Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 • Identifica les característiques de l’usuari o unitat de convivència assignada.
 • Identifica les tasques de manteniment i neteja de la llar a realitzar en el domicili.
 • Seqüencia les tasques de manteniment i neteja de la llar diàries que s’han de realitzar al domicili.
 • Analitza les necessitats i demandes de manteniment i neteja de la llar que s’han de cobrir al domicili.
 • Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.
 • Valora la importància d’ajustar la seqüència de l’execució d’activitats de manteniment i neteja de la llar, a fi de rendibilitzar temps i esforços.
 • Seqüencia estratègies que afavoreixi la implicació a l’usuari i/o els cuidadors principals manteniment i neteja de la llar.

2. Fa el manteniment del domicili de persones en situació de dependència, seleccionant les tècniques i productes amb criteris de qualitat, seguretat i higiene. Organitza l’actuació d’alimentació del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 • Analitza diferents tipus de residus i escombraries que es generen al domicili.
 • Identifica els tipus, maneig, riscos i manteniment d’ús dels electrodomèstics utilitzats al domicili: rentadora, assecadora, planxa, aspirador.
 • Recopila en un dossier les tècniques de neteja de terres, estris, mobiliari, finestres i sanitaris.
 • Identifica els productes de neteja i desinfecció que han d’utilitzar-se, descrivint les seves aplicacions, riscos d’ús, i la seva ubicació al domicili.
 • Descriu els riscos derivats del maneig i ús de les instal·lacions elèctriques al domicili.
 • Valora el compliment de les normes de seguretat, higiene, prevenció i eliminació de productes, establertes, per al desenvolupament de les activitats de manteniment de la llar.
 • Descriu els criteris de manteniment dels suports i ajuts tècnics.
 • Aplica les tècniques de neteja i manteniment de la llar.
 • Elabora estratègies que afavoreixi la implicació a l’usuari i/o els cuidadors principals.
 • Es responsabilitza de la necessitat del manteniment adequat en la llar així com dels suports i ajuts tècnics.

3. Fa el seguiment de l’actuació de manteniment i neteja de la llar del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 • Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d’altres professionals.
 • Registra les dades de manteniment i neteja de la llar en el suport establert.
 • Interpreta correctament la informació recollida.
 • Valora la importància de l’avaluació en el manteniment i neteja de la llar.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències