Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Quines de les afirmacions següents sobre l’emmagatzematge de dades en XML són certes?

NúmPreguntaVF
1

Les dades en XML no es poden emmagatzemar en bases de dades relacionals.

2

Les dades XML s’han de transformar per poder fer-hi cerques.

3

XQuery se sol fer servir per fer cerques en fitxers XML.

4

Es pot fer servir SQL per fer cerques en fitxers XML.

5

XML/SQL és una extensió de SQL que permet fer cerques en dades XML emmagatzemades en bases de dades relacionals.

Exercici 2

Relacioneu els llenguatges amb la seva funció:

NúmPreguntaResposta
1

SQL

2

XPath

3

XML/SQL

4

XQuery

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

és una extensió estàndard del llenguatge de consultes SQL per fer cerques en dades XML.

2

En la implementació d’Oracle d’SQL/XML el tipus de dades per emmagatzemar XML s’anomena

3

Es pot fer servir la funció per executar expressions XPath sobre un camp XML emmagatzemat en l’Oracle.

4

serveix per crear elements a partir de dades relacionals en bases de dades Oracle.

Exercici 4

Quines de les afirmacions següents sobre XQuery són certes?

NúmPregunta
1

XQuery permet unir dades que procedeixin de diferents fitxers.

2

Es pot fer servir per definir els tipus de dades dels elements XML.

3

XQuery permet cercar informació en un o més documents.

4

Permet modificar les dades dels documents XML.

5

Pot fer operacions numèriques i de manipulació de caràcters.

Exercici 5

Quines d’aquestes bases de dades són natives XML?

NúmPregunta
1

Oracle XCE

2

Apache XIndicie

3

eXist-db

4

MySQL

5

Microsoft SQL Server

6

MarkLogic

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general