conté els comptes dels usuaris locals del servidor Apache. És el fitxer que s’ha creat en l’exemple anterior.
 • AuthGroupFile: indica quin és el fitxer de grups en el qual consta quins grups d’usuaris hi ha i quins usuaris pertanyen a cada grup.
 • Require: aquesta directiva és la que determina quina és la autorització a realitzar. En l’exemple es permet que qualsevol usuari del grup usuaris tingui accés al recurs.

Finalment, cal verificar que l’accés al directori local és concedit únicament als membres del grup profes. Evidentment el mecanisme més senzill és verificar des d’un navegador l’accés al recurs privat i observar que es demana l’autenticació. En la figura es pot observar una petició d’autenticació d’usuari realitzada des d’un navegador Firefox.

Figura Petició d’autenticació d’usuari

Exemples de mecanismes d'autorització

La directiva Require és la que defineix l’autorització d’accés al recurs, és a dir, qui pot accedir-hi. Aquests en són alguns exemples d’ús:

 • Require user valid-user: permet l’accés a qualsevol usuari autenticat.
 • Require user usuari usuari2: permet l’accés als usuaris indicats (usuari i usuari2).
 • Require group usuaris: permet l’accés als usuaris que són membres d’algun dels grups indicats.

Comunicacions segures

El protocol HTTP pateix els mateixos problemes de seguretat que els seus companys dels inicis d’Internet (FTP, TFTP, SMTP…). Tota la informació viatja en text net i és fàcilment monitorable per altres. Quan un usuari es connecta a un web i indica l’usuari i la contrasenya, aquestes dades viatgen sense cap mena de protecció i qualsevol les pot capturar. Si el que es transmet són dades bancàries, llistes d’amistats íntimes o qualsevol tipus de dada privada, és desaconsellable fer-ho per HTTP.

El primer mecanisme de seguretat que es va implementar per a HTTP va ser el protocol SSL (Secure Socket Layer o capa de sòcol segur), desenvolupat per Netscape. L’SSL proporciona una capa entre la capa de transport TCP i la capa d’aplicació HTTP en què les dades viatgen xifrades. L’HTTPS solament és un esquema URI que indica la utilització d’HTML més algun mecanisme de transport xifrat, com SSL o TLS.

Quan s’utilitza HTTP amb un protocol xifrat com SSL o TCL s’anomena HTTPS (secure HTTP). Utilitza el port 443.

El protocol SSL es va enviar a l’IETF (Internet Engineering Task Force o Equip d’Enginyeria d’Internet, l’òrgan rector d’Internet) per a l’estandardització i després de diversos canvis va sorgir el protocol TLS (Transport Layer Security, Seguretat de capa de transport). El TLS proporciona les mateixes condicions de confidencialitat i autenticació en les transmissions HTTP que SSL.

L’HTTPS garanteix el trànsit de dades xifrat i el certificat del servidor. “En principi”, autentica el web, però veurem que això depèn de si es confia o no amb el certificat usat.

Un dels avantatges de l’HTTPS és que permet la confidencialitat entre tots dos extrems de la comunicació encara que només sigui un dels extrems el que s’ha autenticat. Aquest model és molt pràctic quan, per exemple, un client anònim compra en un web autenticat. Quan es volen pagar els bitllets d’avió, interessa que les dades de la targeta de crèdit viatgin xifrades i que el receptor sigui la companyia aèria i no un web fals.

L’ús dels certificats no és exclusiu per autenticar el servidor. Si cal, els clients poden ser autenticats. Per exemple, un web pot requerir que els clients disposin del certificat que els atorga dret a accedir-hi (expedit, per exemple, per la mateixa entitat).

Els passos necessaris per implementar comunicacions segures que permeten a un navegador client (o a un client, sigui qui sigui) connectar-se via HTTPS a una seu web són:

 • Certificats digitals: el servidor web ha de disposar d’una clau privada i d’un certificat digital.
 • Mòdul mod_ssl: cal tenir instal·lat el paquet de programari que proporciona les prestacions SSL al servidor i que la configuració activa en carregui els mòduls pertinents.
 • Configurar la seu web segura: finalment cal establir les directives SSL apropiades a la seu web que es vol configurar per fer-la accessible via SSL.

L’objectiu de les explicacions següents és implementar connexions segures HTTPS a la seu web www.ioc.cat utilitzant SSL com a mecanisme de transport xifrat.

Els certificats del servidor

Suposarem que el servidor disposa ja d’una clau privada i d’un certificat, amb independència de com s’hagin obtingut. En concret, en el subdirectori certs del directori base del servei web hi ha:

 • server.crt: el fitxer corresponent al certificat o clau pública del servidor. Aquest fitxer assegura als clients que es connecten a la seu web que el servidor és qui realment diu ser.
 • server.key: és el fitxer amb la clau privada del servidor. Aquest fitxer s’ha codificat amb una passphrase o frase de pas de manera que cada vegada que s’inicialitzi el servidor web caldrà entrar aquesta frase.

La figura mostra la pantalla típica de gestió de certificats de Firefox. En aquesta pantalla es poden llistar els certificats preinstal·lats en el navegador, observar-ne les seves propietats i també es poden afegir i eliminar certificats.

Figura Pantalla de gestió de certificats de Firefox

Cal recordar que els navegadors clients validaran la confiança que els mereix el certificat contrastant el seu emissor amb la llista d’entitats certificadores que tenen carregada. Si l’emissor del certificat no hi és, caldrà fer passos per incorporar el certificat al navegador. Aquests passos poden ser:

 • Admetre el certificat com a vàlid quan el navegador presenta “l’excepció de seguretat”.
 • Obtenir el certificat de l’entitat CA (Certification Authority o autoritat de certificació) que l’ha generat i incorporar l’entitat al llistat d’entitats en què el navegador confia.

Generar un certificat autosignat

A mode de recordatori ràpid, es pot generar una clau privada i un certificat autosignat fent:

# openssl req -new -x509 -nodes -out server.crt -keyout server.key 

Configuració d'Apache per usar SSL

El servidor web podrà usar SSL si disposa dels mòduls que en proporcionen la capacitat. En cas de no tenir-los, cal buscar en els repositoris de programari habitual un paquet que proporcioni el mòdul apropiat, instal·lar-lo i examinar-ne el contingut. Usualment, tant el paquet com el mòdul que proporcionen les prestacions de trànsit segur SSL s’anomenen mod_ssl.

Per habilitar-lo a Apache:

root@server:~# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2
root@server:~# 

A la carpeta /etc/apache2/mods-available hi ha els diferents mòduls que es poden activar, entre els quals es troba el mòdul SSL. Es poden distingir dos fitxers, un que s’encarrega de la configuració i l’altre de la càrrega del mòdul:

root@server:/# ls /etc/apache2/mods-available/ssl.*  
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf /etc/apache2/mods-available/ssl.load
root@server:/# cat /etc/apache2/mods-available/ssl.load
# Depends: setenvif mime socache_shmcb
LoadModule ssl_module /usr/lib/apache2/modules/mod_ssl.so
root@server:/# cat /etc/apache2/mods-available/ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>

	# Pseudo Random Number Generator (PRNG):
	# Configure one or more sources to seed the PRNG of the SSL library.
	# The seed data should be of good random quality.
	# WARNING! On some platforms /dev/random blocks if not enough entropy
	# is available. This means you then cannot use the /dev/random device
	# because it would lead to very long connection times (as long as
	# it requires to make more entropy available). But usually those
	# platforms additionally provide a /dev/urandom device which doesn't
	# block. So, if available, use this one instead. Read the mod_ssl User
	# Manual for more details.
	#
	SSLRandomSeed startup builtin
...

En executar la comanda a2enmod, hem fet que es crei un enllaç simbòlic des de la carpeta /etc/apache2/mods-enabled a la carpeta /etc/apache2/mods-available per a aquest mòdul. Aquest és el mecanisme que fa servir Apache per activar i desactivar els mòduls. En cas que es vulgui desactivar, cal fer servir la comanda a2dismod. També es poden fer servir sense paràmetres, i indicaran quins mòduls volem activar o desactivar dels que estan desactivats o activats respectivament:

root@server:/# a2enmod
Your choices are: access_compat actions alias allowmethods asis auth_basic auth_digest auth_form authn_anon authn_core authn_dbd authn_dbm authn_file authn_socache authnz_fcgi authnz_ldap authz_core authz_dbd authz_dbm authz_groupfile authz_host authz_owner authz_user autoindex brotli buffer cache cache_disk cache_socache cern_meta cgi cgid charset_lite data dav dav_fs dav_lock dbd deflate dialup dir dump_io echo env expires ext_filter file_cache filter headers heartbeat heartmonitor http2 ident imagemap include info lbmethod_bybusyness lbmethod_byrequests lbmethod_bytraffic lbmethod_heartbeat ldap log_debug log_forensic lua macro md mime mime_magic mpm_event mpm_prefork mpm_worker negotiation proxy proxy_ajp proxy_balancer proxy_connect proxy_express proxy_fcgi proxy_fdpass proxy_ftp proxy_hcheck proxy_html proxy_http proxy_http2 proxy_scgi proxy_uwsgi proxy_wstunnel ratelimit reflector remoteip reqtimeout request rewrite sed session session_cookie session_crypto session_dbd setenvif slotmem_plain slotmem_shm socache_dbm socache_memcache socache_shmcb speling ssl status substitute suexec unique_id userdir usertrack vhost_alias xml2enc
Which module(s) do you want to enable (wildcards ok)?
^C
root@server:/# a2dismod
Your choices are: access_compat alias auth_basic authn_core authn_file authz_core authz_host authz_user autoindex deflate dir env filter mime mpm_event negotiation reqtimeout setenvif status
Which module(s) do you want to disable (wildcards ok)?
^C
root@server:/#

Configuració de la seu web amb SSL

Cal aplicar a la nostra seu web les directives SSL apropiades per fer possible l’accés a aquesta seu web per HTTPS. El llistat de la directiva VirtualHost és:

<VirtualHost www.ioc.cat:443> 
  ServerAdmin webmaster@ioc.cat 
  DocumentRoot /var/www/www.ioc.cat 
  SSLEngine On 
  SSLProtocol all -SSLv3
  SSLCertificateKeyFile /var/www/certs/server.key 
  SSLCertificateFile /var/www/certs/server.crt 
</VirtualHost> 

Vegeu les directives usades:

 • Port 443: aquest és el port usual per a les connexions segures HTTP. Si la seu web només escolta per aquest port, només es podrà accedir al seu contingut per HTTPS. Si es volen seus diferents per al trànsit xifrat i per al no xifrat, n’hi ha prou de crear una altra seu virtual amb un altre port.
 • SSLEngine On: aquesta directiva indica que cal activar el trànsit SSL per a aquesta seu web.
 • SSLProtocol all -SSLv3: en aquesta directiva s’indiquen quins protocols es poden usar per generar el trànsit xifrat. Les opcions all i -SSLv3 indiquen que s’accepten tots els protocols vàlids excepte el protocol SSLv3.
 • SSLCertificateKeyFile <clau privada del servidor>: aquesta directiva indica el fitxer amb la clau privada del servidor.
 • SSLCertificateFile <certificat>: indica el fitxer que conté el certificat del servidor. Aquest és el certificat que els navegadors clients veuran i del qual hauran de decidir si hi confien o no.
 • SSLCACertificateFile <certificat-CA>: aquesta directiva és opcional i permet indicar quin és el fitxer que conté el certificat públic que ha emès l’entitat de certificació CA.

Un cop configurada apropiadament la seu virtual, cal reiniciar el servei. Des de qualsevol navegador s’ha de poder accedir a la seu usant HTTPS. Ara bé, es generarà una excepció de seguretat perquè el navegador desconeix la procedència del certificat. Si l’usuari accepta confiar en la seu web, el certificat s’incorporarà al navegador i accedirà de forma xifrada a la seu web.

No obstant, Apache porta ja una seu web predeterminada (en forma de plantilla) per activar la seu web amb SSL. Aquest fitxer és el /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf.

Verificació de les connexions SSL

Els problemes principals que es poden trobar els navegadors en connectar amb seus web amb certificats són els següents:

 • Amb un certificat autosignat no cal definir cap CA. El navegador client mostrarà la típica pantalla d’excepció de seguretat i caldrà indicar que s’accepta el certificat de servidor per a la nostra entitat. És un certificat emès per la mateixa entitat.
 • Amb un certificat generat per una CA local cal incorporar manualment el certificat al navegador. Un cop fet això el navegador serà capaç de validar el certificat del servidor amb la CA que l’ha expedit (issuer).

A més dels navegadors, existeixen eines d’entorn de text per verificar connexions SSL, de la mateixa manera que s’utilitza telnet host 80 per verificar connexions HTTP. D’una banda, es pot usar el mateix OpenSSL i, de l’altra, es pot instal·lar la utilitat Curl, que permet fer un ampli seguiment del diàleg SSL.

root@server:/# openssl s_client -connect www.ioc.org:cat 
root@server:/# curl https://www.ioc.cat -kv 

Monitoratge del servei

El servei web incorpora diverses eines per monitorar el funcionament del servei, algunes de configurades per defecte i d’altres que s’hi poden afegir. Les dues utilitats tractades en aquest apartat són server-status i server-info. Cal afegir el codi corresponent per tal d’indicar a quines seus web es vol fer el monitoratge per tal d’activar-los. A més a més, cal assegurar que aquests mòduls estan habilitats, ja que depenent de la versió d’Apache i distribució de Linux no sempre és així.

root@server:/etc/apache2# a2enmod info
Enabling module info.
To activate the new configuration, you need to run:
 systemctl restart apache2
root@server:/etc/apache2# a2enmod status
Module status already enabled
root@server:/etc/apache2#

El fragment de codi següent mostra la configuració que permet monitorar les seus corresponents al nom de host server (la seu principal o per defecte) i la seu www.ioc.cat.

<Location /server-status>
  SetHandler server-status
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from www.ioc.cat server
</Location>
<Location /server-info>
  SetHandler server-info
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from www.ioc.cat server
</Location>

Per accedir als continguts del monitoratge simplement cal indicar des d’un navegador client els URL apropiats:

www.ioc.cat/server-info
www.ioc.cat/server-status

Utilitat de server-status

La informació bàsica que es mostra en consultar el server-status de la seu web www.ioc.cat és la següent:

Apache Server Status for www.ioc.cat (via 10.0.2.15)

Server Version: Apache/2.4.38 (Debian)
Server MPM: event
Server Built: 2019-10-15T19:53:42

Current Time: Monday, 21-Sep-2020 19:50:49 CEST
Restart Time: Monday, 21-Sep-2020 19:49:40 CEST
Parent Server Config. Generation: 1
Parent Server MPM Generation: 0
Server uptime: 1 minute 9 seconds
Server load: 0.00 0.03 0.06
Total accesses: 2 - Total Traffic: 14 kB - Total Duration: 15
CPU Usage: u0 s0 cu0 cs0
.029 requests/sec - 207 B/second - 7.0 kB/request - 7.5 ms/request
1 requests currently being processed, 49 idle workers

Slot	PID	Stopping	Connections 	Threads	Async connections
total	accepting	busy	idle	writing	keep-alive	closing
0	7866	no	1	yes	1	24	0	0	0
1	7867	no	0	yes	0	25	0	0	0
Sum	2	0	1	 	1	49	0	0	0

_______________W__________________________________..............
................................................................
......................

Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process
Srv	PID	Acc	M	CPU 	SS	Req	Dur	Conn	Child	Slot	Client	Protocol	VHost	Request
0-0	7866	0/1/1	_ 	0.00	12	15	15	0.0	0.01	0.01 	server	http/1.1	server.ioc.cat:80	GET /server-info HTTP/1.1
0-0	7866	0/1/1	_ 	0.00	12	0	0	0.0	0.00	0.00 	server	http/1.1	server.ioc.cat:80	GET /favicon.ico HTTP/1.1
0-0	7866	0/0/0	W 	0.00	0	0	0	0.0	0.00	0.00 	10.0.2.15	http/1.1	server.ioc.cat:80	GET /server-status HTTP/1.1
Srv	Child Server number - generation
PID	OS process ID
Acc	Number of accesses this connection / this child / this slot
M	Mode of operation
CPU	CPU usage, number of seconds
SS	Seconds since beginning of most recent request
Req	Milliseconds required to process most recent request
Dur	Sum of milliseconds required to process all requests
Conn	Kilobytes transferred this connection
Child	Megabytes transferred this child
Slot	Total megabytes transferred this slot
Apache/2.4.38 (Debian) Server at www.ioc.cat Port 80

Els elements més destacats de la informació d’estatus són:

 • Versió del servidor i data de compilació.
 • Últims cops que s’ha engegat el servei i temps que fa que està actiu.
 • Ús de CPU, detalls del trànsit i estadístiques sobre les peticions realitzades.

Utilitat de server-info

El servei de monitoratge server-info proporciona informació detallada de la configuració del dimoni del servidor, els valors obtinguts de processar cada un dels fitxers de configuració, els mòduls carregats i les configuracions de cada mòdul.

 • server settings: descriu la versió del servidor i les opcions amb què s’ha compilat. En particular, podeu observar els valors que descriuen l’arrel de l’estructura de fitxers del servidor i el fitxer de configuració a usar.
Server Root: /etc/apache2
Config File: /etc/apache2/apache2.conf
 • configuration files: descriu detalladament tots els valors de configuració, obtinguts dels diferents fitxers de configuració. Mostra el número de línia, la directiva i el valor que pren. Es pot observar que s’analitzen tots els fitxers actualment carregats en la configuració, el fitxer global apache2.conf i els inclosos en el directori /etc/apache2.
Configuration:
  In file: /etc/apache2/apache2.conf
   87: PidFile /var/run/apache2/apache2.pid
   92: Timeout 300
   98: KeepAlive On
   105: MaxKeepAliveRequests 100
   111: KeepAliveTimeout 5
   115: User www-data
   116: Group www-data
   126: HostnameLookups Off
   134: ErrorLog /var/log/apache2/error.log
   143: LogLevel warn
  In file: /etc/apache2/mods-enabled/alias.conf
   14: Alias /icons/ "/usr/share/apache2/icons/"
   16: <Directory "/usr/share/apache2/icons">
   17:  Options FollowSymlinks
   18:  AllowOverride None
   19:  Require all granted
    : </Directory>
  In file: /etc/apache2/mods-enabled/autoindex.conf
   ...
 • Llistat dels mòduls: fa un llistat de tots els mòduls carregats actualment en la memòria. Es poden observar quins mòduls estan carregats estàticament i quins dinàmicament.
Server Module List
  core.c
  event.c
  http_core.c
...
 • Informació detallada de cada mòdul: segurament aquesta és una de les opcions més interessants, perquè permet observar les directives proporcionades per un mòdul i els valors que té assignats. D’aquesta manera, es pot validar fàcilment si el mòdul adopta els valors apropiats o si s’ha comès alguna errada en la configuració.

Registres del servei

Els fitxers de logs enregistren tots els successos que es produeixen en el servei web i que s’ha declarat que s’han d’enregistrar. El seu funcionament és idèntic al dels logs del sistema. El servidor web Apache utilitza un fitxer que enregistra els errors que es produeixen i un altre que enregistra els accessos al servidor web. Aquests fitxers enregistren el servei web global o per defecte. Per a cada seu web virtual o virtual host es poden definir els fitxers de log que es considerin oportuns. El contingut que s’enregistra per a cada succés és configurable, de manera que l’administrador pot personalitzar al seu gust quina informació s’emmagatzema i en quin format.

Els fitxers de log enregistren els successos del servidor web. S’anoten aquells successos que s’han declarat per ser enregistrats i en un format de missatge configurable.

El servei web principal utilitza un fitxer d’errors i un de accés en la configuració predeterminada. Cada una de les diferents seus virtuals defineix els seus propis fitxers de log.

El següent és un recull de les directives relacionades amb la gestió de logs que hi ha al fitxer de configuració global apache2.conf:

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

Els conceptes principals que descriuen aquestes directives són:

 • ErrorLog: defineix quin és el fitxer en què s’han d’enregistrar els successos d’error.
 • LogLevel: defineix quin és el nivell (verbosity) dels successos que s’han d’enregistrar. Aquest poden ser: emerg, alert, crit, error, warn, notice, info, debug, trace1… trace8. Estan ordenats de menys informació a més, doncs cal tenir en compte d’ajustar bé aquest paràmetre si no volem tenir fitxers de log molt grans i que alenteixin el servei web, sobretot en entorns de producció (un cop ja testejats).
 • CustomLog: defineix el fitxer en què s’han de desar els accessos al servei web. Aquest fitxer contindrà el registre de totes les sol·licituds i respostes gestionades pel servidor. El format dels missatges de log que s’enregistraran per defecte és combined. Aquesta directiva es pot usar per definir tants fitxers de log com es cregui pertinent, cal una directiva per a cada fitxer a generar.
 • LogFormat: cada una d’aquestes directives defineix un format de missatge de log. En l’exemple es defineixen cinc formats: vhost_combined, combined, common, referer i agent. Amb aquesta directiva l’administrador pot personalitzar el format que han de tenir els missatges de log al seu gust.
 • Directori de logs: no es mostra explícitament en cap de les directives, però es pot veure que està definit en la variable d’entorn APACHE_LOG_DIR definida al fitxer /etc/apache2/envvars.
root@server:/# cat /etc/apache2/envvars | grep APACHE_LOG_DIR
export APACHE_LOG_DIR=/var/log/apache2$SUFFIX
root@server:/# 

Aquesta, al seu torn, també està formada per una altra variable d’entorn (SUFFIX), que s’afegeix en el cas que s’hagi de tenir múltiples instàncies del servidor Apache:

# for supporting multiple apache2 instances
if [ "${APACHE_CONFDIR##/etc/apache2-}" != "${APACHE_CONFDIR}" ] ; then
    SUFFIX="-${APACHE_CONFDIR##/etc/apache2-}"
else
    SUFFIX=
fi
 • Seus virtuals: cada una de les seus virtuals defineix els seus propis fitxers de log. És usual assignar a aquests fitxers el nom de la seu virtual, tal com es pot veure en l’exemple següent. Si una seu virtual no declara fitxers de log propis amb les directives ErrorLog i CustomLog, s’utilitzen els fitxers globals.
<VirtualHost www.ioc.cat:80>
  ServerAdmin webmaster@ioc.cat
  DocumentRoot /var/www/www.ioc.cat
  ServerName www.ioc.cat
  ErrorLog logs/www.ioc-error_log
  CustomLog logs/www.ioc-access_log common
</VirtualHost>

Així, seguint les indicacions estàndard, el directori de logs contindrà una parella de fitxers anomenats error_log i access_log per a cada seu virtual i per a la seu global. A més, altres mòduls, com per exemple SSL, poden generar els seus propis fitxers de log. També es mantenen històrics dels registres, de manera que es poden trobar múltiples versions del mateix fitxer corresponents a períodes de temps diferents (tasca duta a terme per log-rotate).

Anar a la pàgina anterior:
Referències
Anar a la pàgina següent:
Activitats