Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Quins dels següents són llenguatges que permeten definir esquemes d’arxius XML?

NúmPregunta
1

Document type definitions

2

StarOffice language

3

JavaScript object notation

4

W3D XML schema definition language

5

Data Definition language

6

Relax NG

Exercici 2

Quines de les afirmacions següents són correctes quan fem referència a una DTD?

NúmPreguntaVF
1

Va ser el primer llenguatge de definició d’esquemes per a XML que hi va haver.

2

Es poden controlar els tipus de dades dels atributs i del contingut.

3

Podem associar una DTD a un fitxer XML amb l’etiqueta especial DOCTYPE.

4

Els continguts de text es defineixen amb string. '

Exercici 3

Quins dels tipus de dades següents són correctes en les definicions d’atributs?

NúmPreguntaVF
1

CDATA

2

PCDATA

3

ID

4

STRING

5

INT '

6

NMTOKEN

7

ELEMENT

8

TOKEN

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

En XSD els elements de poden tenir atributs.

2

L’element XML <nom>Pere</nom> es pot definir en XSD com un element de .

3

Les etiquetes que no tenen contingut s’han de definir com a elements de .

4

Si un element és de tipus xsi:string és que el seu contingut és de .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general