Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Quines de les afirmacions següents són certes quan parlem sobre la informàtica en núvol?

NúmPreguntaVF
1

És una tecnologia cara que només es poden permetre les grans empreses.

2

Requereix tenir una bona infraestructura de maquinari per poder usar-la al màxim.

3

Permet que el proveïdor de serveis en el núvol aprofiti més bé la seva infraestructura informàtica.

4

La manera de pagament sol consistir en pagament per ús.

Exercici 2

Quines de les afirmacions següents es consideren avantatges de la informàtica en núvol?

NúmPreguntaVF
1

Permet que es pugi accedir a la infraestructura en núvol des de qualsevol lloc que tingui connexió a Internet.

2

Requereix tenir bons administradors de xarxa per poder-la gestionar.

3

Es pot adaptar la infraestructura a les necessitats de cada moment puntual ràpidament.

4

Permet optimitzar els costos segons les necessitats que es tinguin.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El núvol creat en la infraestructura interna d’una empresa es considera un .

2

Un és aquell que és gestionat per un proveïdor aliè a l’empresa que en fa ús.

3

Fent servir un es pot aconseguir crear recursos extres en el moment en què els privats estiguin a ple rendiment.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Els núvols que ofereixen un entorn de desenvolupament per crear i implantar un programa es coneixen com a .

2

Amb es poden gestionar totalment màquines senceres a la nostra conveniència.

3

Un servei de correu web es pot considerar .

Exercici 5

Quins dels punts següents es consideren problemes per a l’adopció de la informàtica en núvol?

NúmPregunta
1

La informàtica en núvol requereix inversions que no estan a l’abast de tothom.

2

Problemes amb la legislació dels estats.

3

Pot ser difícil canviar d’un núvol a un altre.

4

Excessiva facilitat d’accés.

5

Es té mala connectivitat a Internet.

6

Falta d’escalabilitat de la informàtica en núvol.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general