Introducció

Els llenguatges de marques estan en plena expansió. Recolzant-se en el gran èxit que han representat les pàgines web han anat apareixent noves tecnologies basades en llenguatges de marques que permeten als usuaris i als programes aconseguir resultats amb els quals abans només es podia somiar.

Els nous llenguatges de marques intenten anar una mica més enllà de la simple representació de dades que oferia HTML, i que eren ideals per a les persones, a nous sistemes que puguin fer que els programes puguin recuperar la informació que es troba en els ordinadors i processar-la de manera automàtica.

L’apartat “Introducció als llenguatges de marques. Classificació” mostra què són els llenguatges de marques, quines són les seves característiques, quina evolució han sofert i quins són els usos més importants.

L’apartat “Documents XML” entra en profunditat en el llenguatge XML i explica què són i com es poden crear documents XML, com es pot fer per comprovar que aquests documents són correctes, i s’hi veuen algunes eines per treballar amb documents XML.

Anar a la pàgina següent:
Resum