Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Les unitats de convivència unipersonal estan formades per persones que es troben en la següent situació…

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Viudetat.

2

Separades.

3

Família reconstituïda.

4

Divorciades sense fills.

5

Monoparentals.

Exercici 2

Identifica els diferents models de família que hi ha actualment…

NúmPreguntaResposta
1

Família tradicional, formada pel pare, la mare i els fills de la parella. Són famílies de pocs membres, com a molt quatre:

2

Formada per un sol progenitor, pare o mare, i un o més d’un fill:

3

Els dos membres de la parella són del mateix sexe:

4

Famílies formades per persones divorciades o que han enviudat i que s’uneixen a una nova parella:

5

Nuclis familiars on conviuen tres generacions com a mínim (avis, pares i fills):

Exercici 3

Entenem per unitats de convivència no familiar…

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Pisos tutelats per a persones grans.

2

Pisos tutelats per a persones amb malalties mentals o amb discapacitat.

3

Llars on conviuen avis i nets.

4

Llars tutelades per a joves menors d’edat.

5

Llars homoparentals.

6

Llars per a persones amb procés de desintoxicació.

Exercici 4

Segons l’edat la població es classifica en…

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Menor de 2 anys:

2

De 2 a 5 anys:

3

Edat compresa entre 5 i 12 anys:

4

Edat compresa entre 12 i 16 anys:

5

Edat compresa entre 16 i 25 anys:

6

Edat compresa entre 25 i 65 anys:

7

Més de 65 anys:

Exercici 5

Les piràmides poblacionals ens ofereixen informació relacionada amb…

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La distribució de la població per edats i sexe.

2

La distribució de la població només per edat.

3

El producte interior brut d’un país.

4

L’esperança de vida d’una població.

5

Quina franja d’edat és la majoritària dins d’una població.

6

Ens mostra si una població es molt fecunda o productiva.

7

Ajuda a preveure polítiques futures per la previsió de pensions.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Una persona gran és una persona que pot estar o no en plenes facultats .

2

Les persones grans també són conegudes amb termes com .

3

La ciència que estudia l’entrada a la vellesa s’anomena , i ho fa des de diferents aspectes de la persona.

4

Socialment es pren com a moment per dir que una persona és gran a partir de la seva , que acostuma a produir-se al voltant dels

Exercici 7

Les principals característiques de les persones grans són…

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones grans són dependents.

2

Les persones grans pateixen una reducció de la massa corporal.

3

Totes les persones grans pateixen problemes d’oïda.

4

Algunes persones grans pateixen deteriorament cognitiu.

5

Les persones grans no tenen capacitat per gestionar-se les activitats bàsiques de la vida diària.

6

Algunes persones grans poden patir aïllament i soledat.

7

Les persones grans es tornen sexualment més actives.

Exercici 8

Les persones amb discapacitat…

Completeu les frases següents:

  • La discapacitat es classifica en dos tipus: visual i .
  • La discapacitat intel·lectual limita el funcionament intel·lectual, les i les .
  • La discapacitat física està derivada de la pèrdua de la capacitat de moviment per un accident o malformació de naixement. La discapacitat física és conseqüència d’una malaltia.
  • La discapacitat derivada per un trastorn mental, afecta les i de comportament de les persones que la pateixen.

Exercici 9

Les necessitats fisiològiques i de seguretat segons Maslow són…

<quiz vf>

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPregunta
1

Alimentació. (V)

2

Descans. (V)

3

Amistat. (F)

4

Seguretat. (V)

5

Autoreconeixement. (F)

6

Salut (V)

7

Respiració. (V)

8

Ocupació. (V)

9

Èxit. (F)

10

Intimitat sexual. (F)

11

Homeòstasi. (V)

Exercici 10

Per cuidar d’una persona és necessari capacitar-se en…

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Coneixements sobre la malaltia.

2

Habilitats comunicatives.

3

Alimentació saludable.

4

Alimentació econòmica.

5

Serveis i recursos existents en el territori.

6

Gustos i aficions de la gent gran.

7

Autocura.

8

Salut mental.

9

Habilitats i estratègies per millorar la cura, com per exemple fer una transferència.

Exercici 11

Per evitar la síndrome del cuidador cremat o burn-out, és necessari…

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Demanar ajuda a altres persones de l’entorn familiar.

2

Delegar tasques a altres persones.

3

Assumir cada vegada més feina, per assegurar-se que la persona està ben atesa.

4

Autocura.

5

Tenir una alimentació saludable.

6

Reduir el temps d’oci per no anar tan cansats.

7

Reservar espais per a l’oci personal.

8

Formar-se i capacitar-se.

9

Dormir al costat de la persona dependent i així no haver-se de llevar durant la nit.

10

Disposar d’unes hores de respir per fer el que ens agrada.

11

Aixecar-se més d’hora per tenir temps de fer més coses durant el dia.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos