Referències

Bibliografia bàsica

Casado, C. i Martínez, L. (2011) Tecnologia, diversitat i accessibilitat. A Casado, C. et al. Interacció persona ordinador. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9743/5/PID_00158922-4.pdf

En el capítol Tecnologia, diversitat i accessibilitat, del llibre Interacció persona ordinador, es revisa el concepte de diversitat des de la perspectiva interactiva entre les característiques de la persona i les de l’entorn, i es plantegen estratègies, per a afrontar la diversitat, des de les actuacions del disseny universal i dels productes de suport.

Cruz Roja Ser cuidadora ser cuidador. Guías de apoyo para personas cuidadoras

https://www.cruzroja.es/principal/documents/1962259/1971192/SerCuidadora-Guias-apoyo-personas-cuidadoras-CruzRoja.pdf/9303206c-d3aa-4c99-b401-809038e85ff6

Aquestes guies pel cuidador/a tenen com a objectiu que aquest pugui desenvolupar la tasca de cura des del seu control, domini i benestar i, si cal, millorar-la.

Figuera, P., Freixa, M. i Paula, I. (2008). Les habilitats socials per a la integració sociolaboral de les persones amb intel·ligència límit. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Llibre dirigit a orientar als professionals que fan la formació, l’orientació i l’acompanyament, en l’àmbit laboral, a les persones amb intel·ligència límit, promovent programes per a la formació de les habilitats socials, que inclou la seqüencia: identificar, mostrar, practicar, modelar, mantenir i generalitzar; i, específicament, estratègies en l’entrenament de l’assertivitat. Inclou models i exemples de situacions pràctiques per promoure-les.

González-Mestre, A. i Amil-Bujan, P. (2016). Programa Cuidador Expert Catalunya: una estratègia per potenciar l’autoresponsabilitat del cuidador i el foment de l’autocura. Barcelona: Departament de Salut.

https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/3295

El Programa Cuidador Expert, que és un programa d’aprenentatge entre iguals que possibilita l’intercanvi de coneixements i experiències del cuidador expert amb la resta de cuidadors, té com a objectiu promoure canvi d’hàbits que millorin la qualitat de vida del cuidador i la convivència amb la persona a la que cuida.

Bibliografia complementària

Bisquerra, R. i Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. UNED Educación XX1. 10, pp. 61-82.

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253

En aquest article es revisa el concepte de competència emocionals i se n’estableixen cinc blocs diferenciats: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competència social, habilitats de vida i benestar.

Ramos, M.E. i Muñoz, Y. (2000). Los conflictos. Claves para su comprension. Documento nº 3 Gizateka. Bilbao: Fundación Gizagune.

https://www.fundaciongizagune.net/wp-content/uploads/Conflictos.pdf

Aquest document analitza els conflictes partint de les 3 P proposades per Lederach, les persones/parts, el problema i el procés. I dins de cada un d’ells analitza de forma exhaustiva tots els elements que els componen

Adreces d'interès

https://www.ampans.cat/

La Fundació AMPANS, que dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat.

http://www.arasaac.org/

ARASAAC és un portal finançat pel Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, que ofereix recursos gràfics i materials per facilitar la comunicació d’aquelles persones amb algun tipus de dificultat en aquesta àrea.

http://www.smponent.com/ca/saludbelleza/salutmentalponent/els-trastorns-mentals/42221.html

L’Associació Salut Mental Ponent recull algunes de les característiques de les persones que pateixen diversos trastorns de salut mental.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf

El Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya té en xarxa, entre d’altres, aquest document, sobre mesures reparadores i restauratives.

https://www.clc.cat/

Col·legi de Logopedes de Catalunya.

http://www.eastin.eu/es-es/searches/Products/Iso

EASTIN, la Xarxa Mundial d’Informació sobre Productes de Suport

http://www.fiapas.es/

FIAPAS Confederación Española de Familias de Personas Sordas.

https://www.once.es/

Fundació ONCE

http://www.illesbalears.cat/sites/convivexit/ca/mena_presentaciaa2/

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears és un òrgan de caràcter consultiu que té com a finalitat la millora de la convivència escolar. Recull un treball teòric i experiencial de mesures reparadores i restauratives.

https://www.ferranramoncortes.com/

L’Institut 5 fars es dedica a investigar, divulgar i ensenyar habilitats de comunicació personal.

https://www.ub.edu/ossma/recursos-atencio-social/persones-amb-discapacitat/#suggeriments

En aquest enllaç de l’Oficina de seguretat, salut i medi ambient de la Universitat de Barcelona podeu trobar documents amb suggeriments davant d’una persona amb diferents tipus de discapacitat.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accessibilitat/centre-autonomia-personal-sirius/

SIRIUS és el Centre d’autonomia personal, que ofereix un servei gratuït d’informació i assessorament per a l’autonomia personal i l’accessibilitat de l’entorn, que depèn de la Generalitat de Catalunya.

http://www.tercersector.cat/

Taula del Tercer Sector, institució que representem el conjunt de les entitats socials catalanes.

https://www.utac.cat

Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) és un servei adreçat a persones que es poden beneficiar de l’ús de comunicació augmentativa, a professionals que els donen suport i a les seves famílies.

Referències bibliogràfiques

AAIDD (2011). Discapacidad Intelectual. Definición, clasificación y sistemes de apoyo Madrid: Alianza.

Cabezas, D. (2016) Inteligencia intrapersonal y desarrollo en las persones con síndrome de Down. Revista Síndrome de Down, volumen 33, p.116-130.

Cadafalch, M. (2014) Els cuidadors familiars. Repte pendent del sistema de la dependència. Dossier Catalunya Social Propostes des del Tercer Sector núm. 37. Barcelona, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/dossier_els_cuidadors_familiars._repte_pendent_del_sistema_de_la_dependencia_juliol_2014_2.pdf

Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme (2018). Criteris generals per a un habitatge i un urbanisme saludables. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/pinsap/pinsap_al_territori/08_Transversals/CT-habitatge_urbanisme_-document-definitiu-26-juny.pdf

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (2013). Recomanacions sobre el desenvolupament dels drets i deures de les persones grans en entorns residencials. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família.

Gardner, H. (2019). Inteligencias múltiples. La teoria en la pràctica. Barcelona: Paidós.

Larraz, et. al (2018) Creación y evaluación de pictogramas de señalización. Madrid: CEAPAT.

https://ceapat.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/crepictogramas2018.pdf

Laterza, J. (2015) Los espacios para la socialización y/o privacidad de personas mayores, en las residencias de larga estancia de Mar del Plata I+A Investigación + Acción, Año 18, Nº 17, pàg. 85-110

Martí, E. i Onrubia, J. (1997). Les terories de l’aprenentatge escola a Coll, C. (coord.) Piscologia de la instrucció. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Masachs, E. i Santaeugenia, S. (Dir.) (2020)La visió de les persones sobre l’atenció a la gent gran i a la cronicitat Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de salut.

Miras, M. i Onrubia, J. (1997). Factors psicològics implicats en l’aprenentatge escolar: les característiques individuals. a Coll, C. (coord.) Piscologia de la instrucció. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Mora, J.A. i Martín, M.L. (2007) La concepción de la inteligencia en los planteamientos de Gardner (1983) y Sternberg (1985) como desarrollos teóricos precursores de la noción de inteligencia emocional. Revista de Historia de la Psicología, vol. 28, núm. 4, 67-69

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Barcelona: Paidós.

Vila, I. (2008) Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori Editorial, SL.

Vila, I. (2000). Lev S. Vigotsky: La psicologia cultural y la construcción de la persona desde la Educación. Universitat de Girona.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Entrenament de les habilitats socials