Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu les afirmacions que considereu que són certes:

NúmPreguntaVF
1

Les dades es representen de la mateixa manera per als humans que per als programes.

2

Els fitxers en format binari requereixen programes específics per ser oberts.

3

Els fitxers de text solen ocupar menys espai que els binaris si representen la mateixa informació.

4

Els fitxers de text fan servir un sistema de codificació estàndard i, per tant, són molt transportables.

Exercici 2

Els llenguatges de marques:

NúmPreguntaVF
1

Poden contenir metadades dins seu.

2

No es poden fer servir per representar gràfics.

3

Només serveixen per definir com es representarà la informació.

4

Permeten emmagatzemar dades estructurades.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La base dels llenguatges de marques són els

2

Els estan optimitzats per ser llegits per ordinadors.

3

Els fitxers HTML que es fan servir al Web en realitat són un tipus de .

4

Els intenten aconseguir les millors característiques dels i dels .

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

i són dos llenguatges de marques basats en un altre llenguatge de marques anomenat .

2

Com que és un metallenguatge, han aparegut tota una sèrie de vocabularis basats en aquest per representar informació molt diversa. Per exemple, ha aparegut , que serveix per representar gràfics vectorials 2D.

Exercici 5

Quins dels següents són llenguatges de marques?

NúmPregunta
1

HTML

2

ASCII

3

Unicode

4

JSON

5

JPG

6

XML

7

TXT

8

CSV

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Documents XML