Activitats

Elaboració d'un pressupost

L’objectiu de l’activitat és saber fer un pressupost i la importància de gestionar-lo en l’economia d’una família.

Elaboreu un pressupost familiar, a partir de les següents dades. Tingueu en compte totes les necessitats que cal cobrir en una llar i digueu si ha quedat equilibrat. Heu de tenir present els ingressos de la persona i les despeses fixes, a partir d’aquí distribuir els diners segons cregueu oportú, cobrint el màxim de necessitats però sense sobrepassar l’ingrés.

El cas de la senyora Maria

La Sra. Maria té 75 anys i cobra una pensió de jubilació de 1.100€. A més disposa d’un pla de pensions que mensualment li aporta 250€. L’habitatge és de propietat i aquest mes li correspon pagar una part del rebut de l’IBI, que té fraccionat en tres rebuts (import anual 120€).


Com a despeses fixes té la factura de l’aigua, gas i llum, integrades en una única factura. No disposa de línia fixa de telèfon, però sí que té telefonia mòbil. Una altra despesa mensual és el pagament d’una assegurança mèdica que li puja 130 euros i una per decés d’un import de 30€ mensuals.


Aquest mes de febrer, coincideix que és l’aniversari de la seva néta i li ha comprat una jaqueta nova, que li ha costat 45€. La Sra. Maria és molt activa i sempre que pot baixa a la tarda al casal del barri, on passa una estona amb altres persones. Han creat un fons comú per berenar de 3€ per setmana.

A la taula teniu incorporades les patides que surten detallades a l’activitat segons tipus d’ingrés o despesa. Per altra banda fem proposta d’altres partides que acostumen a presentar-se en una llar de manera mensual (l’alumne pot afegir les partides que cregui més convenien per complimentar l’activitat):

 • Gas, llum, aigua: 95€
 • Telefonia: 35€
 • Alimentació: 452€
 • Roba i sabates: 75€
 • Perruqueria: 30€
 • Productes d’higiene: 25€
 • Parafarmàcia: 55€
 • Productes d’higiene: 25€
 • Productes de neteja: 25€
CONCEPTE INGRESSOS DESPESES FIXES DESPESES VARIABLES
Pensió de jubilació 1.100
Pla de pensions 250
IBI trimestral 40
Assegurança mèdica 130
Assegurança per decés 30
Berenar al casal 12
Gas, llum, aigua 95
Telefonia 35
Farmàcia i parafarmàcia 55
Alimentació 450
Roba i sabates 75
Reposició parament
Perruqueria 30
Productes d’higiene 25
Productes de neteja 25
Regal neta (jaqueta) 45
TOTAL 1.350 875 190

Un cop introduïdes les despeses fixes i les variables, la suma del seu import és de 1.065€. La diferència entre ingressos (1.350€) i despeses (1.065€) dóna un resultat de 285€, que passen a comptabilitzar-se com a estalvi del mes de febrer.

Reduir despeses

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a reduir la despesa d’una llar.

Un cop fet el pressupost de l’activitat 1, elaboreu un nou pressupost tot identificant aquelles partides que podríem reduir. Justifiqueu com ho faríeu. Si creieu que el pressupost ja està prou ajustat i que no és possible, justifiqueu el perquè.

La resposta és oberta. Exemple d’aspectes que es poden tenir en compte:

 • Fer una llista de la compra i dels productes que realment necessitarem ens evitarà caure en temptacions a l’hora d’anar al supermercat.
 • Utilitzar bombetes de baix consum farà que la nostra factura de la llum disminueixi considerablement.
 • Contractar tarifes de la llum més econòmiques i aprofitar per posar en els períodes contractats els electrodomèstics de més consum.
 • Evitar sortir a dinar o sopar fora de casa, si no és necessari, és un altra font important d’estalvi. Portar-se el dinar de casa si hem de dinar fora per motius laborals o d’estudi.
 • Utilitzar el transport públic o compartir despeses de transport amb altres persones reduirà considerablement la despesa en carburant.

Les targetes bancàries

L’objectiu d’aquesta activitat és saber diferenciar les targetes bancàries.

Empleneu el següent quadre, tot enumerant les diferències existents entre una targeta de crèdit, una de dèbit i una moneder.

CRÈDIT DÈBIT MONEDER

Principals característiques de les targetes bancaries:

CRÈDIT DÈBIT MONEDER
Associada a una línia de crèdit No està associada a una línia de crèdit No està associada a una línia de crèdit
No és necessari tenir diners en aquell moment al compte És necessari tenir diners al compte És necessari tenir diners a la targeta
L’import no es carrega de manera immediata L’import es carrega de manera immediata L’import es carrega de manera immediata
Acostuma a tenir comissió bancària No acostuma a tenir comissió bancària No acostuma a tenir comissió bancària
El crèdit disponible s’acorda entre l’entitat bancària i el client Disposa de tant efectiu com diners es tinguin al compte Acostuma a ser un sistema de pagament per productes de poc import, es fa la recàrrega segons necessitat.

Els tributs

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els impostos i quina és la seva utilitat.

Amb la informació que teniu i la que pugueu buscar per internet:

 1. Reflexioneu sobre quina és la utilitat dels impostos en la nostra societat i per a què serveixen.
 2. Citeu com a mínim tres impostos i digueu on va destinada la seva recaptació.

1. Els impostos estan considerats els ingressos públics. Les persones físiques i jurídiques estan obligades a aportar unes quantitats econòmiques en funció dels seus propis ingressos i consolidar uns dipòsits suficients per fer front a les despeses públiques.
Poder fer front a les despeses públiques, és l’objectiu principal de la recollida dels impostos. Les administracions públiques són les encarregades d’aquesta recaptació i les responsables de la utilització dels diners en benefici de tothom.
L’atenció sanitària i l’educació pública; els equipaments com ara museus, biblioteques, jardins, instal·lacions esportives, entre altres; els cossos de seguretat, bombers… són alguns dels serveis que es paguen amb els impostos recaptats.


2. Entre els més habituals, trobem:

 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): grava directament sobre la capacitat econòmica de la persona física, per tant, s’aplica de manera directa a cada individu segons els seus ingressos. Acostuma a tenir una aplicació mensual, ja que s’aplica directament sobre el salari de la persona.
 • Impost sobre la renda de les societats o empreses (IS): a diferència de l’IRPF, aquest impost grava l’activitat econòmica de les empreses o societats, per tant recau sobre la persona jurídica.
 • Impost sobre béns immobles (IBI): hi han de fer front tots els propietaris de béns immobles (habitatges, terrenys, garatges…). El seu valor es calcula sobre el valor cadastral de la propietat i els càrrecs que estableix l’ajuntament corresponent.
 • Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): dirigit a totes aquelles persones propietàries d’un vehicle (cotxe, furgoneta, motocicleta, ciclomotor, autobús, camió, tractor…) apte per circular per la via pública, que disposi de matrícula i que no estigui donat de baixa.
 • Impost sobre successions i donacions (ISD): s’aplica sobre l’adquisició de béns i drets obtinguts per una persona física a causa d’una herència, llegat o qualsevol altre tipus de successió.
 • Impost sobre el valor afegit (IVA): grava el consum. S’aplica als productes i serveis que adquirim. Quan fem una compra, paguem el preu del producte més un percentatge que se li aplica i ens dona el preu final.

L'IVA

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer a fons un dels principals impostos que graven la majoria de les compres de productes i serveis que utilitzem en el nostre dia a dia.

L’IVA que s’aplica actualment als serveis i productes de consum està establert en tres categories segons el % aplicable:

 • General: 21%
 • Reduït: 10%
 • Superreduït: 4%

Indiqueu cinc productes de consum o serveis de cada una de les categories gravables:

PRODUCTE/SERVEI IVA GENERAL IVA REDUÏT IVA SUPERREDUÏT
1
2
3
4
5

IVA GENERAL IVA REDUÏT IVA SUPERREDUÏT
1 Roba i calçat Aliments Aliments no elaborats: ous, llet, farines,…
2 Mobles Consum aigua Llibres i diaris
3 Oci i temps lliure Transport Medicaments
4 Productes d’higiene Productes agrícoles: llavors, fertilitzants… Vehicles adaptats
5 Productes de neteja Òptica Serveis de suport domiciliari: TAD, SAD…

Full de reclamacions

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament del fulls de reclamació i el seu objectiu.

Busqueu a internet informació sobre el full oficial de queixa o reclamació que la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels consumidors per tal que puguin formular les seves disconformitats amb els serveis o productes comprats.

Empleneu el formulari amb una situació que hàgiu viscut i que penseu que podria ser objecte de reclamació o, si ho preferiu, inventeu-vos una situació de reclamació.

La resposta és oberta. Aquí trobareu el Full oficial de queixa o reclamació de la Generalitat de Catalunya:

Anar a la pàgina anterior:
Seguiment de la gestió econòmica
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació