Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Fa el seguiment de la unitat de convivència descrivint les característiques dels productes.

 • Analitza diferents tipus de documentació publicitària, selecciona productes.
 • Valora la tecnologia com a font d’informació.
 • Determina la llista de la compra.
 • Analitza l’etiquetatge de diferents productes de consum i aliments.
 • Identifica els llocs apropiats per al correcte emmagatzematge dels productes, tenint en compte les seves característiques.
 • Enumera els tipus d’establiments i serveis destinats a venda de productes d’alimentació, neteja, higiene i manteniment del domicili.
 • Estableix criteris per a la col·locació dels diferents productes segons criteris d’organització, seguretat i higiene.
 • Utilitza les noves tecnologies en les tasques de proveïment.
 • Elabora estratègies que afavoreixen la implicació a l’usuari i/o els cuidadors principals.

2. Fa el seguiment de l’actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

 • Identifica les situacions en les quals és necessària la col·laboració d’altres professionals.
 • Registra les dades de l’actuació de la gestió econòmica en el suport establert.
 • Interpreta correctament la informació de l’actuació de la gestió econòmica recollida.
 • Valora la importància de l’avaluació en l’actuació de la gestió econòmica.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències