Resum

La sindicació de continguts fa referència a l’intercanvi actualitzat d’informació entre pàgines web.

Un canal és un arxiu que conté una versió específica de la informació que s’ha publicat en un lloc web.

Els llenguatges més usats en sindicació web més usats són RSS i Atom.

Tant RSS com Atom són llenguatges XML.

RSS són les sigles que es fan servir per anomenar diferents estàndards molt populars per a la sindicació de continguts que s’han convertit en una manera estàndard d’intercanviar informació al Web.

Atom va ser dissenyat pensant a superar els problemes d’interpretació que tenia RSS 2.0 i ser més senzill que RSS 1.0.

Com que tant RSS com Atom són documents XML, es podrà comprovar que són correctes fent servir les mateixes eines de comprovació que es fan servir en XML.

Els agregadors i lectors de canals són programes que permeten a l’usuari mantenir en un sol lloc tota la informació dels canals que li interessen.

Per intentar aconseguir fer tot allò que CSS no podia fer es va crear un nou llenguatge de plantilles: XSL (extensible stylesheet language).

Actualment XSL és una família de llenguatges que serveixen per definir transformacions i presentacions de documents XML.

La família XSL està formada per tres llenguatges: XSL-FO (XSL formatting objects), XSLT (XSL transformations) i XPath.

XSL-FO és un llenguatge basat en XML que està pensat per donar format als documents XML, però a diferència d’altres llenguatges amb objectius similars, com CSS o XHTML, està pensat per generar sortides tant per a formats de pantalla com per a formats paginats.

XPath és una manera d’especificar parts d’un document XML.

Com que la representació interna del document XML amb XPath serà un arbre, s’hi pot navegar especificant-hi camins d’una manera semblant a com es fa en els directoris dels sistemes operatius.

El resultat d’una expressió XPath pot ser un resultat que pot ser un valor boleà, un nombre, una cadena de caràcters o un grup d’elements.

Per facilitar l’escriptura d’expressions XPath s’han definit tota una sèrie de comodins, operadors i funcions.

La selecció de nodes es fa especificant un predicat XPath dins de claudàtors.

XSLT és un llenguatge de plantilles basat en XML que permet convertir l’estructura dels elements XML en altres documents.

XSLT es recolza en altres tecnologies XML per funcionar.

Una transformació XSLT consisteix a passar un document XML i una plantilla per un processador XSLT, el qual aplicarà les regles que trobi en la plantilla al document per generar un document nou.

L’arrel de les plantilles XSLT és l’element <stylesheet> i les plantilles es defineixen amb <template>.

Qualsevol element que no es pugui processar amb una plantilla es transformarà amb el funcionament per defecte:

  • Si el node té contingut es retornarà el contingut del node.
  • Si el node no té contingut es retornarà sense escriure res.

El contingut d’una plantilla es mostra literalment si no té cap etiqueta de procés.

Les etiquetes <xsl:output> i <xsl:text> permeten definir de quina manera es mostraran els resultats.

XSLT també defineix etiquetes per fer tasques de processament de dades, de les quals destaquen <xsl:apply-templates>, <xsl:if>, <xsl:choose> i <xsl:for-each>.

Les organitzacions cada vegada tenen una quantitat més gran de documents XML i, per tant, cal alguna manera d’organitzar les dades XML que permeti localitzar-les ràpidament.

Hi ha tres mètodes que es poden fer servir per organitzar les dades XML:

  1. Convertir les dades dels fitxers XML en dades relacionals.
  2. Emmagatzemar els documents XML sencers en camps de les bases de dades.
  3. Fer servir una base de dades nativa XML.

SQL/XML és una extensió de l’estàndard SQL que permet treballar amb el llenguatge XML per mitjà d’instruccions SQL.

XQuery és un llenguatge de consultes pensat per convertir-se en la manera estàndard de recuperar dades de col·leccions de documents XML.

Els processadors XQuery agafen els documents XML d’entrada i els apliquen una transformació per generar un resultat.

Una consulta XQuery consistirà a aconseguir les dades amb les quals es vol treballar, filtrar-les i retornar el resultat com a XML.

XQuery és un llenguatge pensat per fer cerca en documents XML amb suport per fer operacions aritmètiques i per treballar amb cadenes de caràcters.

XQuery permet mesclar les consultes amb qualsevol altre tipus de contingut fent servir claus: ”{…}”.

Les expressions FLWOR són la part més potent d’XQuery.

XQuery no permet fer actualitzacions a les dades, i per això s’han definit diferents estàndards com xqupdate (XQuery Update Facility 1.0) o XUpdate (XML update language).

Quan es parla de bases de dades natives XML es fa referència a bases de dades dissenyades per contenir i emmagatzemar dades en format XML.

Els sistemes NXD són molt heterogenis i sovint s’estan desenvolupant en direccions que no sempre coincideixen.

La falta d’un sistema d’actualitzacions en XQuery fa que moltes NXD hagin optat per substituir totalment els documents en comptes de modificar-los.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge