Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.

 • Identifica les característiques de l’usuari o la unitat de convivència assignada.
 • Identifica les tasques de la gestió econòmica que s’han de fer al domicili.
 • Seqüencia les tasques de gestió econòmica diàries que s’han de fer al domicili.
 • Analitza les necessitats i demandes de la gestió econòmica que s’han de cobrir al domicili.
 • Seqüencia estratègies que afavoreixin la implicació a l’usuari i/o els cuidadors principals.
 • Respecta les característiques culturals pròpies de la unitat de convivència.
 • Valora la importància d’ajustar la seqüència de l’execució d’activitats de la gestió econòmica a fi de rendibilitzar temps i esforços.

2. Fa la gestió de la despesa relacionant les tècniques bàsiques de l’administració amb les necessitats de la unitat de convivència.

 • Analitza la documentació relacionada amb les despeses de la unitat de convivència.
 • Reconeix la necessitat de saber interpretar els documents de gestió domiciliària.
 • Elabora un dossier amb les partides de despesa general mensual.
 • Elabora un dossier de despeses extraordinàries d’una unitat de convivència.
 • Enumera els factors que condicionen la distribució del pressupost mensual d’una unitat de convivència.
 • Enumera i classifica les despeses ordinàries i d’aprovisionament d’existències en una unitat de convivència tipus.
 • Analitza les despeses mensuals de diferents unitats de convivència.
 • Valora la necessitat d’equilibri entre ingressos i despeses.
 • Elabora estratègies que afavoreixin la implicació de l’usuari i/o els cuidadors principals.
 • Desenvolupa actituds positives en l’anàlisi de les despeses i la implicació de l’usuari i/o assistents.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències