Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

El compte bancari:

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

És un contracte d’estalvi.

2

És un contracte de dipòsit.

3

Només admet ingressos.

4

És compatible amb la banca en línia.

5

Cada compte bancari disposa d’un codi IBAN.

6

L’IBAN està format per 14 números aleatoris.

Exercici 2

Completeu les frases següents, sobre els diferents sistemes de pagament:

NúmPregunta
1

El pagament permet pagar el producte un cop s’ha rebut, no abans.

2

La és un sistema de pagament utilitzat per efectuar pagaments . El ha d’autoritzar a l’entitat bancària perquè de manera periòdica procedeixi a fer efectiu l’import.

3

La consisteix en diners d’un a un altre. En una transferència bancària intervenen dues persones, i .

4

El l’expedeix una per garantir que sempre hi hagin .

5

El mitjà de pagament electrònic més utilitzat és la , en les dues opcions que ofereix: i .

6

Un sistema actual de pagament entre particulars és el . Permet pagar petites quantitats de diners a través del .

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Fer una llista de la compra ens ajudarà a despeses quan anem al supermercat.

2

Utilitzar bombetes de ajudarà a que la nostra factura de la es vegi reduïda considerablement.

3

Contractar de la llum més econòmiques és un altra manera d’estalviar.

4

Utilitzar el transport reduirà la despesa en carburant i beneficiarà el .

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents, sobre la procedència dels ingressos d’una unitat familiar:

NúmPreguntaResposta
1

El salari i la paga extraordinària són ingressos procedents de…

2

La jubilació, atur i la renda mínima d’inserció són ingressos procedents de…

3

Les pensions de l’exparella, les ajudes dels familiars i les ajudes de les ONG són ingressos procedents de…

Exercici 5

Les percepcions salarials estan formades per…

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Salari base segons conveni.

2

Dietes

3

Plus de transport.

4

IVA.

5

Complement d’antiguitat.

6

IBI.

7

IRPF.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents, sobre les parts d’una nòmina:

NúmPreguntaVF
1

Dades identificadores de la persona assalariada.

2

Percepció salarial (diners en efectiu) i prestacions en espècie.

3

Nombre de fills a càrrec.

4

Entitat bancària on es fa l’ingrés de la nòmina i número de compte.

5

Deduccions i retencions a les quals la persona està subjecte.

6

L’import de l’IVA aplicat.

7

Ingrés net a percebre.

Exercici 7

Les pensions poden classificar-se en dos tipus.

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La prestació econòmica de la qual l’individu que la rep en algun moment ha contribuït a la seva provisió s’anomena:

2

La prestació que constitueix un dret establert per llei i ve determinada per determinades circumstàncies, s’anomena:

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents, sobre què considerem despeses al consum:

NúmPreguntaVF
1

Despeses vinculades a la contractació de servei domèstic.

2

Les inversions.

3

La compra d’habitatge.

4

Serveis financers cobrats de manera explicita.

5

Subscripcions, quotes i pagament a institucions sense afany de lucre de tipus social, esportiu, cultural…

6

Grans reparacions.

7

Els impostos i taxes.

8

Els pagaments realitzats a les administracions públiques en concepte de permisos, llicències d’obra…

9

Les multes.

10

Les transferències a altres llars, organitzacions benèfiques i altres.

11

Les assegurances de vida.

Exercici 9

Els impostos directes més habituals són…

Trieu les opcions correctes:

NúmPregunta
1

IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques).

2

IVA (impost sobre el valor afegit).

3

IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica).

4

Aplicat a les begudes alcohòliques.

5

IBI (impost sobre béns immobles).

6

ISD (impost sobre successions i donacions).

Exercici 10

L’elaboració d’un pressupost en ajudarà a…

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Saber de quants diners disposen en cada moment.

2

Saber quants diners ingressem en un període determinat.

3

Obtenir descompte en aquells establiments que ens fan pressupost en les nostres compres.

4

Prioritzar les despeses segons importància.

5

Facilitar el pagament de determinats serveis.

6

Crear un fons d’emergència per fer front a despeses inesperades.

Exercici 11

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permet extreure diners en efectiu d’un caixer automàtic:

2

Destinada a comprar productes de poc preu i requereix carregar el saldo:

3

Està associada a una línia de crèdit:

4

Permet comprar en monedes de diferents països:

5

Forma part de l’oferta de grans cadenes comercials:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos