Introducció

Conèixer i saber gestionar el pressupost d’una llar és una part molt important del dia a dia. Saber els ingressos i les despeses del que forma la nostra economia és essencial: no només ens ajudarà a planificar millor, sinó que ens permetrà crear estalvi davant de situacions inesperades o cara al futur.

Posar en pràctica petites estratègies de control i seguiment de la nostra economia ens ajudarà a organitzar i a distribuir millor les nostres despeses, prioritzant les necessitats segons la importància.

Al primer apartat, “Les necessitats i demandes de la gestió econòmica”, s’abordarà la importància de conèixer les necessitats de cada un dels membres d’una unitat de convivència i quines estratègies es posen en pràctica per resoldre-les. Aprofundirem en els trets característics de les persones en funció de si presenten limitacions físiques, psicològiques o cognitives i com fer un abordatge de manera personal. Parlarem de les estratègies que implica la cura de la persona al domicili, des d’una atenció professional (TAPSD) i, des d’una vessant més altruista, com seria la del cuidador no professional o familiar, i els canvis que això comporta per a la persona que assumeix aquest rol de cuidador.

Al segon apartat de la unitat, “La gestió del pressupost”, veurem la importància de conèixer la documentació relacionada amb tota acció de compravenda. Saber identificar els documents mercantils i la seva posada en pràctica ens permet tenir un millor coneixement dels nostres drets com a consumidors i ens permetrà tenir igualtat d’oportunitats a l’hora de fer una reclamació. Comprendre el procés de compra ens ajudarà a prendre millor les nostres decisions, ens donarà autonomia i llibertat a l’hora d’escollir i facilitarà les nostres eleccions i evitarà que ens enganyin. Alhora, és parlarà de la necessitat de trobar un equilibri entre els ingressos i les despeses i de la importància de l’estalvi dins de qualsevol economia.

Tots aquests aspectes abordats no són només necessaris dins de la nostra competència com a professionals del SAD, sinó en qualsevol dels aspectes de la nostra vida diària. Si no som capaços d’administrar i gestionar la nostra pròpia economia, poc ho serem per gestionar la d’una altra persona.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum